Představení studijního programu

Jestliže trávíte s knížkou víc času než vaši kamarádi, pokoušíte se psát vlastní literární nebo jiné texty, zajímáte se o to, jakým jazykem hovoříte a přemýšlíte o slovech a jejich významech, tak právě pro Vás je program Český jazyk a literatura určen. Můžete jej studovat samostatně nebo v kombinaci s cizím jazykem či historií.

Během tří let proniknete do hlubších vrstev našeho mateřského jazyka. Uvidíte, že český jazyk je pozoruhodný příběh, který se po staletí vyvíjel až do současné podoby a že se stále proměňuje. Naučíte se přesně a výstižně formulovat a svůj mateřský jazyk budete opravdu ovládat, což se vám bude hodit, ať už budete po škole pracovat kdekoli. Svůj příběh – krásný a dramatický – má i česká literatura. Budete zkoumat, jak se literatura během dějin vyvíjela. Naučíte se rozumět i obtížnějším literárním textům a zjistíte, jak se literatura dotýká palčivých a zásadních otázek člověka. V seminářích se naučíte mnohostranně pracovat s texty různých žánrů.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

  Hlavním cílem studia je poskytnout studentům ucelené bohemistické vzdělání na bakalářské úrovni, které jim umožní působit na příslušných pozicích v souladu s profilem absolventa, jakož i navázat dalším studiem magisterského stupně. Studium připravuje absolventa k různým činnostem vyžadujícím práci s jazykem a literaturou (textem) v různých oblastech. Důraz je kladen na poskytnutí odborných znalostí v oblasti současného českého jazyka, a to ve všech klíčových dílčích disciplínách věnujících se jednotlivým jazykovým plánům; základní poučení v diachronní lingvistice především poskytuje potřebný historický kontext poznání současného jazyka. V literární části studia je cílem zejména poskytnout znalosti o české literatuře v jejích historických proměnách; znalosti z oblasti teorie literatury představují především nutné východisko pro jakoukoliv práci s literárním textem. Široké zapojení seminární výuky umožňuje budovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro uplatnění v praxi, zejména analyzovat a kriticky interpretovat texty různého druhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent prokazuje širokou znalost současného českého jazyka na všech jazykových rovinách
  • Absolvent prokazuje základní znalost lingvistické a literárněvědné metodologie a dokáže odlišit a charakterizovat jednotlivé koncepty
  • Absolvent prokazuje znalost jednotlivých dílčích jazykovědných a literárněvědných disciplín
  • Absolvent prokazuje širokou znalost vývojových proměn jazykového systému češtiny (absolvent celistvého SP) nebo obeznámenost s hlavními vývojovými proměnami jazykového systému češtiny (absolvent SP sdruženého s jiným SP)
  • Absolvent prokazuje znalost principů a pravidel českého pravopisu
  • Absolvent prokazuje orientaci v literární teorii, zejména v principech výstavby literárního díla; přičemž absolvent celistvého SP prokazuje i orientaci ve vztahu literární teorie k estetice a teorie umění
  • Absolvent prokazuje širokou znalost dějin české literatury, přičemž absolvent celistvého SP prokazuje i základní znalost proměn světové literatury nové doby
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete skvěle ovládat český jazyk. Pravopis nebo stylistiku budete nejen prakticky ovládat, ale budete i rozumět zákonitostem a principům českého jazyka. Některé zvláštnosti naší mateřštiny už nebudete pokládat za výjimky, ale budete vědět, že je to výsledek historického vývoje jazyka. Literárnímu dílu budete rozumět opravdu do hloubky. U povídky vás nebude zajímat pouze děj a u básně jenom nálada. Zjistíte totiž, že každé literární dílo je velmi propracovaná struktura, kterou se naučíte vidět. Taky zjistíte, jak konkrétně byla literatura v různých obdobích spojena s ostatním uměním.

  Své místo najdete všude tam ve státní i soukromé sféře, kde se požaduje dokonalé osvojení češtiny a hluboká znalost literárních i jiných textů. Práce s jazykem a texty vás naučí samostatně a tvořivě myslet a přesvědčivě komunikovat, což jsou dovednosti, které uplatníte takřka všude (od nakladatelství po reklamní agenturu). – Nebo můžete u nás dál studovat v navazujícím magisterském programu a svou kvalifikaci ještě prohloubit.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Student je povinen získat během studia celkem 180 kreditů. Ve studijním plánu 1 („celistvý“) je potřeba získat 118 kreditů za povinné předměty, minimálně 12 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (6 ve skupině PVA1 a 6 ve skupině PVA2) a minimálně 33 kreditů za povinně volitelné předměty typu B. Ve studijních plánech pro sdružené studium získá student v případě SP maior 81 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (3 ve skupině PVA1 a 3 ve skupině PVA2) a minimálně 3 kredity za povinně volitelné předměty typu B (tedy v souhrnu minimálně 90 kreditů); dále získá minimálně 9 kreditů za volitelné předměty, přičemž ty si vybírá z nabídky FPF SU, ideálně z předmětů obsažených ve skupinách PVA a PVB tohoto studijního plánu. Celkem student tedy při studiu studijního plánu maior získá 99 kreditů. V případě SP minor získá student 64 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (3 ze skupiny PVA1 a 3 ze skupiny PVA2) a minimálně 3 kredity za povinně volitelné předměty typu B (v souboru 73 kreditů); dále získá minimálně 8 kreditů za volitelné předměty, přičemž ty si vybírá z nabídky FPF SU, ideálně z předmětů obsažených ve skupinách PVA a PVB tohoto studijního plánu. Celkem student tedy při studiu ve studijním plánu minor získá 81 kreditů. Jde tedy o symetrický model sdruženého studia. Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior v rozsahu 99 kreditů se studijním plánem minor v rozsahu 81 kreditů. Studijní plány obsahují 13 základních teoretických předmětů profilujícího základu, které jsou společné pro všechny studijní plány (57 kreditů); v nich studenti získají jádrové znalosti z teorie a dějin literatury a synchronní i diachronní lingvistiky. Doplňuje je 16 dalších předmětů profilujícího základu, z toho 6 PVA (ve SP major 10, z toho 6 PVA; ve SP minor 8, z toho 6 PVA). Předměty profilujícího základu pokrývají naprostou většinu položek uvedených v cíli studia a profilu absolventa a od nich se odvozují okruhy státní závěrečné zkoušky (okruhy státní závěrečné zkoušky jsou odlišné u studijních plánů pro sdružené studium a zahrnují přirozeně pouze ty profilující předměty, které jsou součástí daných studijních plánů). Povinně volitelné předměty doplňují a prohlubují znalosti studentů v širokém spektru oblastí a umožňují tak volbu odpovídající zaměření studenta, jeho budoucí studijní nebo profesní profilaci. Povinně volitelné předměty typu A (které jsou součástí profilujícího základu) jsou rozděleny do dvou skupin (skupina zaměřená na jazyk a skupina zaměřená na literaturu), přičemž student musí volit z obou skupin. Tyto předměty jsou koncipovány jako prohloubení znalostí a dovedností získaných v základních teoretických předmětech, většinou usouvztažňují znalosti získané v různých těchto předmětech. Jejich uvedení v obsahu státní závěrečné zkoušky reflektuje tento jejich specifický charakter. Studijní zátěž je (formou doporučených ročníků pro absolvování předmětů) rozložena rovnoměrně, v případě povinně volitelných předmětů bylo dbáno toho, aby v každém semestru byl dostatek předmětů k výběru a zároveň aby student měl možnost splnit stanovený minimální počet splněných kreditů potřebný pro řádné ukončení akademického roku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud přemýšlíte, že si své znalosti a zkušenosti ještě prohloubíte, můžete se přihlásit na navazující magisterský program.

Základní údaje

Zkratka
CJAL
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

78
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací