ARCHKRA047 Roads in the protohistoric period

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Halama, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Halama, Ph.D.
Institute of Archaeology - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
For undergraduate students
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The phenomenon of long-distance communications in the Czech territory in the late Late Latin period and the Roman period can be viewed from different perspectives perspectives. Traditionally, this problem was solved on the basis of the testimony of ancient sources, by mapping the findings of the so-called imports and occurrence of ancient coins. Corridors of communication can also be explored within documented war conflicts (military locations, battle sites) based on terrain configuration using GIS computer programs. New technologies recently, they allow identifying specific sections of disappeared roads (aerial and LIDAR imaging) and verifying them in the field prospecting using metal detectors.
Syllabus
 • 1. The form of roads, communications and trade in the ancient Mediterranean and Roman provinces; river transport 2. Written, iconographic and epigraphic sources; antique map works; methodological approaches and criticism of sources 3. The system of Czech oppida and important laten settlements; their connection to long-distance communications; traded goods 4. The phenomenon of the so-called amber trail in protohistoric periods; an example of northern Moravia 5. Import directions and ways of bringing Roman imports to the territory of the Czech Republic; movements of Roman and Germanic objects provenance in barbaric 6. Finds of ancient coins in the Czech lands; the importance of numismatics for the knowledge of communication corridors 7. Objects of Roman-provincial provenance in the Germanic barbarian environment on the territory of the Czech Republic – metals and glass 8. Objects of Roman-provincial provenance in the Germanic barbarian environment on the territory of the Czech Republic - ceramics 9. Transfers of technological innovations and superstructure phenomena 10. Roman-Germanic war conflicts, localities of a military nature and their connection to communications 11. Prediction of the passage of Roman troops through the territory of Moravia (campaign against Marobud and especially the Marcomannic War) based on findings and terrain configuration using GIS computer programs. 12. Overcoming more difficult terrains – findings in mountain passes, saddles and foothills; so-called travel offerings 13. Searching for specific sections of defunct roads – new technologies (aerial and LIDAR terrain imaging), off-road relics (imports, etc.), possibilities of detector prospecting (specific cases)
Literature
  required literature
 • Komoróczy, B. – Vlach, M.: Viae militares a modelování vybraných prostorových aspektů římsko-barbarských konfrontací na území středodunajského barbarika. In: Martínek, J. (ed.): Cesty v interdisciplinárním kontextu. Vlastivědný věstník moravský – supplem
 • Salač, V.: O rychlosti dopravy v době laténské a jejích hospodářských, politických a kulturních dopadech na společnost. Archeologické rozhledy 65, 2013, 89-132.
 • Vích, D. – Jílek, J. – Kmošek, J. – Biborski, M. J. – Biborski, M. R. – Martínek, J.: Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku. Památky archeologické 111, 2020, 159-192.
  recommended literature
 • Květ, R.: Atlas starých stezek a cest na území ČR. Brno 2011.
 • Verhagen, P. – Joyce, J. – Groenhuijzen, M. R. (eds.): Finding the Limits of the Limes. Modelling Demography, Economy and Transport on the Edge of the Roman Empire. III – Transport and Movement. Amsterdam 2019, 217-328.
 • Čižmář, M. – Kolníková, E.: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 2006, 261-283.
 • Kühlborn, J. – S. (Hrsg.): Rom auf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik. International Kolloquium in Delbrück-Anreppen 4.– 6. 11, Bodenaltertümer Westfalens 45. Mainz 2004.
 • Šimek, E.: Velká Germánie Klaudia Ptolemaia. IV. Brno 1953.
 • Musil, J.: Výrobky římských dílen v barbariku. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech/ 8. Doba římská a stěhování národů. Praha 2008, 100-112.
 • Droberjar, E. – Metlička, M. – Řezáč, M.: Západní Čechy a dálkové kontakty v době římské a stěhování národů na základě nálezů římských a germánských spon. In: Droberjar, E. (ed.): Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem.
 • Militký, J.: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Monumenta Numismatica 2. Praha 2013.
 • Kysela, J.: Okruhy středomořského importu ve střední Evropě pozdní doby laténské. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno 2014, 229-242.
 • Droberjar, E.: „Veteres illic Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti.“ (Tacitus, Ann. II, 62, 3). K interpretaci římských importů u českých Svébů v době Marobudově. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (eds.): Archeologie barba
 • Vích, D.: Příspěvek k metodice detektorové prospekce v archeologii. Archeologie východních Čech 7, 2015,152-172.
Teaching methods
Lecture
Assessment methods
Credit. Paper based on selected literature on the topic.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARCHKRA047