Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- andragogice, androdidaktice a gerontodidaktice, psychologii a sociologii stárnutí a stáří, sociální gerontologii, speciální gerontagogice, geriatrii a gerontopsychiatrii, reminiscenční terapii atd.

- vzdělávacím aktivitám pro zvyšování kvality života seniorů

- orientaci v problematice edukačně výchovné práce se seniory včetně schopnosti aplikace poznatků na konkrétní životní situace

- organizaci edukace seniorů, využívání participačních metod ve vzdělávání, rozvíjení kompetencí seniorů v souladu s vývojovými trendy oboru

Kde se uplatníte?

Jako lektor či tvůrce vzdělávacích programů pro seniory, animátor, vedoucí kurzů univerzit a akademií třetího věku, v organizacích zajišťujících volnočasové aktivity pro seniory, v domovech seniorů, v klubech, ve stacionářích, v chráněných bydleních pro seniory apod.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvprogramedukacnipeceoseniory

Studijní plány

Přijímací řízení
FVP: 2. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - Edukační péče o seniory
Termín podání do půlnoci 12. 8. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování Testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio. cz, s. r. o., Informace k Národním srovnávacím zkouškám: Uchazeč, jej musí v roce 2022/2023 (prosinec 2022 až srpen 2023) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

Studium

 • Cíle

  Cílem profesně zaměřeného studijního programu je připravit erudované odborníky, kteří se budou aktivně podílet na edukační aktivizaci seniorů, která bude směřovat ke zvyšování kvality života stárnoucí populace, kterou zvláště v podmínkách Moravskoslezského kraje považují jeho zástupci za problematickou a aktuální k řešení.

  Studijní program má multidisciplinární charakter, který umožňuje získat odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti společenských věd a příbuzných oborů (andragogiky a gerontagogiky, gerontodidaktiky, pedagogiky, psychologie, psychologie zdraví, sociální práce, zdravotnictví ad.). Jako profesní bakalářský studijní program si klade za cíl zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi.

  Odborné znalosti jsou podporovány efektivními edukačními formami, participačními metodami i prostředky a jsou orientovány zvláště na didaktiku seniorů, praktické aplikace moderního vzdělávání, zájmové volnočasové vzdělávání seniorů, ale také na personální řízení či metody výzkumu. Cílem bakalářského studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i bázi pro kreaci profesních kompetencí v rámci výkonu profese. Multidisciplinární příprava posílí výstupní kompetence absolventa se smyslu vysoké míry adaptibility pro různé pracovní činnosti související s edukačními aktivitami seniorů.

  Rozvoj studijního programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Navržený standardní vzorový studijní plán představuje doporučený rozpis předmětů, jejich časovou a obsahovou posloupnost a způsob kontroly výsledků v těchto předmětech během standardní doby studia. Student má možnost zvolit si v souladu se Studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě osobní studijní plán, v němž si samostatně určuje svoji studijní zátěž při respektování podmínek kreditního systému a zveřejněných rozvrhových akcí. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS, rozsah vyučovací hodiny je 45 minut, rozsah hodiny praxe je 60 minut. Povinné předměty se dělí na základní teoretické předměty, předměty profilujícího základu a ostatní. Mezi povinně volitelnými předměty jsou dva předměty profilujícího základu, které student musí absolvovat.

  Rozsah přímé výuky byl orientačně stanoven průměrně 10 hodin týdně/semestr, délka vyučovací hodiny 45 min. Počet povinných předmětů i počet hodin má od druhého ročníku studia sestupný charakter, aby se rozšiřoval prostor pro samostatné studium, možnosti absolvovat praxi nebo se zapojit do dobrovolnické práce. Kreditové hodnocení se řídí standardy ECTS. Povinné předměty zakončené zápočtem, zkouškou jsou hodnoceny 4-5 kredity, semináře k bakalářské práci 5 a 10 kredity, povinně volitelné předměty A zakončené zápočtem, zkouškou 4-5 kredity a povinně volitelné předměty B 3-4 kredity. Počet kreditů vyjadřuje míru náročnosti předmětu, která je dána jak jeho rozsahem, tak stanovenými studijními povinnosti a náročností samostudia.

  Pro absolvování programu bude třeba získat 180 kreditů, z toho z povinných předmětů 127 kreditů, z povinně volitelných předmětů (PVA) je minimální počet získaných kreditů 16, povinně volitelných předmětů (PVB) minimálně 32 kreditů, přičemž student může pro zbývajících 5 kreditů kromě výběru z nabídky PVB absolvovat předměty kreditů typu C realizované na Slezské univerzitě v Opavě. Povinně volitelné předměty jsou strukturovány tak, aby podpořily studentovy znalosti a dovednosti v oblasti pedagogické, psychologické, sociální a komunikační podle jeho uvažovaného zaměření v praxi.

  Základní formy výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace a odborné praxe studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během výuky a ukončení studijního předmětu zápočtem či zkouškou.

  Zvláštní důraz bude kladen na realizaci odborných praxí s cílem prohloubit představy absolventů o realitě budoucího zaměstnání, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se s konkrétní problematikou praktické činnosti práce se seniory v zařízení nebo organizaci ve snaze získat a procvičit si dovednosti, propojovat teoretické poznatky se schopností praktického řešení problémů s cílovou skupinou seniorů. Realizace praxí studentů je významnou součástí studijního programu a nezbytnou součástí naplňování profilu absolventa.

Základní údaje

Zkratka
EPOS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
69
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací