Cíle studijního programu

Studijní program Němčina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni B2 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

Němčina pro odbornou praxi zároveň přesahuje rámec oblasti vzdělávání v programu Filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle připravenosti jazykové také připraveni pro práci v hospodářské sféře v nejširším slova smyslu. Podstatný důraz je proto kladen na odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaného vzdělání (znalosti, dovednosti, postoje) v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

Třetím cílem programu je prostřednictvím spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a pomoci naplnit strategické cíle univerzity v prioritní oblasti „3. Vztahy k vnějšímu prostředí“.

Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN (Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů v bloku Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo ještě lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Studium

 • Cíle

  Studijní program Němčina pro odbornou praxi je tříletý bakalářský program realizovaný v prezenční formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní program s praktickým zaměřením.

  Prvním cílem programu je umožnit budoucím absolventům zvládnutí praktického jazyka na úrovni B2 a vybavit je teoretickými jazykovými znalostmi. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální a zároveň je vytvářen pevný teoretický základ pro dokonalé pochopení jazykového systému. Studenti dále získají ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích německy mluvících zemí.

  Němčina pro odbornou praxi zároveň přesahuje rámec oblasti vzdělávání v programu Filologie, a to v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Program vychází ze stávající potřeby regionu a trhu práce vyžadující absolventy, kteří budou vedle připravenosti jazykové také připraveni pro práci v hospodářské sféře v nejširším slova smyslu. Podstatný důraz je proto kladen na odborné předměty, které budoucí absolventy připravují na profesní uplatnění a zajistí aplikovatelnost získaného vzdělání (znalosti, dovednosti, postoje) v praxi, což představuje druhý cíl programu. Absolventům je zároveň poskytnut kvalitní základ pro navazující magisterské studium.

  Třetím cílem programu je prostřednictvím spolupráce se subjekty soukromého a veřejného sektoru přispívat k rozvoji regionu a pomoci naplnit strategické cíle univerzity v prioritní oblasti „3. Vztahy k vnějšímu prostředí“.

  Program je vytvořen ve spolupráci s odborníky z praxe např. z Magistrátu města Opavy, Návštěvnického centra MÚ Nový Jičín a firmy OKIN (Ostrava). Odborníci z praxe se podíleli na přípravě náplně předmětů v bloku Znalosti a dovednosti pro praxi a kurzy v tomto bloku obsažené budou také vyučovat. Součástí studijního plánu je navíc povinná praxe (mimo jiné ve výše uvedených subjektech), čímž bude dosaženo ještě lepšího propojení teoretických znalostí s praktickými.

 • Uplatnění absolventa

  Počítá se s tím, že absolventi tohoto studijního programu budou jazykovými odborníky s nejširší možnou uplatnitelností. Při praktickém zaměření se absolvent může uplatnit v menších, středně velkých i velkých firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, či cestovní ruch, které požadují dobrou znalost němčiny. Široké uplatnění může absolvent najít také ve státní správě, kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků, tedy ve firmách a institucích různým způsobem spolupracujících se zahraničím. Typické pracovní pozice tak budou například překladatel nebo redaktor, lektor němčiny, specialista na vnitřní či vnější komunikaci i na komunikaci se zákazníky, organizátor, koordinátor a průvodce v cestovních kancelářích, organizátor kulturních festivalů, sportovních setkání, nebo konferencí a workshopů se zahraniční účastí, zaměstnanec či vedoucí turistického centra, pracovník oddělení zahraničních styků ve státních i soukromých institucích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Popis kreditového systému: je používán systém ECTS.

  Počet kreditů za jednotlivé předměty odpovídá hodinové i obsahové náročnosti předmětu a předpokládanému počtu hodin domácí přípravy, či samostudia. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedl ke splnění profilu studenta, a aby odpovídal pravidlům uplatnění ECTS.

  Během tříletého studia musí student získat alespoň 180 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (102 kreditů). Dále musí student získat nejméně 18 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVA, nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi, a nejméně 21 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty – PVB – Cizí jazyky. Zbývajících 18 kreditů může student získat absolvováním dalších povinně volitelných předmětů programu, případně může absolvovat jakýkoliv předmět nabízený fakultou v jiných studijních programech jakožto volitelný předmět.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent programu Němčina pro odbornou praxi může pokračovat ve studiu na SU v navazujícím magisterském oboru/programu N 7310 Filologie – Němčina resp. Německý jazyk, a to jak v denní, tak v kombinované formě.

  Další možností je pokračovat ve studiu v magisterském programu zaměřeném na němčinu na jiné vysoké škole.

 • Další informace
  Písemná zkouška z němčiny.

Základní údaje

Zkratka
NOP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
6
počet aktivních studentů

Garant programu