Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PILÁT, Miroslav. Projekt Bezbariérová Olomouc jako příklad efektivního nástroje sociální politiky základních územních správních celků. In NÁLEPOVÁ, Veronika and Marta BLAŠTÍKOVÁ. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY: Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. Ostrava: PRIGO, 2022. s. 280-294. ISBN 978-80-87291-32-0.
 2. 2021

 3. PILÁT, Miroslav. Asistent sociální péče jako alternativní instrument podpory setrvávání jedinců v jejich přirozeném sociálním prostředí. Fórum sociální politiky. 2021, roč. 15, č. 3, s. 13-19, 8 s. ISSN 1802-5854.
 4. PILÁT, Miroslav. Inquiry and Analysis of the Needs of Chosen Target Groups for Social and Related Services on the Selected Territory as a Potential Instrument of the Municipality on the Example of the City Opava. In NÁLEPOVÁ, Veronika a Martina PAVLORKOVÁ. NÁLEPOVÁ, Veronika a Martina PAVLORKOVÁ (eds). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 368-380. ISBN 978-80-87291-29-0.
 5. PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb jako makro metoda sociální práce. Opava, 2021.
 6. JANÁK, Dušan a Miroslav PILÁT. Metodika výzkumu mikroregionu s menšinovou problematikou. 2021.
 7. 2020

 8. PILÁT, Miroslav. Method of Community Planning of the Social Services As an Effective Meansof Social Policy on the Level of Local Administrative Units. In NÁLEPOVÁ, Veronika a Natalie UHROVÁ. NÁLEPOVÁ, Veronika a Natalie UHROVÁ (eds.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020, pp. 346-361. ISSN 2571-1776/e-ISSN 2694 -796X /ISBN 978-80-87291-27-6. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 346-361. ISBN 978-80-87291-27-6.
 9. PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování sociálních služeb jako efektivní nástroj sociální politiky základních územních správných celků. In NÁLEPOVÁ, Veronika a Natalie UHROVÁ. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. První. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 346-361, 479 s. ISBN 978-80-87291-27-6.
 10. PILÁT, Miroslav. Participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce jako možný příklad prosazování jejich práv. In Smutek Martin. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize – Sborník textů z XVII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 17.9. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. s. 127-135, 321 s. ISBN 978-80-7435-802-9.
 11. 2019

 12. PILÁT, Miroslav. Analýza potřeb vybraných cílových skupin na území statutárního města Opavy, jako nástroj podpory sociálního začleňování v kontextu sociální práce. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. s. 244-259, 361 s. ISBN 978-80-7435-767-1.
 13. 2018

 14. HRUŠKA, Lubor, Andrea HRUŠKOVÁ, Miroslav PILÁT a Jiří TOŠNER. Analýza stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. 338: ACCENDO, 2018.
 15. PILÁT, Miroslav. Organizační kultura veřejné správy a komunitního plánování sociálních služeb – kolize či vzájemné soužití? Verejná správa a spoločnosť. Košice: Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2018, XIX, č. 2, s. 22-39. ISSN 1335-7182.
 16. 2017

 17. PILÁT, Miroslav. Institut asistenta sociální péče jako nástroj podpory setrvávání osob v jejich přirozeném prostředí. Verejná správa a spoločnosť. Košice: Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2017, č. 2, s. 91-106. ISSN 1335-7182.
 18. PILÁT, Miroslav. The Program of Crime Preventionand social Pathology in the Czech Republic - chosen aspects. Social Pathology and Prevention. Oprava: Slezská univerzita v Opavě, 2017, III, č. 2, s. 53-75. ISSN 2464-5877.
 19. PILÁT, Miroslav. Úsilí o legislativní ukotvení výkonu sociální práce v ČR-retrospektiva a otazníky. Revue sociálných služieb. 2017, ročník IX, č. 1, s. 44-55. ISSN 1338-1075.
 20. 2015

 21. PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. První. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.
 22. 2014

 23. PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Speciální pedagogika. 2014, ročník 24, č. 2, s. 104-124. ISSN 1211-2720.
 24. PILÁT, Miroslav. Social reform 2012 i the Czech Republic-chosen aspects. In ŽILOVÁ, Anna, Alena NOVOTNÁ, Venus M. JOSEPH & al. European and global contexts of poverty in the period of social and demographic transformations of the society. Milano: EDUCatt, 2014. s. 179-188, 208 s. ISBN 978-88-6780-072-8.
 25. 2013

 26. PILÁT, Miroslav. Sociální reforma 2012 v ČR – vybrané aspekty z oblasti poskytování sociálních služeb. Revue sociálných služieb. 2013, ročník 5, č. 1, s. 68-79, 92 s. ISSN 1338-1075.
 27. 2012

 28. PILÁT, Miroslav. Projekt Bezbariérová Olomouc-deset let historie. Sociální práce/sociálná práca. 2012, ročník 12, č. 1, s. 132-134. ISSN 1213-6204.
 29. JANÁK, Dušan a Miroslav PILÁT. Vývoj právních norem k sociální péči a sociálním službám v Československu a v České republice od roku 1956. In Dušan JANÁK ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava-Opava, 2012. s. 13-64, 183 s. ISBN 978-80-7248-766-0.
 30. 2010

 31. PILÁT, Miroslav, Iva ČERVINKOVÁ a Irena SONNTAGOVÁ. Sociální politika obce. In ČERNOHORSKÝ, Jiří. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010. Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2010. s. 89-98, 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3.
 32. 2009

 33. PILÁT, Miroslav. Příklad zapojování uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování. Sociální práce/sociálná práca. 2009, ročník 9, č. 1, s. 147-149. ISSN 1213-6204.
 34. 2008

 35. PILÁT, Miroslav. Projekt Bezbariérová Olomouc – východiska, strategie a vývoj. E - pedagogium. Olomouc: PdF UP, 2008, II, s. 69-77, 1213-7499. ISSN 1213-7499.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 23:37