RŮČKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY (EVALUATION OF PROFITABILITY IMPACT ON SELECTION OF FINANCING SOURCES UNDER CONDITIONS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE FIELD OF POWER ENGINEERING). Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, Neuveden, No 39, p. 140-150. ISSN 1804-8048.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY
Name in Czech HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY
Name (in English) EVALUATION OF PROFITABILITY IMPACT ON SELECTION OF FINANCING SOURCES UNDER CONDITIONS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE FIELD OF POWER ENGINEERING
Authors RŮČKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 2017, 1804-8048.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19520/17:00010970
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords in English debt/equity ratio; profitability; capital structure; panel regression; correlation analysis
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/2/2020 10:58.
Abstract
Článek se zabývá hodnocením vlivu rentability na volbu zdroje financování v zemích V4 a pozornost je zaměřena na oblast energetiky. Cílem článku je na základě rešerše dřívějších studií a zpracovaných analýz zjistit, zda má vliv na rozhodování o použití cizích zdrojů financování dosahování rentability a zda výsledky analýzy naznačují příklon k dynamickým trade off teoriím kapitálové struktury ve vybraných zemích v oblasti energetiky. Zájem je zaměřen také na opačnou situaci. To znamená, zda vyšší míra rentability pozitivně ovlivňuje využívání cizích zdrojů financování. Analýza je vedena ve dvou základních rovinách - analýza postavená na průměrných hodnotách finančních ukazatelů ve vybraných oborech podnikání spojená s korelační analýzou a analýza postavená na panelové regresi vzorku společností. Analyzovaný vzorek obsahuje 417 velkých a středních podniků z oblasti energetiky v zemích V4. Testování je provedeno v programu Eviews a data pocházejí z databáze Amadeus.
Abstract (in English)
The topic of the use of financing sources in business is being dealt with by economists for more than half of century. Searching for suitable combination of own financing sources and debts led to many studies and later theories, which dealt with optimization of capital structure. Focus on power engineering is based on the fact that energy safety of V4 countries is one of priorities of cooperation. The aim of this article is to find out based on reviews of previous studies and elaborated analyses whether achievement of profitability has impact on decision-making as it comes to the use of debt financing and whether the results of the analysis indicates tendency towards dynamic trade off theories of capital structure in the selected countries in the field of energy. Opposite situation is also the subject of interest thus whether higher rate of profitability positively influences the use of debt finances. This article considers the analysis of 417 big and middle-sized companies of V4 group (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic). Correlation analysis and panel regression are the main methods being used for testing. Testing is provided by the Eviews programme. Data used in testing were gained from Amadeus database.
PrintDisplayed: 25/2/2024 13:13