ADÁMEK, Pavel and Lucie MEIXNEROVÁ. Business modelování - Jak na business modely v digitálním prostředí (Business modelling). 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 272 pp. ISBN 978-80-271-3356-7. 2022.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Business modelování - Jak na business modely v digitálním prostředí
Name (in English) Business modelling
Authors ADÁMEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lucie MEIXNEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Praha, 272 pp. 2022.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19520/22:A0000352
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-271-3356-7
Keywords (in Czech) business model; typologie; digitální buisness model; osobní business model; případové studie
Keywords in English business model; typology; digital business model; business model you; case studies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Pavel Adámek, Ph.D., učo 17248. Changed: 12/1/2023 09:08.
Abstract
Business modely jsou jedním ze zásadních nástrojů a membránou, která pomáhá podnikům i jiným entitám organizovat podnikatelskou činnost a pochopit, co je pro ně důležité v konkurenčním prostředí. Business model vizualizuje základní princip toho, jak podnik vytváří hodnoty, jak je zachycuje a zprostředkovává. Kniha poskytuje přehledný rámec problematiky business modelování, kdy aplikuje techniky a nástroje využitelné pro design, navrhování, hodnocení a modelaci nových inovovaných struktur business modelů. I přes dostupné vzory a archetypy business modelu neexistuje žádný předepsaný „ideální“ model pro zaručený úspěch, ale pochopení logiky a smyslu existence podnikatelské entity je klíčové pro praktické řízení a strategické proaktivní myšlení. Cílem knihy bylo poskytnout cílovým skupinám vhled do problematiky business modelování s využitím logiky vymezení, formování a designu business modelů včetně identifikace změnových externích a interních faktorů a inovací elementů business modelu. Přidanou hodnotou knihy je komplexnost přístupu dané problematiky business modelování včetně aktuálnosti a reakcí na současné tržní podmínky. Případové studie, příklady a generalizované business modely poskytují prostor pro širší aplikační využití.
Abstract (in English)
Business models are one of the key tools and membranes that help companies and other entities organize their business and understand what is important to them in a competitive environment. The business model visualizes the basic principle of how a company creates value and how it captures and mediates it. The book provides a clear framework for business modelling, where it applies techniques and tools used for the design, evaluation, and modelling of new innovative business model structures. Despite the available patterns and archetypes of the business model, there is no prescribed "ideal" model for guaranteed success, but understanding the logic and meaning of the business entity is key to practical management and strategic proactive thinking. The book aimed to provide target groups with insight into the issues of business modelling using the logic of defining, shaping, and designing business models, including the identification of changing external and internal factors and innovation of business model elements. The added value of the book is the complexity of the approach to the issue of business modelling, including timeliness and reactions to current market conditions. Case studies, examples, and generalized business models provide scope for wider application use.
PrintDisplayed: 18/4/2024 20:16