Představení studijního programu

Všichni o marketingu mluví, ale kdo ví „o čem to doopravdy je“? Vy to budete vědět, když si zvolíte náš profesně orientovaný studijní program Marketing. Studium je postavené na hlubším propojení s praxí a jeho cílem je především praktická příprava na budoucí povolání. Oproti akademickým studijním programům se potkáte s větším počtem odborníků z praxe, kteří budou dohlížet na vaše vlastní projekty. O reklamě a elektronickém obchodě tak nebudete jen slýchávat na přednáškách, ale sami si je v rámci praktické výuky seminářů vyzkoušíte vytvořit. Naučíte se fotit produkty i události, dozvíte se které nástroje použít při tvorbě webové stránky, jak nastavit propagaci na sociálních sítích nebo jak využívat marketingové a komunikační nástroje v offline a v online prostředí a vhodně oslovit zákazníka. Svět se točí kolem zákazníka a jeho potřeb a každý z nás je zákazník a spotřebitel. V týmových zadáních pak budete rozvíjet kreativitu, která je v marketingové praxi tolik žádaná. Chcete mít všechny tyto dovednosti a využívat je ve své profesi? Pak je náš program pro vás správná volba!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve studijním programu je příprava odborníků pro oblast praktického marketingu schopné navrhnout a realizovat marketingové aktivity, provádět účinnou marketingovou komunikaci či úspěšně vyvíjet vlastní podnikatelskou činnost v oblasti marketingu. Odborníci mohou působit ve všech typech organizací různých velikostních kategorií v soukromém i veřejném sektoru i specializovaných marketingových agenturách. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na těchto znalostech je postavena druhá úroveň studia zaměřená na získání odborných znalostí týkajících se marketingu a souvisejících disciplín důležitých pro program Marketing, včetně komunikačních, právních a etických aspektů marketingu a marketingové komunikace. Třetí úroveň studijního programu se pak orientuje na osvojení a získání praktických dovedností a propojení teoretických znalostí s realitou praxe.

  Dosažení cílů studijního programu a kvality výuky je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů. Získání praktických dovedností bude zajišťováno účastí v praxi (480h) a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty, dále propojením studentů s praxí prostřednictvím centra Business Gate. Centrum je provozováno statutárním městem Karviná, ve spolupráci s SU OPF za účasti dalších partnerů, např. Institutem interdisciplinárního výzkumu na OPF a firem.

 • Uplatnění absolventa

  Uplatníte se jako analytici, kreativci nebo manažeři v oblasti marketingu, v průzkumu trhu, médií a mediálního trhu, či jako marketéři e-shopů nebo specialisti pro styk s veřejností. Můžete se uplatnit i jako představitel malých společností a institucí či založit si vlastní podnikatelskou činnost.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS, 1 ECTS se rovná 25 hodinám. Celé studium tak odpovídá 4500 hodinám. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během celého studia studenti získají 180 kreditů.

  Studenti během studia absolvují celkem 25 povinných předmětů (146 ECTS). Tyto předměty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří předměty společného základu pro profesní programy OPF, jejichž absolvování dotváří absolventa programu ekonomického zaměření (91 ECTS). Těchto předmětů je 14. Druhou skupinu povinných předmětů představují programové předměty. Studenti jich absolvují 11 (55 ECTS).

  V kategorii povinných předmětů je 15 předmětů profilujícího základu, z toho je 7 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty profilujícího základu a 8 předmětů profilujícího základu programu Marketing.

  Student má k výběru 7 povinně volitelných předmětů typu B s povinností získat minimálně 20 ECTS. To odpovídá 4-5 předmětům. V rámci povinně volitelných předmětů může student absolvovat i předmět v anglickém jazyce (Intercultural Communication). V těchto předmětech probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a plnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Student tak získá schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce v rámci své odbornosti.

  Volně volitelným předmětům je přiřazeno 14 ECTS. Nabídku tvoří všechny předměty, které jsou na fakultě nabízeny v rámci bakalářského studia. Tímto je studentovi poskytnuta možnost, aby se profiloval v disciplínách dle svého zájmu. Kredity za volitelné předměty lze také získat na základě zahraničního studijního pobytu anebo zapojením studenta do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2018, který je přílohou této žádosti o akreditaci. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální seminář k bakalářské práci. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Příklady návrhů téma BP:

  Optimalizace prvků marketingového mixu

  Návrh marketingové komunikace podniku

  Offline a online komunikace ve firmě

  Projekt maloobchodní jednotky

  Hodnocení úrovně řízení vztahů se zákazníky ve firmě

  Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků firmy

  Vyhodnocení efektivnosti mediální kampaně

  Optimalizace interního marketingu firmy

  Digitální aplikace jako nástroj podpory prodeje

  Návrh obsahové strategie pro komunikaci značky online

 • Návaznost na další studijní programy

  Bakalářský studijní program Marketing je orientován ve velké míře na získání praktických dovedností a schopností studenta v oblasti marketingových aktivit v podniku. Výuka bude proto realizována ve spolupráci s odborníky z praxe.

  Pokud budou mít studenti zájem o další studium, mohou pokračovat v navazujícím studiu všech studijních programů. V programu Podniková ekonomika a management si mohou zvolit specializaci Marketing a obchod, Podnikání, Účetnictví a daně, Finance podniku.

  Po ukončení navazujícího studia lze pokračovat v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na OPF akreditován.

 • Další informace
  Bez přijímací zkoušky.

Základní údaje

Zkratka
B_MAR
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

302
počet aktivních studentů
17
počet závěrečných prací