POSPÍŠIL, Petr. Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje). In Jaromír Kožiak, Radek Ruban, Zdeněk Houdek, Michal Janovec. OFOLA 2018, Část III. - Valná hromada akciové společnosti (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 182-201. ISBN 978-80-210-9013-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje).
Název anglicky Some issues related to the exercise of the powers of the general meeting of the joint stock company by the council of the municipality (region)
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, OFOLA 2018, Část III. - Valná hromada akciové společnosti (Sborník z konference), od s. 182-201, 20 s. 2018.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Sborník je k dispozici online na webu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-210-9013-2
Klíčová slova česky akciová společnost; valná hromada; obec; kraj; rada obce; rada kraje
Klíčová slova anglicky joint-stock company; general meeting; municipality; region; municipality council; regional council
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 22. 1. 2022 14:25.
Anotace
Platná právní úprava umožňuje, aby územní samosprávné celky ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností (mj.) zakládaly obchodní společnosti, a to konkrétně akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Dle českého zákona o obchodních korporacích působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. Obecním (krajským) zřízením je pak rozhodování ve věcech obce (kraje) jako jediného společníka obchodní společnosti vyhrazeno radě obce (kraje). V podmínkách územních samosprávných celků tím dochází ke specifické situaci, kdy rada jako kolektivní orgán obce (kraje) vykonává působnost valné hromady akciové společnosti, přičemž musí respektovat jak pravidla vyplývající z veřejnoprávní úpravy správního práva, tak soukromoprávní úpravu zakotvenou v normách práva obchodního. Příspěvek se zaměřuje právě na některé teoretické a praktické problémy vyvolané prolínáním obchodního a správního práva při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje).
Anotace anglicky
The current legislation allows the territorial self-governing units to carry out its tasks, in particular to the economic exploitation of its assets and to ensure publicly beneficial activities (amongst others), to set up business companies, namely joint stock companies and limited liability companies. Under the Czech Law on Commercial Corporations, the role of the highest authority in a single-member company is exercised by its associate. According to the Act on Municipal (Regional) Establishment, the decision making in the matters of the municipality (region) as the sole partner of a business company is reserved to the council of the municipality (region). Under conditions of territorial self-governing units, this creates a specific situation where the council acts as the collective authority of the municipality (region) in the competence of the general meeting of the joint stock company, respecting both the rules resulting from the public law regulation and the private law stipulated in the norms of commercial law. The paper focuses on some theoretical and practical problems caused by the merging of commercial and administrative law in the exercise of the competence of the general meeting of the joint stock company by the council of the municipality (region).
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:43