ARCHKRA041 Archeology of the historical landscape

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Institute of Archaeology - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
For undergraduate students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to become familiar with the issues of archaeological research of the historical landscape, understood as changeable complex of interacting natural factors and anthropogenic activities. The course will focus on learning about the structure, parts entities and the development of the historical landscape and to traditional and new methods of its research.
Syllabus
 • 1. Introduction – terminology, history of research, development of natural conditions in the Middle Ages. 2. Landscape research methodology and historical sources. 3. The landscape as a complex of residential and natural areas and the interaction of natural forces and anthropogenic activities. 4. Old residential area vs. periphery, forest in the Middle Ages 5. Borders and communication in the Middle Ages. 6. Agriculture and breeding in the medieval landscape. 7. Early Middle Ages – early Slavic settlement in the countryside. 8. Early Middle Ages – Great Moravian and Mladá Hradiště settlements in the countryside. 9. High Middle Ages – monasteries and manor houses in the colonization area. 10. High Middle Ages - great medieval colonization 11. High Middle Ages – urban settlements in the countryside. 12. Modern landscape - pond farming boom, Wallachian and "Alpine" colonization. 13. Landscape in the industrial period
Literature
  required literature
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
 • Černý, E.: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko – geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno 1992.
  recommended literature
 • Žemlička, J: Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha 2014.
 • Klápště, J.: The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands, 1100-1600. Sheffield – Bristol, 2016.
 • Graham-Cambell, J. – Valor, M.: The Archaeology of Medieval Europe, Vol. 1, Eighth to Twelfth Centuries AD. Aarhus 2007.
 • Černý, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha 1979.
 • Sádlo, J et al.: Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha 2008.
 • Žemlička, J.: Počátky Čech královských 1198 – 1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
 • Klápště, J.: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994.
 • Beranová, M. – Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha 2010.
 • Pryor, F.: The Making of the British Landscape. How We Have Transformed the Land, from Prehistory to Today. London 2010.
 • Muir, R.: Landscape Encyclopaedia: A reference Guide to the Historic Landscape. London 2004.
 • Boháč, Z.: Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století, Historická demografie 12, 1987, 59–87.
 • Hoskins, W. G.: The Making of the English Landscape. Leicester 1955 (a pozdější vydání).
 • Lokoč, R. – Lokočová, M.: Vývoj krajiny v České republice. Brno 2016.
  not specified
 • Státní archeologický seznam (http://isad.npu.cz/)
 • Kováčik, P. et al.: Predikční archeologická mapa. 2020 (http://historickakrajina.cz/predikcni-mapa/)
Teaching methods
Lecture, seminar
Assessment methods
Written test, oral exam
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHKRA041