UCJNTVJ1 Testování ve výuce cizích jazyků

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s evaluací výuky a žáků, autoevaluací, s plánováním, průběhem a vyhodnocováním testů a zkoušek cizích jazyků. Posluchači se naučí vytvářet různé druhy testů a testovacích baterií a vyhodnocovat je tak, aby byl zajištěn optimální průběh učení. Poznají zásady tvorby jazykových testů, jejich provádění a vyhodnocování. Pro přípravu ústních zkoušek se studenti naučí pracovat s otázkami, hodnotit a klasifikovat výkony žáků. Seznámení s metodami vědeckého výzkumu v oblasti testování je přípravou pro vlastní badatelskou činnost studentů. Posluchači si na v praktických cvičeních naučí tvořit, opravovat testy a vyhodnocovat jejich výsledky, vést zkoušky a hodnotit výkony respondentů, vést záznamy a orientovat se ve statistickém zpracování výsledků. 1. Funktion und Stellenwert von Testen und Prüfungen 2. Typen von Beurteilung und Bewertung 3. Güterkriterien für Tests und Prüfungen 4. Typologie von Testaufgaben 5. Unterrichtsziele und Testinhalte 6. Überprüfen des Lesevesrtehens 7. Überprüfen des Hörvesrtehens 8. Test zur Fertigkeit Schreiben 9. Test zur Fertigkeit Sprechen 10. Test, die Fertigkeiten kombinieren 11. Test zu Wortschatz und Grammatik 12. Bewertung des Schreibens und des Sprechens Požadavky: Vypracování vlastního testu pro hodnocení jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, včetně jeho hodnocení Návod na individuální studium poskytne distanční opora k tomuto předmětu, obsahující konkrétní úkoly pro samostatnou práci včetně kontrolních otázek a odkazy na doporučenou studijní literaturu. Studenti vypracují testovou baterii pro hodnocení jazykové úrovně. Ústní zkouška ověřuje znalost teorie podle zadání katalogu otázek. Studijní literatura a studijní pomůcky Albers, H-G. / Bolton, S.: Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstest und Sprachstandsprüfungen. Berlin, München: Langenscheidt, 1995. Bolton, S.: Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittests in der Grundstufe. Berlin, München: Langenscheidt, 1996. Das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. München: Goethe Institut, 1995. Chráska, M.: Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Univerzita Palckého, 1998. Chráska, M.: Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. Glaboniat, M. / Müller, M. / Schmitz, H. / Rusch, P. / Wertenschlag, L.: Profile Deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Berlin, München: Langenscheidt, 1996. Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Brno: Centrum pro další vzdělávání Masarykovy univerzity, 1996. Schmidt, R.: Tests und Prüfungen. In: Henrici, G.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. Band 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 1994. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014, zima 2015.