ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK. Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku. In Mačala, Jozef; Buryan, Petr; Burda, Cyril; Carach, Viliam; Dědič, Kurt; Fischerová, Gabriela; Jedlička, Jiří; Kocunová, Zuzana; Ladomerský, Juraj; Lukáčková, Blanka; Malichár, Pavol; Motaj, Martin; Szemesová, Janka; Šoltés, Jozef. Ochrana ovzdušia 2020. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2020. s. 70-78. ISBN 978-80-89565-45-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku
Název česky Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku
Název anglicky Modeling of the Capture of Air Pollutants in the Vicinity of an Industrial Enterprise
Autoři ZAPLETAL, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí), Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Slovenská republika, Ochrana ovzdušia 2020, od s. 70-78, 9 s. 2020.
Nakladatel Kongres STUDIO, spol. s r. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19630/20:A0000044
Organizační jednotka Fyzikální ústav v Opavě
ISBN 978-80-89565-45-0
Klíčová slova anglicky pollutants;deposition flux;pollutant removal;urban vegetation
Štítky , FÚ2020, NENI VE WoS-SCOPUS, RIVOK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 16. 3. 2021 14:53.
Anotace
Městská vegetace snižuje koncentrace aerosolových částic (PM10), oxidů dusíku (NOx) a přízemního ozonu (O3). Koncentrace PM10, NOx, O3 a meteorologické parametry byly měřeny senzory na 11 stanovištích na experimentální lokalitě Ostrava - Radvanice (10418 m2), která je silně ovlivněna emisemi z blízkých průmyslových podniků. Záchyt PM10, NOx, 03 stávající a navrhovanou vegetací (stromy, travní porost) v září a říjnu 2019 byl stanoven z modelovaného depozičního toku těchto znečišťujících látek a z naměřených a modelovaných indexů listové plochy rostlin. Depoziční toky znečišťujících látek byly modelovány pomocí rezistenčních modelů z naměřených koncentrací těchto látek a meteorologických parametrů. Bylo provedeno podrobné dendrometrického šetření (výška, střední průmět koruny) a bylo zjištěno druhového zastoupení a zdravotní stav stávající vegetace. Zároveň byla navržena nová vegetace s maximální schopností záchytu znečišťujících látek. Modelované záchyty stávající a navrhované vegetace byly nakonec porovnány v podrobné síti 1 x 1 m. Celkový záchyt stávající vegetací v lokalitě byl 1,0 kg PM10, O,7 kg NOx a 11,9 kg O3, celkový záchyt navrhovanou vegetací byl 1,8 kg PM10, 0,8 kg NOx a 14,7 kg O3.
Anotace anglicky
Urban vegetation reduces the concentrations of aerosol partieles (PM10), nitrogen oxides (NOx) and ground-level ozone (O3). Concentrations of PM10, NOx, O3 and meteorological parameters were measured by sensors at 11 sites in the experimental locality Ostrava - Radvanice (10418 m2), which is strongly influenced by emissions from nearby industrial enterprises. The capture of PM10, NOx, O3 by existing and proposed vegetation (trees, grassland) in September and October 2019 was determined from the mode led deposition flux of these pollutants and from the measured and modeled leaf area indices of plants. Deposition fluxes of pollutants were modeled using resistance models from measured concentrations of these substances and meteorological parameters. A detailed dendrometric survey (height, mean crown projection) was performed and the species representation and health status of the existing vegetation was determined, and at the same time a new vegetation with maximum ability to capture pollutants was designed. The modeled pollutant removal by the existing and proposed vegetation were finally compared in a detailed 1 x 1 m network. The total removal of existing vegetation in the locality was 1.0 kg of PM10, 0.7 kg of NOx and 11.9 kg of O3, the total removal of the proposed vegetation was 1.8 kg of PM10, 0.8 kg of NOx and 14.7 kg of O3.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 04:25