HALUZÍKOVÁ, Jana. Základy první pomoci a přednemocniční péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2023. 216 s. Sestra. ISBN 978-80-271-1739-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy první pomoci a přednemocniční péče
Název česky Základy první pomoci a přednemocniční péče
Název anglicky Basics of first aid and pre-hospital care
Autoři HALUZÍKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 216 s. Sestra, 2023.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
ISBN 978-80-271-1739-0
Klíčová slova česky Základní první pomoc- zdravotnická záchranná služba- kardiopulmonální resuscitace základní- kardiopulmonální resuscitace rozšířená- akutní stavy -intoxikace
Klíčová slova anglicky Basic first aid - medical emergency service - basic cardiopulmonary resuscitation - extended cardiopulmonary resuscitation - acute conditions - intoxication
Změnil Změnila: PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., učo 48977. Změněno: 1. 8. 2023 20:28.
Anotace
První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je povinen ze zákona každý občan v rámci svých schopností a sil, pokud tím neohrožuje svoje zdraví nebo život. Správně a včas poskytnutá první pomoc na místě vzniku příhody umožňuje zapojení dalších článků řetězce péče o postiženého a je nedílnou součásti léčby poranění a náhlého onemocnění. Vysokoškolská učebnice je rozdělena do 23 kapitol. Text je doplněn názornými obrázky. Důležité momenty jsou v knize označeny Cave. Kniha si klade za cíl pomoci nelékařským zdravotnickým pracovníkům zorientovat se v poskytování první pomoci a navazující přednemocniční péči. Vybrané kapitoly jsou rozšířeny o základní informace z anatomie. Cílem bylo napsat stručný, výstižný, zapamatovatelný a čtivý přehled o poskytování první pomoci. Učebnice je určena studujícím ve studijním programu pro nelékařská zdravotnická povolání, např. studujícím studijních oborů Všeobecná sestra, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistentka aj.
Anotace anglicky
First aid is defined as a set of simple actions and measures that, in the event of a sudden threat to life or impairment of human health, limit the extent and consequences of this threat or impairment. Every citizen is obliged by law to provide first aid within the limits of his abilities and powers, as long as this does not endanger his health or life. Proper and timely first aid at the scene of the incident enables the involvement of other links in the chain of care for the affected person and is an integral part of the treatment of injuries and sudden illnesses. The university textbook is divided into 23 chapters. The text is supplemented with illustrative images. Important moments are marked by Cave in the book. The aim of the book is to help non-medical healthcare workers become familiar with the provision of first aid and follow-up pre-hospital care. Selected chapters are expanded with basic information from anatomy. The goal was to write a brief, concise, memorable and readable overview of the provision of first aid. The textbook is intended for students in a study program for non-medical health professions, e.g. students of the fields of study General Nursing, Pediatric Nursing, Midwifery, etc.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2024 13:44