KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. ZMĚNY PŘÍJEZDŮ RUSKÝCH TURISTŮ DO ČESKA. In XX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. MU Brno: MU Brno, 2017. s. 652-660, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ZMĚNY PŘÍJEZDŮ RUSKÝCH TURISTŮ DO ČESKA
Název česky ZMĚNY PŘÍJEZDŮ RUSKÝCH TURISTŮ DO ČESKA
Název anglicky THE INCOMING CHANGES OF THE RUSSIAN TOURISTS TO THE CZECH REPUBLIC
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, domácí) a Pavlína PELLEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání MU Brno, XX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH, od s. 652-660, 8 s. 2017.
Nakladatel MU Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010875
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-8586-2
Klíčová slova anglicky incoming; Russian tourists; tourist attendance of the Czech Republic
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Incoming turistů z Ruské Federace do Česka prochází významnými změnami. Rusko se po Německu pro nás již historicky jeví jako významná zdrojová země. Jejich příjezdy se v posledních letech mění v důsledku faktorů ekonomických, bezpečnostních, politických, změny trendů ap. Jejich úbytek v současnosti nahrazují příjezdy turistů z Číny a Koreje. Cílem článku je prozkoumat změny v turistické návštěvnosti Česka návštěvníky z Ruska. Zkoumány jsou příčiny a důsledky změn v příjezdech vybraného cílového trhu. V článku jsou použity metody analýzy a vyhodnocování údajů z dostupných sekundárních zdrojů, z rozhovorů provozovatelů cestovních kanceláří, ubytovacích i lázeňských zařízení, aplikována je metoda predikce budoucího vývoje snižování návštěvnosti ruských turistů s dopadem na ekonomiku. Zvýšení příjmů z cestovního ruchu souvisí s růstem zahraničních návštěvníku a turisté z Ruska tvoří jejich významnou část. Prezentována jsou opatření lázeňských zařízení pro přilákání movité ruské klientely nejenom do Karlových Varů. Zrušení vzájemné vízové povinnosti mezi Ruskem a Evropskou unií by zhruba zdvojnásobilo počet ruských turistů v České republice. Konkurenceschopnost Česka oproti nabídce ostatních zemí EU lze dosáhnout vstřícnější vízovou politikou, zkrácením doby vyřizování víz, při využití všech možností vízového kodexu a pověsti České republiky jako bezpečné destinace.
Anotace anglicky
Incoming tourists from the Russian Federation to the Czech Republic is undergoing significant changes. Russia after Germany for us historically appears to be a significant source country. Their arrivals in recent years are changed due to the factors of economic, security, political, trend changes etc. Their loss is currently replaced by tourist arrivals from China and Korea. This article aims to examine the changes of the visitor attendance from Russia. Examined are causes and consequences of changes in the approaches of the selected target market. The article used the methods of analysis and evaluation of the available data from secondary sources, interview with tour operators, accommodation and spa facilities, applied is method of prediction the future development due to reduction of Russian tourists to the impact on the economy. Increase in revenue from tourism related to the growth of foreign visitors and tourists from Russia make up a significant part. Presented measures are spa facilities to attract affluent Russian clientele not only in Karlovy Vary. Mutual appeal of visa requirements between Russia and the European Union would roughly double the number of Russian tourists in the Czech Republic. Czech competitiveness compared to offerings in other EU countries can achieve more favorable visa policy, reducing the time visa, using all possibilities of the Visa Code and the reputation of the Czech Republic as a safe destination.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 01:41