UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristickými rysy anglického odborného jazyka, s konkrétním zaměřením na výrazy používané v rámci různých oborových názvosloví a profesní mluvy. Stručně bude nastíněno jazykovědné pozadí anglické terminologie a různé procesy, jimiž termíny vznikají nebo do angličtiny pronikají. Studenti se seznámí s užitečnými slovníky a databázemi oborových terminologií (tištěnými i elektronickými) a vyzkouší si práci s nimi. Pozornost bude věnována též terminologii v překladu, a to zejména ve vazbě na současné technologie CAT (Computer-Aided Translation). Výklad i praktický nácvik se zaměří na tvorbu a správu terminologických databází (term-bases) prostřednictvím příslušného software. Studenti si vyzkoušejí práci s programem SDL MultiTerm, který v této oblasti představuje celosvětový standard.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy anglické odborné terminologie;
- pracovat s odbornými slovníky a databázemi odborných terminologií;
- pracovat s CAT technologiemi;
- tvořit a spravovat terminologické databáze;
Osnova
 • 1. Základní pojmy: termín, terminologie, terminografie, profesní mluva a slang. 2. Vývoj odborné slovní zásoby, procesy terminologizace a determinologizace. 3. Stručná charakteristika anglického odborného jazyka. 4. Praktické cvičení: analýza ukázek anglického odborného jazyka. 5. Odborná angličtina z hlediska morfologie. 6. Odborná angličtina z hlediska slovotvorby. 7. Cizojazyčné odborné výrazy v angličtině. 8. Ustálená spojení v anglickém odborném jazyce. 9. Terminologické slovníky a databáze. 10. Praktické cvičení: práce s terminologickými slovníky a databázemi. 11. Terminologie v překladu. 12. Software pro správu terminologie. 13. Praktické cvičení: základy práce se software SDL MultiTerm.
Literatura
  povinná literatura
 • Janata, P. (1999). Překládáme do angličtiny: Příručka pro překladatele odborných textů. Plzeň: Fraus.
 • Hatim, B. and Munday, J. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. London: Routledge.
  doporučená literatura
 • Olohan, M. (2016). Scientific and Technical Translation. New York: Routledge.
 • Walker, A. (2014). SDL Trados Studio – A Practical Guide (kap. 8. Managing Terminology). Birmingham: Packt Publishing.
 • Cabré, T. M. (1999). Terminology: Theory, Methods and Application. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 • Ibbotson, M. (2009). Professional English in Use: Engineering. Cambridge: CUP.
 • Esteras, S. R. and Fabré, E. M. (2007). Professional English in Use: ICT. Cambridge: CUP.
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, projekty
Metody hodnocení
Písemný test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.