MARTINEK, Libor. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 114-123. ISSN 2453-8507.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky
Název anglicky Outline of interdisciplinary research in the development and present Polish literary semiotics
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Litikon, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, 2453-8507.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60205 Literary theory
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/17:A0000091
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Sémiotika; tradice; současnost; lvovsko-varšavská škola; filozofie; logika; literární sémiotika; kulturní sémiotika
Klíčová slova anglicky Semiotics; tradition; present; Lvov-Warsaw School; philosophy; logic; literary semiotics; cultural semiotics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:40.
Anotace
Autor se ve svém článku zabývá nástinem vývoje interdisciplinárních studií v rámci vývoje a současné situace v polské sémiotice (termín je užit v českém úzu, v polském bychom hovořili spíše o sémiologii). Velkou roli zde zpočátku sehrál vznik polské formální školy (F. Siedlecki, K. Budzyk) a tradice lvovsko-varšavské školy filozofie a logiky. Vynikající práci v tomto oboru odvedl Jerzy Pelc. Nelze opomenout ani práce S. Skwarczyńské, která v rámci své koncepce teorie literatury má své místo v dějinách polské sémiotiky (sémiologie). Autor úvodu nastiňuje vývoj polské tzv. tvrdé sémiotiky od 60. let do dnešních dnů, poté představuje situaci v literární sémiotice, které předcházela strukturálně-sémiotická studia. Nechyběly ani studie aplikující na literární výzkum sémiotiku Charlese S. Peirce, například Wojciecha Kalagy. Literární sémiotika v Polsku se vyvíjela směrem k zájmu o divadlo, film, výtvarné umění, v současné době nechybí ani zájem o sémiotiku ze strany polských muzikologů. V 90. letech 20. století sledujeme určitou renesanci zájmu o vztahy mezi literaturou a výtvarným uměním, což lze dokumentovat větším množstvím interdisciplinárně pojatých monografií. Vznikla také střediska výzkumu literární sémiotiky a kulturní sémiotiky na UAM v Poznani. Polští sémiotikové úspěšně rozvíjejí spolupráci také se zahraničními osobnostmi a pracovišti.
Anotace anglicky
The author in his article deals with the outline development of interdisciplinary studies in the development and current situation in the Polish semiotics. A major role is played by the tradition of the Formal schoool and Lvov-Warsaw school of philosophy and logic. Excellent work in this field led Jerzy Pelc. The author outlines the development of the introduction of Polish so-called hard semiotics from the 60s to the present day and then presents the situation in literary semiotics, which preceded the structural-semiotic studies. There were also studies applying research on literary semiotics of Charles S. Peirce, for example Wojciech Kalaga’s studies and articles. Literary Semiotics in Poland has evolved toward interest in theater, film, visual arts, currently there is also interest in semiotics by Polish musicologists. In the 90s of the 20th century are watching a renaissance of interest in the relationship between literature and the visual arts, which can be documented with more interdisciplinary conceived monographs. Were also established research centers of literary semiotics and cultural semiotics at UAM in Poznan. Polish experts on the semiotics of successfully developing cooperation with foreign personalities and workplace.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 22:44