Cíle studijního programu

Cílem studia je kvalifikovat studenty v oblasti volné i užité fotografické tvorby. Absolventi mají nalézt uplatnění v odborných oblastech a zde samostantě pracovat. Studijní program poskytuje tříleté kombinované bakalářské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní, reklamní a módní fotografie, intermediální tvorby i historie, teorie a kritiky fotografie, managementu ve fotografii, počítačových úprav fotografií, technologie fotografie, zonálního systému, grafické úpravy a typografie, přípravy fotografických publikací vydávaných v klasických nakladatelstvích i samonákladem, počítačové grafiky, ale i dějin výtvarného umění, psychologie umění, sociologie a dalších oborů. Akademickému zaměření studijního programu odpovídá velký důraz na výuku dějin fotografie, teorie fotografie, dějin výtvarného umění a dalších teoretických předmětů a požadovaná kvalita a rozsah bakalářské teoretické práce. Velký význam má i výuka managementu v oblasti fotografie, zaměřená na přípravu a propagaci výstav, přípravu autorských portfolií, trh s fotografiemi, distribuci knih, práci na dlouhodobých fotografických projektech, publikování na Facebooku a Instagramu apod.

Většina praktických předmětů zahrnuje čtyři skupiny cvičení. Ta jsou vždy zadávána a explikována příslušnými pedagogy na čtyřdenních konzultacích, pořádaných ve dvouměsíčních intervalech. V době mezi konzultacemi studenti tato cvičení individuálně zpracovávají a předkládají je pedagogům k písemným hodnocením s případným vyznačením chyb a optimálních řešení. Podrobnější analýzy probíhají na další konzultaci, kdy jsou také zadávány další skupiny cvičení. Známky a zápočty jsou udělovány vždy až po splnění všech praktických cvičení, vypracování písemných testů a úspěšném absolvování ústních zkoušek. Vzhledem k této specifické organizaci studia, které se v praxi plně osvědčilo, je studium rozděleno jen na ročníky a nikoliv na semestry a všechny známky a zápočty jsou udělovány až na závěr akademického roku.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je kvalifikovat studenty v oblasti volné i užité fotografické tvorby. Absolventi mají nalézt uplatnění v odborných oblastech a zde samostantě pracovat. Studijní program poskytuje tříleté kombinované bakalářské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní, reklamní a módní fotografie, intermediální tvorby i historie, teorie a kritiky fotografie, managementu ve fotografii, počítačových úprav fotografií, technologie fotografie, zonálního systému, grafické úpravy a typografie, přípravy fotografických publikací vydávaných v klasických nakladatelstvích i samonákladem, počítačové grafiky, ale i dějin výtvarného umění, psychologie umění, sociologie a dalších oborů. Akademickému zaměření studijního programu odpovídá velký důraz na výuku dějin fotografie, teorie fotografie, dějin výtvarného umění a dalších teoretických předmětů a požadovaná kvalita a rozsah bakalářské teoretické práce. Velký význam má i výuka managementu v oblasti fotografie, zaměřená na přípravu a propagaci výstav, přípravu autorských portfolií, trh s fotografiemi, distribuci knih, práci na dlouhodobých fotografických projektech, publikování na Facebooku a Instagramu apod.

  Většina praktických předmětů zahrnuje čtyři skupiny cvičení. Ta jsou vždy zadávána a explikována příslušnými pedagogy na čtyřdenních konzultacích, pořádaných ve dvouměsíčních intervalech. V době mezi konzultacemi studenti tato cvičení individuálně zpracovávají a předkládají je pedagogům k písemným hodnocením s případným vyznačením chyb a optimálních řešení. Podrobnější analýzy probíhají na další konzultaci, kdy jsou také zadávány další skupiny cvičení. Známky a zápočty jsou udělovány vždy až po splnění všech praktických cvičení, vypracování písemných testů a úspěšném absolvování ústních zkoušek. Vzhledem k této specifické organizaci studia, které se v praxi plně osvědčilo, je studium rozděleno jen na ročníky a nikoliv na semestry a všechny známky a zápočty jsou udělovány až na závěr akademického roku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Získané znalosti dovolují absolventům práci na pozici odborných pracovníků fotografických muzeálních sbírek a galerií, redaktorů odborných časopisů nebo nakladatelství vydávajících fotografické publikace.
  • V době rozvoje nových technologií získávají dovednosti k praktickému ovládání základních počítačových úprav fotografií a přípravy fotografií pro tisk apod.
  • Měli by mít rovněž dobrý rozhled po vývoji i současnosti fotografické tvorby a měli by být schopni o fotografii odborně mluvit a psát.
  • Absolventi jsou způsobilí k vedení fotografických kurzů nebo vyučování na různých stupních odborného školství.
  • Zkušenosti z poznání ve výuce uplatňují mnozí absolventi také ve volné fotografické tvorbě.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Tvorba studijního plánu na Institutu tvůrčí fotografie vychází ze studijního plánu Filozoficko-přírodovědecké fakulty a podléhá jeho obecným pravidlům a podmínkám. Studium ve studijním programu se uskutečňuje na základě standardizovaného kreditového systému ECTS. Základní jednotku kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Každý předmět obsažený ve studijních plánech je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získává za jeho úspěšné absolvování podle stanovených podmínek (zápočet, zkouška). Předměty jsou rozděleny na Povinné předměty – předměty profilujícího základu – základní teoretické předměty (48 kreditů), Povinné předměty – předměty profilujícího základu (60 kreditů), Povinné předměty (53 kreditů), dále na Povinně volitelné předměty (12 kreditů) a poslední skupinou jsou Volitelné předměty (38 kreditů). Povinné předměty – předměty profilujícího základu – základní teoretické předměty, Povinné předměty – předměty profilujícího základu a Povinné předměty musí student pro absolvování studia splnit všechny. Povinně volitelné předměty jsou celkem tři a student si k absolvování musí vybrat alespoň dva z nich. Ze skupiny Volitelných předmětů si student musí vybrat předměty v minimální celkové hodnotě 11 nebo 7 kreditů, podle počtu předmětů, které si zvolí v Povinně volitelných předmětech. Pro bakalářské studium se standardní délkou studia 3 roky, maximální délkou studia 5 let, je předepsáno získání 180 kreditů. Délka jedné vyučovací hodiny na Institutu tvůrčí fotografie má standardní délku 45 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pro nejlepší absolventy je určeno dvouleté navazující magisterské kombinované studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů podle svého zájmu. Navazující magisterské kombinované studium tvůrčí fotografie bylo v červnu 1994 schváleno akreditační komisí vlády ČR. Doktorské kombinované studium oboru tvůrčí fotografie existuje na FPF SU v Opavě od akademického roku 2008–2009. V roce 2016 ITF získal akreditaci pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem v oboru Tvůrčí fotografie. Mezi současnými deseti kmenovými pedagogy ITF jsou dva profesoři a pět docentů.

  Navazující magisterské kombinované studium tvůrčí fotografie je orientováno na tyto směry.

  - vlastní volná tvorba

  - profesionální zakázková tvorba (reklamní agentury, média, spolupráce s dalšími uměleckými, společenskovědními obory)

  - lektorská a pedagogická činnost

  - obrazový redaktor

  - odborný samostatný pracovník v galeriích, muzeích

  - kurátorská činnost

  - teoretik, historik fotografie

  Na ITF také existuje doktorské studium. ITF získalo v roce 2016 akreditaci pro habilitační řízení a řízení jmenování profesorem, v roce 2017 získali docenturu v oboru Tvůrčí fotografie dva pedagogové ITF (doc. Mgr, Josef Moucha a doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.) a prorektorka VŠVU v Bratislavě doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D.

  Navazující - Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - Tvůrčí fotografie (N8204, č. oboru 8204T031) - Číslo akreditace studijního programu MSMT-23974/2015

  Doktorský - Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - Tvůrčí fotografie (P8204, č. oboru 8204V031) - Číslo akreditace studijního programu MSMT 21763/2011-M3

Základní údaje

Zkratka
TF-2019
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

157
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací