UHVHMBP037 Basics of archeology

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Wed 14:45–15:30 M6
 • Timetable of Seminar Groups:
UHVHMBP037/A: Wed 15:35–16:20 M6, M. Tymonová
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will get acquainted with the method of prehistoric and medieval archeology, periodization, chronology and cultural systematics of settlement structures in the Czech lands and related areas. The main development tendencies of individual stages with the characteristics of the material and intangible sphere in terms of social, economic, spiritual and cultural trends will be affected.
Learning outcomes
Orientation in archaeological issues Knowledge in the range of lectures and basic literature
Syllabus
 • 1. Introduction, method of archeology and history, periodization, chronology, literature. 2. Natural environment and its transformation in prehistory and the Middle Ages. 3. Stone Age (Paleolithic and Mesolithic), anthropogenesis of hunting-gathering populations. 4. Stone Age (Neolithic and Eneolithic), agricultural and pastoral population. 5. Bronze Age, metallurgy of non-ferrous metals. 6. Iron Age (Hallstatt and La Tène), Celts. 7. Roman times and migration of peoples, Germans. 8. Period of fortification and ethnogenesis of Slavs (settlement, hillforts, funeral rite). 9. Medieval colonization and villages of the High Middle Ages (homestead, house, plow). 10. Mansions (elites, castles, fortresses, courtyards). 11. Medieval city (urbanization, trade, craft, shift) 12. Spiritual culture (paganism, Christianity, church organizations, sacral architecture).
Literature
  required literature
 • Jiráň, L. - Venclová, N. - Janák, V (eds.). Archeologie pravěkých Čech I - VII, Praha 2007-2008. info
 • Měřínský,Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu,,I-II.,Praha 2002,2006. info
 • Podborský, V.:. Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997 (a reedice) (úvodní pasáže). info
 • PODBORSKÝ V. a kol. Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993. info
 • Neustupný, E. Metoda archeologie. Plzeň, 2007. info
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha, 2005. info
  recommended literature
 • Gojda,M. Archeologie krajiny,Vývoj archetypů kulturní krajiny,Praha 2000. info
 • Vařeka, P. Archeologie středověkého domu I, Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6. - 15. století, Plzeň. info
 • Hoffman, F. České město ve středověku. Praha 1992. info
 • Petráň, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II/1, Praha 1995, II/2. Praha 1997. info
 • Čižmářová, J.:. Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha 2004. info
 • Droberjar, E. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002. info
 • Le Goff, J. - Schmitt, J.-C. Encyklopedie středověku. Praha 1999. info
 • Durdík,T. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů,Praha 1999. info
 • Tejral, J. Morava na sklonku antiky. Praha 1982. info
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002. info
 • Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999. info
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0. info
 • Kouřil, P. - Prix, D. - Wihoda, M. Hrady českého Slezska. Brno-Opava, 2000. info
 • Josef Petráň (ed.). Dějiny hmotné kultury I/1-2. Praha, 1985. info
Teaching methods
Lectures with a powerpoiint presentation Discussions of the subject matter
Assessment methods
Written exam Requirements for the exam: knowledge of the topic area and relevant literature
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP037