UHVHPPBP23 Theory and Legal Regulation of Monument Preservation

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jitka Koščáková (lecturer)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jitka Koščáková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 18:55–19:40 M6
 • Timetable of Seminar Groups:
UHVHPPBP23/A: Tue 19:45–20:30 M6, J. Koščáková
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The lectures are focused on the theoretical problems of monument preservation, as manifested in the views of the protagonists of the field in the 19th and 20th centuries in Central Europe. The content of the course is designed in four thematic blocks: 1) The concept of monument value; Monument assessment, verification, protection and presentation; Philosophical foundations of monument preservation; The question of authenticity; 2) Methods of monument preservation; The relationship between monument and environment; 3) Categorization of monuments in past and present; Opposition to the art-historical and material classification of monuments; Records and documentation - history and present, situation in the Czech Republic and other European countries; 4) The relationship between movable and immovable monuments; principles of installation practice. The relevant valid legal regulation of monument preservation will also be presented.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to orientate in theoretical problems and explain the legal regulation of monument care in the Czech Republic. He will be able to apply the acquired knowledge in practice.
Syllabus
 • 1. Introduction to the subject: content, literature and information sources
 • 2. Philosophical foundations of monument preservation
 • 3. Main protagonists of the Vienna School of Art History in relation to monument preservation (A. Riegl, M. Dvořák)
 • 4. Czech reaction to the Viennese school of art history in relation to monument preservation (V. Wagner, V. Birnbaum, V. Richter)
 • 5. Monument preservation and its theoretical concept (I. Hlobil)
 • 6. Thought bases for monument preservation (B. Štorm)
 • 7. The question of authenticity and methods of monument preservation: restoration, conservation, reconstruction, renovation as historically a axiologically conditioned categories
 • 8. Relationship between monument and environment, relative frequency of monuments, economic side of monument preservation, psychosocial aspects of monument preservation
 • 9. Categorization of monuments in the past and today. Records and documentation
 • 10. The relationship between movable and immovable monuments, principles of installation practice - the situation before and after 1989
 • 11. Legislative framework for the protection of monuments in the Czech Republic
 • 12. Legislative framework of international protection of monuments
 • 13. Legislative framework of international protection of archaeological and architectural heritage
Literature
  required literature
 • Hůrková, L. - Prix, D. (ed.). Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Praha 2020.
 • Stehlík, M.: Kam kráčíš, památková péče? Brno 2018.
 • Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů. Praha 2008.
 • Kol.: Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek. Sborník příspěvků. Brno 2002.
 • Jesenský, V.: Co je teorie památkové péče. In: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 621–632.
  recommended literature
 • Kroupa, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče 64, 2004, č. 5, s. 431-442.
 • Štorm, V. – Štoncner, P. (eds.): Břetislav Štorm: Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči, Brno 2008.
 • Kulturní dědictví a památková ochrana. Sborník z konference AUÚP, Tábor 5.-6.5. 2016. Mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2016.
 • Kudělka, Z. – Samek, B. (eds.): Václav Richter. Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. Praha 2001.
 • Richter, V.: Památka a péče. Praha 1993.
 • Kol.: Břetislav Štorm. Základy péče o stavební památky. Praha 2007.
 • Pavel, J.: Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče. Praha 1969.
 • Riegl, A.: Moderní památková péče. Praha 2003.
 • Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 2005.
 • Dvořák, M.: Katechismus památkové péče. Praha 2004.
 • Zeman, L.: K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče. In: Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, č. 6, s. 649–655.
 • Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče I-II. Praha 1971.
 • Birnbaum, V.: Památkářská idea. In: Listy z dějin umění. Praha 1947, s. 289-293.
 • Zprávy památkové péče. Praha: Státní nakladatelství / Národní památkový ústav, 1937–dosud, ISSN 1210-5538, https://zpp.npu.cz/index
 • Kroupa, P.: Základní principy památkové péče?, Zprávy památkové péče 61, 2001, č. 10, s. 301-313.
 • Bakoš, J.: Intelektuál a pamiatka. Bratislava 2004.
  not specified
 • Právní předpisy z oblasti památkové péče, https://www.mkcr.cz/pravni-predpisy-z-oblasti-pamatkove-pece-253.html
 • Národní památkový ústav, https://www.npu.cz/cs
 • Památková péče, Ministerstvo kultury ČR, https://www.mkcr.cz/pamatkova-pece-19.html
Teaching methods
lectures, seminar
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHPPBP23