Cíle studijního programu

Cílem studia v navrhovaném studijním programu je vychovat jednak řídící a vysoce kvalifikované výkonné pracovníky odpovědné za vytváření a provoz systémů informační podpory uživatelů pracujících v jednotlivých odvětvích vědy a techniky, budujících informační systémy pro podporu strategického řízení organizací a firem, a jednak řídící i výkonné pracovníky odpovědné za vysoce kvalifikované služby spojené s veřejným zpřístupňováním knihovních fondů v klasické i elektronické formě, resp. zprostředkovávání tzv. občanských informací včetně kultury v městech a regionech.

Cílem je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuálněpotřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými znalostmi pro působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz různých druhů knihoven a středisek zprostředkovávajících odborné informace. A v neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních programů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v navrhovaném studijním programu je vychovat jednak řídící a vysoce kvalifikované výkonné pracovníky odpovědné za vytváření a provoz systémů informační podpory uživatelů pracujících v jednotlivých odvětvích vědy a techniky, budujících informační systémy pro podporu strategického řízení organizací a firem, a jednak řídící i výkonné pracovníky odpovědné za vysoce kvalifikované služby spojené s veřejným zpřístupňováním knihovních fondů v klasické i elektronické formě, resp. zprostředkovávání tzv. občanských informací včetně kultury v městech a regionech.

  Cílem je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuálněpotřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými znalostmi pro působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz různých druhů knihoven a středisek zprostředkovávajících odborné informace. A v neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních programů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
  • schopnost zavádět a provozovat profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů v základních, krajských a specializovaných knihovnách, v informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí,
  • aplikovat moderní metody projektování, vývoje a zavádění provozů akvizice, identifikačního a věcného popisu dokumentů a řídit tvorbu,
  • budování a správu sbírek primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek,
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
  • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Ve všech studijních plánech je použit kreditový systém ECTS.

  Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

  V předkládaném studijním programu jsou zahrnuty studijní plány pro dvě specializace:

  - Specializace Veřejné knihovny komunitního typu

  - Specializace Informační studia

  Tabulky B-III s kartami předmětů jsou řazeny podle ročníků a semestrů. V případě, že předmět je v každé specializaci jinak zařazen, je použito řazení podle prvního uvedeného studijního plánu.

  Pravidla pro tvorbu studijních plánů:

  1. Student je povinen v rámci studia získat 120 kreditů splněním povinných a povinně volitelných předmětů zařazených ve studijním plánu nebo volitelných předmětů.

  2. Studijní plán je navržen tak, aby z většiny témat patřících do oblastí vzdělávání Informatika a Filologie na magisterském stupni byl vždy alespoň základ obsažen v jednom nebo více povinných předmětech.

  Pokud se student chce danému tématu věnovat hlouběji, může po splnění povinného základu pokračovat v příbuzném povinně volitelném nebo volitelném předmětu. Předpokládá se, že student již na bakalářském stupni zvládl základní témata z obou oblastí vzdělávání.

  3. Vzhledem k tomu, že se jedná o profesně zaměřený studijní program, patří k povinným předmětům také odborná praxe v celkové délce 6 týdnů rozdělená do dvou předmětů (4 týdny a 2 týdny).

  4. Předměty profilujícího základu (PZ) byly vybrány tak, aby pokryly témata klíčová pro uplatnění absolventů na trhu práce, odpovídají profilu absolventa a jsou z nich vybírány tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. Některé předměty typu PZ jsou povinně volitelné.

  5. Základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT) byly vybrány tak, aby studentovi poskytly teoretické a metodologické základy oblastí Informatika a Filologie klíčové jak pro dosažení odborných znalostí a dovedností v oboru, tak i pro případné další vzdělávání.

  6. Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů.

  7. Názvy předmětů společného základu jsou podbarveny šedě.

  Počty kreditů ve studijním plánu Knihovnictví, specializace Veřejné knihovny komunitního typu:

  - 86 kreditů za povinné předměty,

  - 30 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 6 kreditů,

  - 21 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 4 kredity.

  Z celkového počtu 137 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 103 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 29 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  Počty kreditů ve studijním plánu Knihovnictví, specializace Informační studia:

  - 88 kreditů za povinné předměty,

  - 30 kreditů za povinně volitelné předměty typu A, z toho je třeba splnit předměty za min. 6 kreditů,

  - 27 kreditů za povinně volitelné předměty typu B, z toho je třeba splnit předměty za min. 3 kredity.

  Z celkového počtu 145 kreditů (za předměty povinné, PVA, PVB) je 105 kreditů za předměty profilujícího základu (PZ), z toho 35 kreditů za základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Praxe

  Cílem odborné praxe je uvedení studentů do chodu organizací, ve kterých se budou uplatňovat po absolvování, seznámení s úkoly, které se řeší na pracovních pozicích pro absolventy typických, s běžným pracovním prostředím, a v neposlední řadě navázáním kontaktů na možné budoucí zaměstnavatele a kolegy. Student, který projde předměty pro odbornou praxi, by měl být lépe připraven na své uplatnění na trhu práce.

  Nové studijní plány obsažené v navrhovaném studijním programu jsou koncipovány tak, aby student absolvoval povinnou odbornou praxi v rozsahu nejméně 6 týdnů, a to postupně ve dvou předmětech (Knihovnická praxe 1, 2).

  V uvedeném počtu týdnů se předpokládá běžná pracovní doba 8 hodin/den, tj. 40 hodin týdně.

  Odborná praxe bude probíhat na pracovištích organizací, které jsou našimi smluvními partnery. Níže je uveden seznam organizací, se kterými máme uzavřenu rámcovou dohodu, o spolupráci mají zájem i další organizace. Na daném pracovišti bude student pod dohledem pověřené osoby, která je zaměstnancem této organizace.

  Před zahájením odborné praxe budou studentům zprostředkovány veškeré potřebné informace, zejména o konkrétních pracovištích, možných datech nástupu, podmínkách a pravidlech, stanovený vyučující pomůže studentům s formálními náležitostmi. Na zvoleném či určeném pracovišti bude student pod dohledem stanovené osoby z dané organizace plnit zadané úkoly vztahující se k předmětu jeho studia.

  Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodá závěrečnou zprávu o průběhu praxe. Rovněž organizace dodá posudek o průběhu praxe, v němž zhodnotí zapojení studenta do pracovního procesu a přínos praxe pro jeho profesní růst.

  Zápočet bude udělen na základě závěrečné zprávy studenta a posudku organizace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Knihovnictví (nejen) ve specializaci Informační studia mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Informatika / Autonomní systémy (oblast vzdělávání Informatika).

Základní údaje

Zkratka
KNIH-nav
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

23
počet aktivních studentů
21
počet závěrečných prací