Představení studijního programu

Chcete pracovat v kultuře?

Chcete jí rozumět po stránce umělecké i organizační, teoretické i praktické?

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) vás komplexně vybaví: v hodinách dramaturgie, animace, prezentace, managementu, divadla či fundraisingu se dozvíte a naučíte vše, co pro profesi v oblasti kultury a umění potřebujete. A čeká vás ještě mnohem víc.

Jako manažeři a organizátoři u nás sami připravíte tradiční kulturní festival, jako režiséři, herci či scénografové se můžete podílet na pravidelném projektu scénických čtení. To vše samozřejmě dokážete i zpropagovat a vyúčtovat. V rámci dvou šestitýdenních praxí pak na vlastní kůži zažijete, jak se kultura a umění připravuje "v realitě" – a vybrat si můžete z široké nabídky uměleckých a kulturních institucí. Řada vynikajících uměleckých osobností, které u nás učí, budou přitom vašimi podporujícími pedagogy.

Po absolvování KDDP budete připraveni pro organizačně-kreativní práci v široké kulturně-umělecké oblasti. Naleznete uplatnění jako dramaturg kulturního domu, divadelní lektor, muzejní animátor, lektor dramatické výchovy, kulturní publicista, manažer kulturní agentury, organizátor kulturních akcí či dramaturg uměleckých aktivit, produkční, projektový manažer...

KDDP je totiž zcela unikátní studijní program, ojedinělý v celé republice. Mimo jiné díky chytrému propojení s divadlem, které jednak tvoří přirozený základ pro jakékoli veřejné projevy, jednak se v něm potkává řada různých umění a umělců. Je tedy ze své podstaty i uměním kolektivním, které se neobejde bez týmové práce – bez které se zase neobejde skutečná práce v kultuře. To vše jde u nás ruku v ruce.

Je studium kulturní dramaturgie vhodné právě pro vás?

Pokud…

- jste tvořiví

- baví a zajímá vás kultura a umění

- se chcete dozvědět, co se za jejich realizací vlastně ukrývá, a sami se na tom chcete podílet

- si uvědomujete jejich význam nejen pro vzdělávání, ale hlavně pro kvalitu a krásu společného životního prostředí

- vás baví hledat souvislosti v různých jevech a událostech a s ohledem na společenské potřeby zdůrazňovat jejich aktuálnost,

... pak rozhodně ANO!

Odstartujte svůj profesní život v kultuře podáním přihlášky k nám.

Už teď se na vás těšíme!

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 3. kolo přijímacího řízení 2024/2025- Bc. studium
Termín podání do půlnoci 16. 8. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Zkouška prověřuje předpoklady uchazeče pro budoucí působení na pozici kulturního dramaturga nebo pozici podobné, a to z hlediska vzdělání, kreativity a organizačního citu, stejně jako z hlediska motivace ke studiu, potažmo k působení v oblasti kultury. Přijímací zkouška je zahájena rozpravou nad kulturními či tvůrčími materiály (seznam zhlédnutých inscenací, přečtených dramatických textů, navštívených kulturních akcí apod., ukázky vlastní literární, hudební, výtvarné, dramatické či jiné umělecké tvorby či činnosti, publicistické činnosti, organizátorské práce či spolupráce apod.), které uchazeč doručí nejpozději týden předem na adresu sekretariátu Ústavu bohemistiky a knihovnictví (Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava, popř. elektronicky na mail: petra.kuklova@fpf.slu.cz – obálka či předmět mailu prosím označte „Přijímací zkouška KDDP“). Přijímací zkouška dále zkoumá vybavenost uchazeče v následujících oblastech: - kulturní přehled a orientace v oblasti umění i společenského dění, a to s důrazem na oblast divadla, resp. scénického umění, a se zřetelem k úrovni uchazečova jazykového vyjadřování (z hlediska gramatiky, stylistiky, logiky) - základní orientace ve fungování kulturních institucí, v kulturním a společenském systému ČR, fundraisingu, - kreativita při řešení problému, řídící a rozhodovací schopnosti, systematičnost a schopnost manažerského myšlení, komunikační schopnosti s důrazem na pohotové a věcné vyjadřování.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky Min. počet bodů – 50 bodů Max. počet bodů – 100 bodů

Studium

 • Cíle

  Předkládaný bakalářský studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům – v souladu se svým profesním a uměleckým zaměřením – teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm i východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické. Cílem takto koncipovaného studijního programu je otevřít studentům cestu do profesního prostředí, a to jak z hlediska teoretického a praktického vzdělání, tak z hlediska kontaktů, během studia přirozeně získávaných.

  Teoretické a praktické předměty, které jsou ve výuce zastoupeny vyváženou měrou a s důrazem na jejich kompatibilitu, jsou po celou dobu studia vzájemně provázány. Zvláštní důraz kladený na teorii a praxi divadla, a to praxi uměleckou i organizační, má hluboké opodstatnění v samotném specifickém charakteru divadelního umění, které jednak tvoří přirozený základ pro jakékoli scénické projevy, jednak se jako umění syntetické stýká či svazuje s řadou umění jiných, a je tedy ze své podstaty uměním kolektivním – tj. týmovým, tedy ze své podstaty posilujícím organizační dovednosti, pro funkční kulturní dramaturgii nezbytné. Právě divadlo tak představuje nejvhodnější platformu pro dosažení vytyčených cílů, a tím i kvalitně, mnohostranně vzdělaného absolventa.

  Cílem takto koncipovaného studijního programu je poskytnout studentům ucelené vědomosti a dovednosti v uvedených oblastech, s důrazem na scénická umění, jež jim umožní tvůrčí i praktické profesní působení v oblasti umění a kultury, zejména jejich organizace a animace.

 • Uplatnění absolventa

  Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem vzdělávacího systému studijního programu KDDP je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.

  Studijní program KDDP připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit po stránce umělecké i technické. Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.

  Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

  Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

  Díky vyvážené kombinaci předmětů (1. předměty teoretické, 2. předměty prakticky-umělecké a k provozní praxi směřující, 3. samotná praxe v kulturní organizaci či umělecké instituci) umožňuje studijní program KDDP velmi dobré pracovní uplatnění absolventů v širokém pásmu typických pracovních pozic, které mohou zastávat. Svědčí o tom zkušenosti oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, z jehož úspěšné desetileté existence předkládaný studijní program KDDP čerpá. Uplatnění absolventů obor KDD – který byl jediný svého druhu v České republice – je velmi dobré a zasahuje širokou a pestrou škálu oblastí (PR management divadla, kulturní management a produkce, umělecké vzdělávání – divadelní lektorství), včetně pozic ve významných tuzemských institucích (Národní knihovna, Národního divadlo ad.).

  Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

  Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

  Vedle prakticky zaměřených oborů produkčního a manažerského typu se absolventům otevírá cesta do sféry divadelní vědy, dramaturgie, dramatické výchovy. V těchto a příbuzných oblastech bude vždy jejich velkým benefitem poučenost o provozu a financování uměleckých institucí stejně jako systematicky pěstovaná schopnost veřejného vystupování a formulování představ, vizí a konceptů. V oblastech zaměřených na organizaci pak samozřejmě vždy vyniknou svými znalostmi estetiky umění a kultury, jejich historie, teorie a kritiky, stejně jakou svou schopností poučeně a funkčně je využít v praxi.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Slezská univerzita v Opavě používá kreditní systém jako základní nástroj pro kvantifikované hodnocení a kontrolu studia.

  Studijní plány jsou zpracovány dle ECTS, evropského kreditního systému vypracovaného Evropskou komisí, v jehož rámci mají všechny předměty přidělen počet kreditů v závislosti na jejich rozsahu a na míře studijní zátěže potřebné k dosažení očekávaných studijních výsledků, a tedy nutné k jejich úspěšnému ukončení.

  Studentovi jsou kredity uděleny po splnění zadané práce a získání potřebné úrovně znalostí na základě hodnocení, které prokáže, že dosáhl výstupů z učení požadovaných pro absolvování daného předmětu.

  (Rozsah vyučovací hodiny je 45 minut.)

  Předměty studijního programu KDDP jsou rozděleny na základní teoretické (ZT), poskytující studentovi v širším záběru nezbytnou základní znalostní bázi kulturního a uměleckého prostředí, na další předměty profilujícího základu (PZ), které definují jeho kulturně-dramaturgické vzdělání, a předměty povinné a povinně volitelné, které na jedné straně dotvářejí základ jeho vysokoškolského vzdělání ve zvoleném studijním programu a na straně druhé mu umožňují vlastní rozvoj v jím samým preferovaných oblastech.

  Studenti si volí povinně volitelné předměty v souladu se svým plánovaným budoucím zaměřením, resp. zaměstnáním. Ve studijním plánu existují skupiny povinně volitelných předmětů typu A, které jsou součástí profilujícího základu, a povinně volitelné předměty typu B. PVA navazují na povinné předměty, zejména ZT, a prohlubují znalosti a dovednosti v těchto předmětech získané.

 • Návaznost na další studijní programy

  Díky širokému záběru studijního programu KDDP jsou jeho absolventi velmi dobře disponováni pro studium navazujícího magisterského programu v pestré škále oblastí (divadelní dramaturgie, rozhlasová a televizní dramaturgie, divadelní věda, divadelní či hudební management, management kultury, produkce atd.) na školách typu jak uměleckého (JAMU Brno, DAMU Praha, VŠMU Bratislava), tak teoretického (např. katedry divadelních/filmových věd na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Karlově v Praze). Svědčí o tom i dosavadní vysoká míra přijatosti (ve vyváženém poměru škol typu uměleckého a typu teoretického) absolventů bakalářského oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, na který KDDP navazuje.

Základní údaje

Zkratka
KDDP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
BcA.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

32
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací