MARTINEK, Libor. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 115-128. ISSN 1212-1509.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K historii literatury na Karvinsku do roku 1945
Název česky K historii literatury na Karvinsku do roku 1945
Název anglicky The history of literature in Karviná Region until 1945
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slavica litteraria, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1212-1509.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000307
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Karviná, region; literatura; kulturní vztahy; literární historie
Klíčová slova anglicky Karviná; region; literature; cultural relations; literary history
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:32.
Anotace
Problematika regionální literatury Karvinska tvoří jednu z důležitých složek regionálního vědomí obyvatel dané oblasti a souvisí ve větší či menší míře s kulturními aspiracemi jeho obyvatel a tvůrců, kteří je reprezentují. (Samotnou Karvinou v našem článku míníme z historických a administrativně-správních důvodů tzv. velkou Karvinou, která se skládá z Karviné, Fryštátu, Karviné-Ráje, Starého Města, Darkova a Louk. Pojmem Karvinsko myslíme bývalý politický okres.) Literárněvědný výzkum v regionu nemusí být ústupem od celostních hledisek národní literatury, ani z nároků na zkoumané hodnoty. Specifický územní a typologický výzkum nám umožnil, abychom se detailněji zaměřili jak k samotnému vývoji českého a polského písemnictví na Karvinsku, tak ke komparativnímu pohledu na stýkání se české a polské literatury (zdejší německou literaturu v našem článku nereflektujeme). Zároveň jsme považovali za důležité poukázat i na skutečnost vzniku literárních děl autorů, kteří nejsou rodáky z Karvinska, ale do regionu přišli převážně za prací, avšak brali si z něj ve své literární tvorbě inspiraci. Zásadním kritériem pro podrobnější pojednání o dílech vybraných autorů pak byl význam jejich literárního díla; máme přitom na mysli beletrii, tedy texty s převahou estetické funkce, nikoli lokální písemnictví v jeho celku, jehož výzkum patří spíše do vlastivědy, literárního místopisu, popřípadě do sféry kulturně-antropologického bádání.
Anotace anglicky
The issue of regional literature of Karviná´s region is one of the important components of the regional consciousness of the inhabitants of the area and is connected to the cultural aspirations of its inhabitants and the creators representing them to a greater or lesser extent. (Karvina, in our contribution, we mean for the historical and administrative-administrative reasons the so-called great Karviná, which consists of Karviná, Fryštát, Karviná-Ráj, Staré Město, Darkov and Louky. The term Karviná´s region we mean the former political district.) Literary research in the region may not be a departure from the holistic aspects of national literature, nor from claims to the values surveyed. Specific territorial and typological research has allowed us to focus more closely on the development of Czech and Polish literature in Karviná´s region, as well as on a comparative view of Czech and Polish literature (German literature in this paper does not reflect our contribution). At the same time, we considered it important to point to the fact that the literary works of the authors, who are not natives of Karviná´s region, came to the region mostly for work, but they took inspiration from their literary work. The crucial criterion for a more detailed discussion of the works of selected authors was the importance of their literary work; we have in mind fiction, that is, texts with a predominance of aesthetic function, not local literature in its entirety, whose research belongs rather to the homeland, to the literary topography, or to the sphere of cultural and anthropological research.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 21:52