Cíle studijního programu

Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

Studijní program Italština je tříletý, v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením, čemuž odpovídá i synchronní pohled na jednotlivé jazykové plány. Cílem programu je, aby absolvent vedle zvládnutí praktických jazykových dovedností získal rozsáhlé znalosti v oblasti lingvistické a literárněvědné. Velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Program je koncipován tak, aby umožňoval další jak kvantitativní, tak i kvalitativní přizpůsobení předchozímu vzdělání i potřebám trhu práce. Na dosažení stanoveného cíle a na zvyšování úrovně oboru pozitivně působí rozsáhlá mezinárodní spolupráce s italskými univerzitami v rámci programu Erasmus, a to s univerzitami v Římě, v Turíně, v Chieti Pescara a ve Viterbu, která studentům italštiny umožňuje vykonat část studijního programu v Itálii.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

  Studijní program Italština je tříletý, v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením, čemuž odpovídá i synchronní pohled na jednotlivé jazykové plány. Cílem programu je, aby absolvent vedle zvládnutí praktických jazykových dovedností získal rozsáhlé znalosti v oblasti lingvistické a literárněvědné. Velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Program je koncipován tak, aby umožňoval další jak kvantitativní, tak i kvalitativní přizpůsobení předchozímu vzdělání i potřebám trhu práce. Na dosažení stanoveného cíle a na zvyšování úrovně oboru pozitivně působí rozsáhlá mezinárodní spolupráce s italskými univerzitami v rámci programu Erasmus, a to s univerzitami v Římě, v Turíně, v Chieti Pescara a ve Viterbu, která studentům italštiny umožňuje vykonat část studijního programu v Itálii.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent má spolehlivé znalosti italského jazykového systému, jakož i znalosti lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie.
  • S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální.
  • V oblasti komunikativní kompetence umožňuje dosáhnout odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • Je vytvářen dobrý teoretický základ pro dokonalé pochopení jazykového systému italštiny.
  • Absolventovi je poskytnut pevný základ pro magisterské studium italštiny.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent získává ucelený soubor znalostí a dovede je také aplikovat v praxi, tj. ve firmách a institucích, které požadují dobrou znalost italštiny (např. v oblasti kultury, cestovního ruchu, státní správy, různé asistentské pozice v italských firmách působících v ČR).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů ECTS. Jeden kredit odpovídá jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů lze přitom navýšit, a to v závislosti na náročnosti předmětu a přípravy na výuku. Počet kreditů jednotlivých předmětů pak odpovídá počtu hodin výuky, náročnosti a důležitosti předmětu pro absolvování oboru a předpokládanému počtu hodin samostudia. 102 kreditů představují povinné předměty, minimálně 55 kreditů povinně volitelné předměty typu A a minimálně 14 kreditů povinně volitelné předměty typu B. Zbylých 9 kreditů mohou studenti získat absolvováním dalších povinně volitelných předmětů programu, anebo absolvováním jakéhokoli předmětu fakulty jakožto volitelného předmětu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvování studijního bakalářského programu vytváří spolehlivé předpoklady pro navazující studium na jiné vysoké škole.

Základní údaje

Zkratka
ITAL-bpk
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
35
počet aktivních studentů