OPF VESk Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: OPF N_VES Veřejná ekonomika a správa

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z:
- všeobecné ekonomické části – otázky z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie,
- profilové části – otázky z předmětů Veřejná ekonomie, Veřejné finance, Teorie hospodářské politiky, Teorie veřejné správy, Teorie sociální politiky, Řízení obcí a regionů, Ekonomika odvětví veřejného sektoru a Řízení lidských zdrojů,
- obhajoby diplomové práce.

Další studijní povinnosti

Počínaje druhým semestrem prvního roku navazujícího studia student vypracuje diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. Volba tématu včetně vedoucího DP a náležitosti DP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2017 „Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací“. Formálně se zadání DP realizuje prostřednictvím SW aplikace Tematikon (www.tematikon.opf.slu.cz), kam mají přístup studenti i pedagogové SU OPF. DP je jednou z nejdůležitějších součástí studia, proto je DP ohodnocena 10 kredity. Kromě toho student absolvuje speciální diplomový seminář hodnocený 5 kredity. Student během zpracování své DP prokazuje soustavnost práce na tématu, schopnost samostatného myšlení, analýzy problémů a příslušných odborných znalostí.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza vzdělávacích potřeb ve veřejné správě
- Komparace využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie ve vybraných obcích
- Analýza efektivnosti veřejných výdajů místních rozpočtů do vybrané oblasti
- Role veřejného sektoru při dohledu nad dodržováním vlastnických práv
- Adaptační proces zaměstnanců Městského úřadu Svitavy
- Udržitelnost veřejných financí v České republice
- Dynamika a souvislosti stárnutí obyvatelstva pro rozvoj měst
- Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejného sektoru (na příkladu vybrané organizace)
- Využívání dotačních titulů z EU pro podporu regionálních politik v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

Využití veřejně prospěšných prací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji Na základě metodického pokynu děkana SU OPF pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů, jsou závěrečné práce včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny ve studovně Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě, pracoviště Karviná, a to v písemné i elektronické podobě. Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podléhá evidenci, kterou zajišťuje studovna Univerzitní knihovny SU.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty programu VESk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKEVSEkonomika odvětví veřejného sektoru P. Tulejazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2Z
OPF:EVSNKHPBTeorie hospodářské politiky E. Kotlánovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1Z
OPF:EVSNKLEUPrávo Evropské unie D. Dudazk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 2-
OPF:EVSNKMABMakroekonomie M. Lebiedzikzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 2Z
OPF:EVSNKMIBMikroekonomie P. Tulejazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 1Z
OPF:EVSNKRORŘízení obcí a regionů M. Lebiedzikzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 4P
OPF:EVSNKTSPTeorie sociální politiky V. Malátekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1P
OPF:EVSNKTVSTeorie veřejné správy P. Pospíšilzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3P
OPF:EVSNKVEBVeřejná ekonomie M. Tvrdoňzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3Z
OPF:EVSNKVSLVeřejné služby K. Gajdovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:FIUNKVEFVeřejné finance I. Szarowskázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2P
OPF:INMNKMATMatematika v ekonomii J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2-
OPF:INMNKSTZStatistické zpracování dat J. Ramíkzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:OPFNKDIPDiplomová práce J. Garanti Studijních Oborů Su Opfz 0/0/010 4-
OPF:OPFNKSDPSeminář k diplomové práci I. Palečkováz 0/0/12 Seminář 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:PEMNKRLZŘízení lidských zdrojů V. Malátekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 2P
87 kreditů

Povinně volitelné předměty programu VESk NMg. komb.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
OPF:EVSNKDVSDějiny veřejné správy L. Neničkazk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.6 4-
OPF:EVSNKEKPProstorová ekonomie K. Turečkovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:EVSNKGEKKonkurenceschopnost v globalizované ekonomice J. Nevimazk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 3-
OPF:EVSNKHCR -- 0/0- 4-
OPF:EVSNKKDOKomunikační dovednosti D. Svobodovázk 16/0/0 Přednáška 16 HOD/SEM.5 1-
OPF:FIUNKFPRFinanční plánování a rozpočtování P. Růčkovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 1-
OPF:FIUNKMFIMezinárodní finanční instituce D. Stavárekzk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3-
OPF:FIUNKSDRSpráva daní a daňové řízení J. Janouškovázk 12/0/0 Přednáška 12 HOD/SEM.5 3-
36 kreditů