SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
Name in Czech K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
Name (in English) On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person
Authors SCHNEIDEROVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bohemica Olomucensia, Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, 1803-876X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/19:A0000595
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Jáchym Topol; próza; asyndeton; polysyndeton; juxtapozice; přívlastek; okolnostní příslovečná určení; slovosled; rytmizace; kondenzace; mluvenost.
Keywords in English Jáchym Topol; prose; asyndetone; polysyndetone; juxtaposition; attribute; circumstance determination; word order; rhythmization; condensation of expression; spoken.
Tags ÚBK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 23/4/2020 15:06.
Abstract
Studie pojednává o syntaktické struktuře v Topolově próze Citlivý člověk. Autor studie vybírá opakující se syntaktická schémata a typické větné struktury. Pojednává o asyndetonu, polysyntetonu, juxtapozici, typech přívlastků, okolnostních určeních i grafických prostředcích, jako je dvojtečka. Zaměřuje se na prostředky rytmizace prózy a protichůdné procesy v Topolově textu – mluvenost nebo rozvitost a naopak kondenzaci vyjádření.
Abstract (in English)
The study deals with the syntactic structure in Topol‘s prose Citlivý člověk. The author of the study chooses a repetitive syntactic scheme and typical structures of sentence. It shows thatTopol works with asyndetone, polysyndetone, juxtaposition, various types of attributes, circumstance determination and graphic signals such as colon. The author of the study focuses on the means of prose rhythmization and contradictory processes in Topol‘s text - spoken and expanded structures on the contrary condensation of expression.
PrintDisplayed: 2/12/2021 17:41