ARCHSTN044 Material culture in the archeology of the Middle Ages and modern times

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Institute of Archaeology – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Knowledge of Czech and European history (economics, art history, etc.).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
In the lecture presentation, students will learn about the systematics of material monuments as part of medieval and early modern everyday life, manifested in the socially diverse environment of cities, villages, manor houses, church precincts or mountain resorts. Material characteristics, functions, and terminology will be given for each group of subjects description, sorting systems, morphological-typological classification and chronological classification. The principles of dating will be explained on the basis of the finding situation, technological criteria, comparison with chronologically sensitive objects and use in everyday life. In this sense, the seminar will present a picture of the level of housing, eating, clothing, entertainment and spending free time of the aristocracy and the clergy or the rural and urban population.
Learning outcomes
A basic overview of the content of material culture in various social environments. The principle of dating different types of tangible monuments. Application of knowledge in archaeological practice.
Syllabus
 • 1. Material culture, artifacts and ecofacts, paradigm in the history of research, literature. 2. Archaeological sources and formative processes, chronology and dating methods. 3. Morphological-typological, material and functional classification, find context. 4. Pottery and ceramic production. 5. Kitchen, construction, stove, technical and artistic ceramics. 6. Use of iron and non-ferrous metals, metalworking crafts. 7. Militaria, horse and rider equipment, protective armor and clothing components. 8. Household equipment and car parts. 9. Agricultural and handicraft production, tillage tools and handicraft implements. 10. Glass production and glass objects. 11. Objects made of organic materials (bone, antler, wood, leather, textile). 12. Medieval everyday life (eating, clothing, living culture). 13. Lifestyle, entertainment and faith (games and entertainment, hunting, tournaments, fighting, pilgrimage).
Literature
  required literature
 • Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012.
 • Petráň, J. et al.: Dějiny hmotné kultury I, II, Praha 1985, 1995–1997.
  recommended literature
 • Husa, V. – Petráň, J. – Šubrtová, A.: Homo faber. Praha 1967.
 • Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.
 • Procházka, R. – Peška, M.: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, Přehled výzkumů 48, 2007, 143-299.
 • Goš, V.: Loštice – město středověkých hrnčířů. Ostrava 2007.
 • Blažková, G.: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z Pražského hradu, Památky archeologické 104, 2013, 183-230.
 • Korbelářová, I. – Zezula, M., edd.: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Opava – Ratiboř 2018.
 • Tymonová, M.: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko). Archaeologia historica 34, 2009, 209- 223.
 • Brych, V.: Poznání vnitřního mobiliáře středověké tvrze. (Výzkum Mrázovy Lhoty u Ledče nad Sázavou 1993–1994), Castellologica bohemica6, 1998, 399-406.
 • Brych V. – Belcredi L.: Arma diaboli: o kuši a střelcích. Praha 2012.
 • Belcredi, L.: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách, Archaeologia historica 8, 1983, 411- 422.
 • Novák, P.: Encyklopedie nářadí, strojů a pomůcek. Praha 2011.
 • Černá, E. – Frýda, F.: Sklo vrcholného středověku – Současný stav a perspektivy studia historických technologií, Archaeologia historica 35, 2010, 335-57.
 • Šmahel, F.: Archeologické doklady středověké duchovní kultury, Archaeologia historica 15, 1990, 295–310.
  not specified
 • Unger, J.: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno 1999.
Teaching methods
Lectures and seminars.
Assessment methods
Oral or written exam, attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/ARCHSTN044