UBKKDBP028 Bachelor Thesis Seminar 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je určen k průběžným konzultacím a pomoci při zpracovávání diplomového úkolu. Cílem semináře je též připomenout metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. V praktické části semináře bude mít každý student za úkol prezentovat vlastní práci před ostatními studenty (příprava na obhajobu) a sehrát roli oponenta dvou prací svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Shrnutí (témata bakalářských prací, bibliografie). 2. Shrnutí (metodologie odborné práce, odborný styl a jeho specifika, struktura textu). 3. Shrnutí (úprava práce, grafika a samostatná příprava diplomové práce). 4. Formální stránka práce 1. 5. Formální stránka práce 2. 6. Obhajoba práce 1. 7. Obhajoba práce 2. 8. Prezentace posudků bakalářských prací. 9. Prezentace posudků bakalářských prací. 10. Prezentace posudků bakalářských prací. 11. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 12. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). 13. Prezentace tezí diplomové práce (simulace obhajoby). Povinná literatura: ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava, 1998. KUBÁTOVÁ, H. – ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc, 2007. POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno, 2004. Doporučená literatura: KATUŠČÁK, D. a kol. Informační výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava, 1998. SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha, 1994. ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup. Plnění průběžně zadávaných úkolů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2022/UBKKDBP028