MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě. In Martinek, L. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 119-126. ISBN 978-80-7510-320-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě
Název česky Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě
Název anglicky Joseph von Eichendorff in Czech and World Music
Autoři MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Opava, Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, od s. 119-126, 8 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60206 Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/18:A0000317
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-320-8
Klíčová slova anglicky Joseph von Eichendorff; poetry; music; musical setting; composing; interdisciplinarity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 14:11.
Anotace
Problematiku vztahu literatury a hudby jako dvou složek uměleckého díla, které se vzájemně výrazně prolínají – jsme zkoumali na vokální tvorbě několika německých skladatelů období romantismu, kteří se inspirovali poezií Josepha von Eichendorffa. V úvodu naší studie jsme v rámci možností daných časopiseckou publikací věnovali prostor podrobnému představení Eichendorffova života (a to i v rovině genealogické) a díla, zabývali jsme se i spisovatelovým vztahem k našemu území (mj. jeho pobytem na zámku v Sedlnicích). Pozornost jsme pak soustředili k vokálnímu dílu Roberta Schumanna, přitom jsme měli na zřeteli, že jazyk literatury v podstatě stojí v rovině intelektu, kdežto jazyk hudby je umocněn stránkou emocionální. Časté zhudebňování veršů Josepha von Eichendorffa v dějinách hudby svědčí o tom, že poezie tohoto básníka je svou povahou mélická, přičemž prokazuje i další atributy vhodné k zhudebnění a hodí se zejména pro hudebně stylový typu romantické písně, respektive das Lied. V době raného německého romantismu šlo o formu vyznačující se vysokou uměleckou hodnotou, která dokonce dominovala v umělecké kultuře té doby. Naše upozornění na skutečnost, že Eichendorffovo básnické dílo inspirovalo četné evropské i světové skladatele mimo zmíněnou hudební epochu, svědčí nejen o oblíbenosti básníka generačními uměleckými souputníky rodáka z Łubowic, ale o výrazné estetické hodnotě jeho poezie, o niž mnozí skladatelé jevili opravdový zájem a ten přetrval prakticky až do současnosti.
Anotace anglicky
We examined the issue of the relationship between literature and music as two components of a work of art that are mutually intertwined - in the vocal works of several German Romantic composers who were inspired by Joseph von Eichendorff's poetry. At the beginning of our study, we have devoted ourselves to the detailed presentation of Eichendorff's life (including genealogical) and works, as well as the writer's relationship to our territory (including his stay at Sedlnice Castle). We then focused our attention on the vocal work of Robert Schumann, bearing in mind that the language of literature basically stands at the level of intellect, whereas the language of music is enhanced by the emotional side. The frequent musical setting of Joseph von Eichendorff's verses in music history suggests that the poet's poetry is mellistic in nature, and shows other attributes suitable for music, and is particularly suited to the musically stylish type of romantic song or das Lied. At the time of early German Romanticism, it was a form of high artistic value that even dominated the art culture of that time. Our warning of the fact that Eichendorff's poetic work inspired numerous European and world composers outside the musical epoch, not only the popularity of the poet by generational artistic fellows from Łubowice, but the distinctive aesthetic value of his poetry, which many composers seemed to be interested in and which persisted to the present.
VytisknoutZobrazeno: 7. 2. 2023 09:25