PROCHÁZKA, Viktor, Alena ZÁVADOVÁ, Jan ŽATECKÝ a Lubomír MARTÍNEK. Incidence pooperačních komplikací u pacientek s karcinomem prsu v závislosti na typu drénu. Rozhledy v chirurgii. 2023, roč. 102, č. 1, s. 17-22. ISSN 1805-4579. doi:10.33699/PIS.2023.102.1.17-22.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Incidence pooperačních komplikací u pacientek s karcinomem prsu v závislosti na typu drénu.
Název anglicky Incidence of postoperative complications in patients with breast cancer depending on the type of drain
Autoři PROCHÁZKA, Viktor, Alena ZÁVADOVÁ, Jan ŽATECKÝ (203 Česká republika, garant, domácí) a Lubomír MARTÍNEK.
Vydání Rozhledy v chirurgii, 2023, 1805-4579.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30212 Surgery
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.33699/PIS.2023.102.1.17-22
Klíčová slova anglicky breast cancer; postoperative complications; drain; hematoma
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Lucie Chmelařová, učo 50152. Změněno: 15. 2. 2024 19:58.
Anotace
Úvod: Pooperační komplikace u pacientek s karcinomem prsu oddalují zahájení adjuvantní terapie, prodlužují dobu hospitalizace a snižují kvalitu života pacientek. Jejich incidence může být ovlivněna mnoha faktory, souvislost s typem drénu je však v literatuře studována minimálně. Cílem této studie bylo zkoumat, zda existuje souvislost mezi použitím různého drenážního systému a vznikem pooperačních komplikací. Metody: Data, zahrnující 183 pacientek zařazených do této retrospektivní studie, byla vyhledána v informačním systému Slezské nemocnice v Opavě, p.o., a následně statisticky analyzována. Tyto pacientky byly rozděleny do dvou skupin dle typu použitého drénu – u 96 pacientek byl použit Redonův drén (aktivní drenáž), u 87 pacientek kapilární drén (pasivní drenáž). Mezi jednotlivými skupinami byla srovnávána incidence seromů a hematomů, doba drenáže a množství odpadů v drénu. Výsledky: Ve skupině pacientek s Redonovým drénem byla v naší studii incidence pooperačních hematomů 22,92 %, u pacientek s kapilárním drénem 10,34 % (p=0,024). Incidence pooperačních seromů byla srovnatelná v případě použití Redonova drénu (39,6 %) i kapilárního drénu (35,6 %) (p=0,945). Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v době drenáže ani v množství odpadů v drénu. Závěr: Při použití kapilárního drénu byla u pacientek po chirurgické léčbě karcinomu prsu pozorována statisticky významně nižší incidence pooperačních hematomů než při použití Redonova drénu. S ohledem na tvorbu seromu byly drény srovnatelné. Stejně tak není ani jeden ze sledovaných drénů významně výhodnější v parametrech celkové doby drenáže a množství odpadů v drénu
Anotace anglicky
Introduction: Postoperative complications in patients with breast cancer delay the initiation of adjuvant therapy, prolong the length of hospitalization and reduce the patients’ quality of life. Although their incidence can be influenced by many factors, the connection with the type of drain is insufficiently studied in the literature. The aim of this study was to assess whether there is an association between the use of a different drainage system and the occurrence of postoperative complications.Methods: The data of 183 patients included in this retrospective study were collected from the information system of the Silesian Hospital in Opava and then statistically analyzed. These patients were divided into two groups according to the type of drain used – a Redon drain (active drainage) was used in 96 patients, and a capillary drain (passive drainage) was used in 87 patients. The incidence of seromas and hematomas, the duration of drainage and the amount of wound drainage were compared between the individual groups.Results: The incidence of postoperative hematomas was 22.92% in the group of patients with the Redon drain, and 10.34% in patients with the capillary drain (p=0.024). The incidence of postoperative seromas was comparable for the Redon drain (39.6%) or the capillary drain (35.6%) (p=0.945). No statistically significant differences were found in the drainage time or the amount of wound drainage.Conclusion: A statistically significantly lower incidence of postoperative hematomas was observed when using a capillary drain compared to the use of a Redon drain in patients after breast cancer surgery. The drains were comparable with respect to seroma formation. None of the studied drains was significantly more beneficial in terms of the total drainage time and the total amount of wound drainage
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2024 01:29