Představení studijního programu

Navazující magisterské studium oboru Veřejná ekonomika a správa nabízí prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, což vás bude předurčovat k výkonu vyšších manažerských funkcí nejen ve veřejném sektoru. Budete umět plánovat příjmy a výdaje obcí, krajů a státu a rovněž hodnotit jejich hospodaření. Získáte schopnosti aplikovat nástroje pokročilejší ekonomické analýzy v podmínkách veřejného sektoru. Nespornou výhodou je, že výuku zajišťují na základě individuálního a přátelského přístupu nejen kvalifikovaní členové Katedry ekonomie a veřejné správy, ale i experti z praxe, kteří mají přehled o aktuálním dění, problémech a trendech ve veřejné správě.

Studijní plány

Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je komplexní poznání a pochopení fungování veřejného sektoru s důrazem na jeho specifickou úlohu spojenou s významem moderní veřejné správy v tržní ekonomice. Okruh znalostí je koncipován tak, aby posluchačům předal teoreticky i prakticky aplikovatelný přehled ekonomických, právních a sociálních souvislostí v kontextu veřejné správy. Studijní program Veřejná ekonomika a správa si klade za cíl poskytovat studentům programu specifickou multidisciplinární přípravu pro výkon odborných a manažerských činností ekonomickoadministrativního charakteru ve veřejném a neziskovém sektoru. Do povinné části studia jsou zařazeny základní disciplíny, jako jsou pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, veřejná ekonomie, matematika v ekonomii a statistické zpracování dat, teorie hospodářské politiky, teorie veřejných financí následované skupinou programově zaměřených oblastí v rámci teorie veřejné správy, teorie sociální politiky, práva Evropské unie, řízení obcí a regionů či ekonomiky odvětví veřejného sektoru. Studijní program a jednotlivé předměty jsou navrženy tak, aby prohlubovaly schopnosti studentů získat a třídit důležitá data a následně je analyzovat vhodnými kvantitativními, případně ekonometrickými nástroji, což je nezbytné pro koncepční, plánovací a řídící práci ve veřejné správě. Studenti jsou během studia také vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti argumentace při prezentaci výsledků své práce. Správnému pochopení problematiky významně přispívá i časté zařazení odborníků z praxe do výuky profilujících předmětů. Důležitým cílem studia je rovněž podpořit zájem nadaných studentů o vědeckovýzkumnou činnost a motivovat je k zahájení doktorského studia.

 • Uplatnění absolventa

  Své uplatnění pak najdete na všech, zejména řídících, stupních výkonu veřejné správy; v neziskových organizacích; na pozicích analytiků či výkonných pracovníků regionálních center a rozvojových agentur a dále v oblasti vědecké a pedagogické činnosti zaměřené na problematiku veřejné správy a neziskového sektoru.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v příslušném pokynu děkana. DP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální diplomový seminář. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 15 ECTS kreditů (12,5 % studijního plánu).

  Student během studia absolvuje celkem 14 povinných předmětů, představujících 72 ECTS kreditů (60 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty profilujícího základu (Ekonomika odvětví veřejného sektoru, Mikroekonomie, Makroekonomie, Teorie hospodářské politiky, Veřejná ekonomie). Zbývající povinné předměty jsou z většiny tvořeny předměty profilujícího základu a pokrývají další oblasti významné pro fungování veřejného sektoru a jejich absolvování tak dotváří komplexní profil absolventa. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit z 8 předmětů s povinností získat alespoň 20 kreditů (16,5 % studijního plánu). To nejčastěji znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. Celkem 13 kreditů (11 % studijního plánu) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů navazujícího magisterského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. marketing, management, informační technologie, apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolu ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující studijní program Veřejná ekonomika a správa přímo navazuje na bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa na SU OPF. Studenti navazujícího studijního programu Veřejná ekonomika a správa mají možnost účastnit se vědecko-výzkumné činnosti realizované na katedrách podílejících se na výuce studijního programu. Absolventi navazujícího magisterského stupně studia Veřejná ekonomika a správa se zájmem a předpoklady pro vědeckou a inovační činnost mohou postoupit do doktorského stupně studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován. V doktorském studiu mohou následně rozvíjet témata vázaná zejména na problematiku veřejného sektoru a jeho možného vlivu na prostředí, ve kterém se pohybují podniky.

Základní údaje

Zkratka
N_VES
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

113
počet aktivních studentů
26
počet závěrečných prací