Cíle studijního programu

Cílem studia studijního programu Teoretická fyzika je vzdělání studentů v oblasti Fyzika na magisterské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku; díky rozdělení na specializace se studenti mohou zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jsou cílené na budoucí doktorské studium v oblasti Fyzika a související uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, však také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, také dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 1. kolo př. ř. 2024/2025 - NMgr. SP Teoretická fyzika a Observační astrofyzika vysokých energií
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program Teoretická fyzika
  dvouleté prezenční studium se specializacemi
  - Částicová fyzika
  - Relativistická astrofyzika
  - Počítačová fyzika

  Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika poskytuje vzdělání v oblasti Fyzika se zaměřením na teoretickou fyziku. Rozdělení na specializace umožňuje studentům zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Získané znalosti a dovednosti uplatní studenti nejen v budoucím doktorském studiu v oblasti Fyzika a souvisejícím uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, ale také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul "doktor přírodních věd", ve zkratce "RNDr.".

  Navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program Observační astrofyzika vysokých energií
  dvouleté prezenční studium

  Cílem studia programu Observační astrofyzika vysokých energií je získat komplexní vzdělání v oblasti astrofyziky vysokých energií se silným důrazem na observační aspekty. Důraz je kladen na propojení teoretických modelů z oblasti relativistické fyziky, astrofyziky i astročásticové fyziky s fenomenologií fyzikálních procesů pozorovaných ve vesmíru.
  Cílem studia je i úvod do gravitační astronomie zahrnující znalostí o zdrojích gravitačních vln a jejich detekci a interpretaci orientovaná opět primárně na observační fenomenologii.

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Observační astrofyzika vysokých energií mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul "doktor přírodních věd", ve zkratce "RNDr.".

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkoušky

  Uchazeči budou přijati na základě vstupního pohovoru.

  V rámci navazujících magisterských studijních programech Multimediální techniky a Observační astrofyzika vysokých energií a v každé specializaci navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika nejvýše 15 uchazečů.

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Fyzikálního ústavu v Opavě (https://www.physics.slu.cz, položka Chci studovat/Přijímací řízení/E-přihláška).

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

  Uchazeči o studium doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2024.

  Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

  Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 Ol Opava
  tel.: 553 684 285
  e-mail: studium@physics.slu.cz
  Internet: https://www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Cílem studia studijního programu Teoretická fyzika je vzdělání studentů v oblasti Fyzika na magisterské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku; díky rozdělení na specializace se studenti mohou zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jsou cílené na budoucí doktorské studium v oblasti Fyzika a související uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, však také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, také dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

 • Uplatnění absolventa

  Uplatnitelnost absolventů programu Teoretická fyzika je obecně dána získanými dovednostmi a znalostmi fyzikálních zákonitostí, matematického aparátu a počítačových metod při řešení široké škály problémů vyžadujících fyzikálně-matematický přístup podpořený kreativním použitím výpočetní techniky.

  Konkrétněji, získané znalosti a dovednosti v oborech teoretické fyziky budou u absolventů na takové úrovni, že se budou moci uplatnit jako začínající teoretičtí fyzikové na univerzitách, zde samozřejmě s předpokladem nástupu na studia v doktorském studijním programu v oblasti Fyzika se zaměřením na teoretickou fyziku, nebo ve výzkumných organizacích zabývajících se matematicko-fyzikálními modely reality, a to samozřejmě nejen u nás, ale zcela rovnocenně i v zahraničí.

  Absolventi jsou tedy připraveni uplatnit se zejména v akademické sféře, a to v charakteristických profesích: vědecký pracovník (v oboru Teoretická fyzika) a akademický pracovník. Na druhou stranu, jejich více než solidní fyzikální a matematický základ je předurčuje také pro bezprostřední uplatnění v široké škále technických výzkumů, v podnicích vyžadujících působení v oblasti informatiky, techniky, monitorování a zpracování dat, případně i v řídicí sféře energetických a technologických společností.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní plán studijního programu Teoretická fyzika respektuje kreditový systém ECTS. Během dvouletého studia musí student získat alespoň 120 kreditů, přičemž jeden kredit odpovídá přibližně jedné vyučovací hodině týdenní dotace o 45 minutách. Počet kreditů může být však vyšší, a to v závislosti na náročnosti předmětu a přípravě na výuku. Semestr je tvořen 13 výukovými týdny. Studijní plán programu přihlíží též k platným metodickým materiálům Národního akreditačního úřadu pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditace.

  Předměty jsou ve studijním plánu rozděleny na povinné předměty společné všem specializacím (student zde získá 61 kreditů), povinné předměty dané specializace (student zde získá 32 kreditů) a povinně volitelné předměty (student zde musí získat aspoň 24 kreditů). Zbývající tři kredity může student získat z předmětů, které si může volit z povinných předmětů jiné specializace či z povinně volitelných předmětů, případně z nabídky jiných studijních programů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika navazuje obecně na bakalářská studia v oblasti vzdělávání Fyzika, přičemž je primárně koncipován spíše pro ty teoretičtěji zaměřené; na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se jedná o bakalářský studijní program Fyzika zaměřený na astrofyziku a astronomii, o jehož akreditaci současně žádáme. Absolventi studijního programu Teoretická fyzika mohou pokračovat v doktorských studijních programech v oblasti vzdělávání Fyzika, nejlépe však v těch zaměřených na teoretickou fyziku; na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se jedná o doktorský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika, kde se žádost o akreditaci v současné době připravuje.

Základní údaje

Zkratka
TFYZNM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
4
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje
Garant programu