Cíle studijního programu

Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

Hlavním cílem studia je poskytnout studentům ucelené bohemistické vzdělání na bakalářské úrovni, které jim umožní působit na příslušných pozicích v souladu s profilem absolventa, jakož i navázat dalším studiem magisterského stupně. Studium připravuje absolventa k různým činnostem vyžadujícím práci s jazykem a literaturou (textem) v různých oblastech. Důraz je kladen na poskytnutí odborných znalostí v oblasti současného českého jazyka, a to ve všech klíčových dílčích disciplínách věnujících se jednotlivým jazykovým plánům; základní poučení v diachronní lingvistice především poskytuje potřebný historický kontext poznání současného jazyka. V literární části studia je cílem zejména poskytnout znalosti o české literatuře v jejích historických proměnách; znalosti z oblasti teorie literatury představují především nutné východisko pro jakoukoliv práci s literárním textem. Široké zapojení seminární výuky umožňuje budovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro uplatnění v praxi, zejména analyzovat a kriticky interpretovat texty různého druhu.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2023/2024 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 1. 7. 2023

Studium

 • Cíle

  Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior se studijním plánem minor, přihláška se podává na studijní plán maior.

  Hlavním cílem studia je poskytnout studentům ucelené bohemistické vzdělání na bakalářské úrovni, které jim umožní působit na příslušných pozicích v souladu s profilem absolventa, jakož i navázat dalším studiem magisterského stupně. Studium připravuje absolventa k různým činnostem vyžadujícím práci s jazykem a literaturou (textem) v různých oblastech. Důraz je kladen na poskytnutí odborných znalostí v oblasti současného českého jazyka, a to ve všech klíčových dílčích disciplínách věnujících se jednotlivým jazykovým plánům; základní poučení v diachronní lingvistice především poskytuje potřebný historický kontext poznání současného jazyka. V literární části studia je cílem zejména poskytnout znalosti o české literatuře v jejích historických proměnách; znalosti z oblasti teorie literatury představují především nutné východisko pro jakoukoliv práci s literárním textem. Široké zapojení seminární výuky umožňuje budovat a rozvíjet dovednosti potřebné pro uplatnění v praxi, zejména analyzovat a kriticky interpretovat texty různého druhu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent prokazuje širokou znalost současného českého jazyka na všech jazykových rovinách
  • Absolvent prokazuje základní znalost lingvistické a literárněvědné metodologie a dokáže odlišit a charakterizovat jednotlivé koncepty
  • Absolvent prokazuje znalost jednotlivých dílčích jazykovědných a literárněvědných disciplín
  • Absolvent prokazuje širokou znalost vývojových proměn jazykového systému češtiny (absolvent celistvého SP) nebo obeznámenost s hlavními vývojovými proměnami jazykového systému češtiny (absolvent SP sdruženého s jiným SP)
  • Absolvent prokazuje znalost principů a pravidel českého pravopisu
  • Absolvent prokazuje orientaci v literární teorii, zejména v principech výstavby literárního díla; přičemž absolvent celistvého SP prokazuje i orientaci ve vztahu literární teorie k estetice a teorie umění
  • Absolvent prokazuje širokou znalost dějin české literatury, přičemž absolvent celistvého SP prokazuje i základní znalost proměn světové literatury nové doby
 • Uplatnění absolventa

  Koncepce rozvoje studijního programu reaguje na potřebu odborníků v různých sférách, kteří by nejen ovládali český jazyk a literaturu na vysoké úrovni, ale i vykazovali schopnost odborné práce s česky psanými texty různé funkce, tedy teoretické zázemí v jazykovědě a literární vědě; SP zajišťuje nabytí takových znalostí, dovedností a schopností, které odpovídají rozsahu problematiky danému platnou legislativou a agendami příslušných úřadů, organizací a firem. Studijní program je současně koncipován tak, aby vytvořil předpoklady i pro další studium v navazujícím magisterském stupni pro nadané studenty, kteří své znalosti následně prohloubí zejména v teoretické a metodologické rovině a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Student je povinen získat během studia celkem 180 kreditů. Ve studijním plánu 1 („celistvý“) je potřeba získat 118 kreditů za povinné předměty, minimálně 12 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (6 ve skupině PVA1 a 6 ve skupině PVA2) a minimálně 33 kreditů za povinně volitelné předměty typu B. Ve studijních plánech pro sdružené studium získá student v případě SP maior 81 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (3 ve skupině PVA1 a 3 ve skupině PVA2) a minimálně 3 kredity za povinně volitelné předměty typu B (tedy v souhrnu minimálně 90 kreditů); dále získá minimálně 9 kreditů za volitelné předměty, přičemž ty si vybírá z nabídky FPF SU, ideálně z předmětů obsažených ve skupinách PVA a PVB tohoto studijního plánu. Celkem student tedy při studiu studijního plánu maior získá 99 kreditů. V případě SP minor získá student 64 kreditů za povinné předměty, minimálně 6 kreditů za povinně volitelné předměty typu A (3 ze skupiny PVA1 a 3 ze skupiny PVA2) a minimálně 3 kredity za povinně volitelné předměty typu B (v souboru 73 kreditů); dále získá minimálně 8 kreditů za volitelné předměty, přičemž ty si vybírá z nabídky FPF SU, ideálně z předmětů obsažených ve skupinách PVA a PVB tohoto studijního plánu. Celkem student tedy při studiu ve studijním plánu minor získá 81 kreditů. Jde tedy o symetrický model sdruženého studia. Student v rámci sdruženého studia kombinuje studijní plán maior v rozsahu 99 kreditů se studijním plánem minor v rozsahu 81 kreditů. Studijní plány obsahují 13 základních teoretických předmětů profilujícího základu, které jsou společné pro všechny studijní plány (57 kreditů); v nich studenti získají jádrové znalosti z teorie a dějin literatury a synchronní i diachronní lingvistiky. Doplňuje je 16 dalších předmětů profilujícího základu, z toho 6 PVA (ve SP major 10, z toho 6 PVA; ve SP minor 8, z toho 6 PVA). Předměty profilujícího základu pokrývají naprostou většinu položek uvedených v cíli studia a profilu absolventa a od nich se odvozují okruhy státní závěrečné zkoušky (okruhy státní závěrečné zkoušky jsou odlišné u studijních plánů pro sdružené studium a zahrnují přirozeně pouze ty profilující předměty, které jsou součástí daných studijních plánů). Povinně volitelné předměty doplňují a prohlubují znalosti studentů v širokém spektru oblastí a umožňují tak volbu odpovídající zaměření studenta, jeho budoucí studijní nebo profesní profilaci. Povinně volitelné předměty typu A (které jsou součástí profilujícího základu) jsou rozděleny do dvou skupin (skupina zaměřená na jazyk a skupina zaměřená na literaturu), přičemž student musí volit z obou skupin. Tyto předměty jsou koncipovány jako prohloubení znalostí a dovedností získaných v základních teoretických předmětech, většinou usouvztažňují znalosti získané v různých těchto předmětech. Jejich uvedení v obsahu státní závěrečné zkoušky reflektuje tento jejich specifický charakter. Studijní zátěž je (formou doporučených ročníků pro absolvování předmětů) rozložena rovnoměrně, v případě povinně volitelných předmětů bylo dbáno toho, aby v každém semestru byl dostatek předmětů k výběru a zároveň aby student měl možnost splnit stanovený minimální počet splněných kreditů potřebný pro řádné ukončení akademického roku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent je přípraven pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu shodného nebo příbuzného zaměření.

 • Další informace
  Motivační pohovor z českého jazyka a literatury.

Základní údaje

Zkratka
CJAL
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

75
počet aktivních studentů