UHVHPPBP25 Building historical survey

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Dalibor Prix, CSc. (lecturer)
Dalibor Prix (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each odd Wednesday 14:45–18:00 H9
Prerequisites
Students are expected to have a basic orientation in style categories and historical development at the level of humanities high school studies, the ability of elementary building analysis and description of buildings of various types, basic orientation in reading building plans and orientation knowledge of basic knowledge about development and goals of monument care.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The lecture series is focused on the history of building historical surveys, theory and practical implementation. It therefore combines both a lecture series in classrooms, focusing on the first two basic blocks, and field lectures, where there is a direct analysis of procedures and demonstrations of model situations. The theoretical block is based on the program and methodologies of standard non-destructive building historical surveys, as they emerged in the late 1990s and early 21st century. It deals with links to monument practice, legal aspects, the importance of detailed surveys, etc. Attention is also paid to the theories and conditions of practical application of most other surveys (eg restoration, technology, dendrology, dendrochronology, static, operative documentation, etc.). For a better illustration of the basic principles of the building historical survey, the last part of the cycle is presented by analyzes directly in the field, where Opava and its surroundings provide a number of exemplary problem areas.
Learning outcomes
After graduation, the student will be able to orientate in the issues of building-historical surveys, further distribute the acquired knowledge for the benefit of society, be able to prepare a standard non-destructive building-historical survey and be able to adequately assess and analyze other building-historical surveys and other related texts.
Syllabus
 • 1. The roots of historical building surveys, their preliminary part of the construction activities from the earliest known cases of the application of architectural and historic practice 19th century.
  2. Development of historical research in building construction and conservation practice 1 half of the 20th century.
  3. Architectural and historical research in the R - project and subsequently SÚRPMO and its share of the constitution generally applicable rules building and historical research.
  4. Building and historical research and its theoretical foundations
  5. Types of standard non-destructive building and historical research
  6. Meaning , components and design documentation requirements in the standard non-destructive building and historical research , role , objectives and procedures for archival research, literary research , the problem of interdependence and autonomy archival and literature research with the testimony of a particular object on the basis of a survey or construction work, meaning and relevance assessment list defects, suggestions for further care of the object or objects.
  7. Building and historical research in the context of binding legislation on conservation.
  8. Restoration surveys, their types, binding to a basic non-destructive SHP and legal context of the law of conservation areas.
  9. Technological research, overview of the basic types, with regard to the standard non-destructive, building and historical research, legal formalities.
  10. Destructive building and historical research, its admissibility, or need legal context , methods of documentation. Sounding surveys, their methods, scope , objectives , relationship to the standard restoration or technological research purposes.
  11. Operational research and documentation in the process of conservation , field sketches and documentation , record modes , targets, further treatment and recovery.
  12. The role of building and historical research in the process of artistic and historical knowledge objects and the role of SHP in the optimal conservation.
Literature
  required literature
 • MACEK, Petr, 1997: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Odborné a metodické publikace SÚPP, sv. 14, Praha.
 • VÁCLAVÍK, František R., 2014: Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 47. Praha 2014.
 • SOMMER, Jan, 1999: Etická kritéria stavebně-historického průzkumu. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 107/1, s. 40–42.
 • LÍBAL, Dobroslav – MUK, Jan, 1985: Stavebně historické průzkumy. Územní plánování a urbanismus XII/3, s. 139–143.
 • RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr a kol., 2011: Zkoumání historických staveb. Praha.
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. a kol., 1962: Slovník památkové péče. Terminologie, morfologie, organisace. Praha.
 • LANCINGER, Luboš, 2001: Archivní průzkum. Průzkumy památek VIII/2, s. 5–6.
 • KAŠIČKA, František, 2002: Stavebně historický průzkum. Praha (učební texty pro studenty fakulty architektury ČVUT).
 • VARHANÍK, Jiří, 2012: Průzkum a dokumentace v současné právní úpravě státní památkové péče. Průzkumy památek XIX/1, s. 1–6.
 • BERÁNEK, Jan – MACEK, Petr a kol., 2015: Metodika stavebněhistorického průzkumu. Národní památkový ústav. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 70. Praha.
 • ČEVONOVÁ, Jana, 2014: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. Zprávy památkové péče LXXIV/5, s. 355–366.
 • VESELÝ, Jan, 2014: Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 49. Praha.
 • BLÁHA, Jiří – JESENSKÝ, Vít – MACEK, Petr – RAZÍM, Vladislav – SOMMER, Jan – VESELÝ, Jan, 2005: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 31. Praha.
 • MACEK, Petr, 2001: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. (druhé rozšířené a upravené vydání). Odborné a metodické publikace SÚPP, sv. 23, Praha.
 • HLOBIL, Ivo, 1985: Teorie městských památkových rezervací (1900–1976). Uměnovědné studie VI. Praha.
 • PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Jana, 2015: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od poloviny 20. století do roku 1989. Zprávy památkové péče LXXV/1, s. 33–48.
  recommended literature
 • WIRTH, Zdeněk, 1961: Výzkum architektonických památek – Úvod, in: Architektura v českém národním dědictví. Praha, s. 843–844.
 • HLOBIL, Ivo, 1996: Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy. Průzkumy památek III/1, s. 1–2.
 • KAŠIČKA, František, 2006: Počátky organizovaného SHP v bývalém SÚRPMO. (Ohlédnutí za průzkumovou teorií a praxí po polovině 20. století.) Svorník 4/2006. Praha, s. 29–34.
 • MACEK, Petr, 1997: Památková péče a stavebně historický průzkum, in: K současným problémům péče o památky. Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha, s. 56–59.
 • KVASNICOVÁ, Magdaléna, 2010: Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitného vzdelávania, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 130–140.
 • BLÁHA, Jiří, 2004: Počátky a rozvoj vědeckého výzkumu historických krovů na evropské půdě. Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003. Plzeň, s. 9–15.
 • CHALOUPKA, Jakub, 2012: Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků – k připravované metodice. Průzkumy památek XIX/2, s. 248–250.
 • FANTOVÁ, Eva, 1979: Vliv osobnosti a díla Kamila Hilberta na památkovou péči. Umění XXVII, s. 67–76. FANTOVÁ, Eva, 1996: Kamil Hilbert: průkopník památkové péče první čtvrtiny 20. století. Zprávy památkové péče LVI, s. 61–68.
 • ŠKABRADA, Jiří, 1995: K problematice publikování průzkumů památek a výchově specialistů. Průzkumy památek II/1, s. 1–2.
 • VARHANÍK, Jiří, 2006: Pojem dokumentace v platných předpisech a památková péče. Svorník 4/2006, s. 23–28.
 • BRADNA, Jan, 2007: Postavení restaurátora v současné péči o památky a jeho podíl na průzkumech. Průzkumy památek XIV-1, s. 1–2.
 • MUK, Jan, 1991: Výzkumy stavebních památek a jejich význam. Dějiny a současnost 13/1, s. 58–59. MUK, Jan, 1994: Cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Průzkumy památek I/1, s. 2–4.
 • NĚMEC, Josef, 2001: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století – Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s postupem let, in: Historická inspirace. Praha, s. 311–320.
 • BIEGEL, Richard, 2010: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 125–129.
 • COOMANS, Thomas, 2012: Denkmalpflegekonzepte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich und die Rolle der gotischen Kathedrale (1789–1848), in: Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext. More Romano. Schriften des europäischen Romanikzentr
 • MACEK, Petr, 2009: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 36. Praha.
 • MENCL, Václav, 1969: Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha.
 • RAZÍM, Vladislav, 2006: Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové péči. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků. Praha, s. 17–22.
 • STÖRTKUHL, Beate (ed.), 2006 : Architekturgeschichte und kulturelles Erbe – Aspekte der Baudenkmalpflege in Ostmitteleuropa. Bern.
 • BERÁNEK, Jan, 2010: Stavebně-historický průzkum jako základní heuristická metoda dějin umění, in: Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.–26. září 2008 (eds. Milena Bartlová – Hynek Látal). Praha, s. 105–116.
 • HAUSEROVÁ, Milena, 2006: Poznávání historického stavebního díla v proměnách času. Postřehy o proměnlivosti scény poznávacího procesu a jejích důsledcích. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků. Praha, s. 11–16.
 • HAUSEROVÁ, Milena – BLÁHA, Jiří – RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr, 2011: Dějiny a současnost stavebněhistorického průzkumu, in: RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr a kol., Zkoumání historických staveb. Praha, s. 23–31.
 • LÍBAL, Dobroslav – VOŠAHLÍK, Aleš, 1985: Metodika průzkumů, hodnocení a dokumentace historických urbanistických souborů z hlediska památkové péče pro potřebu územního plánování, in: Metodika průzkumů historických měst Praha, s. 95–129.
 • BERÁNEK, Jan – MACEK, Petr, 2010: Stavebně historický průzkum. Zprávy památkové péče LXX/2, s. 124–127.
 • ZAHRADNÍK, Pavel – RAZÍM, Vladislav, 2012: Potřeba metodiky archivního (historického) průzkumu v rámci SHP. Průzkumy památek XIX/1, s. 132–134.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina, 2010: Zdeněk Wirth. První dvě životní etapy (1878–1939). Praha.
 • EBEL, Martin, 2006: Dokumentace staveb v minulosti. Svorník 4/2006. Sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31. 5.–3. 6. 2005 v Poděbradech. Poznávání a dokumentace staveb. Praha, s. 63–70.
 • NĚMEC, Josef, 2004: Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Zprávy památkové péče LXIV/6, s. 496–499.
 • GRŮZA, Antonín, 2005: Otázky kolem stavebně historických průzkumů. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2005. Ostrava, s. 41–51.
 • ČÍLA, Jiří, 1986: Význam stavebně-historických průzkumů pro práci architekta, in: Jubilejní sborník věnovaný Dr. Dobroslavu Líbalovi k jeho 75. narozeninám pracovníky Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Praha, s. 17–20.
 • EBEL, Martin, 1998: Archivní průzkum, in: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek (ed. Milan Pavlík). Praha, s. 84–87.
 • GIRSA, Václav – HOLEČEK, Josef – JERIE, Pavel – MICHOINOVÁ, Dagmar, 2004: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Odborné a metodické publikace NPÚ, sv. 27. Praha.
 • LÍBAL, Dobroslav, 1959: Die Methode der historisch-urbanistischen und architektonischen Forschung bei der Rekonstruktion historischer Städte, in: Städtebau. Geschichte und Gegenwart. Berlin, s. 115–123.
 • STEFAN, Oldřich, 1955: Methody průzkumu historických staveb, in: Sborník referátů vědecké konference konané v roce 1955. Praha.
 • FOLTÝN, Dušan a kol., 2008: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha.
 • VINTER, Vlastimil, 1982: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha (skripta FF UK).
 • HORYNA, Mojmír, 1997: Obnova, konzervace a rekonstrukce památek. K problému různých přístupů obnovy stavebních památek a jejich oprávnění, in: K současným problémům péče o památky. Praha, s. 33–42.
 • HAUSEROVÁ, Milena, 2001: Zakladatelé. Ohlédnutí k počátkům stavebněhistorického zkoumání v českých zemích. Dějiny staveb 2001. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2001. Plzeň, s. 5–8.
 • EBEL, Martin, 2002: Archivace stavebně historických průzkumů. Průzkumy památek IX/1, s. 1–2.
Teaching methods
Theoretical introduction and preparation, theoretical lectures, lectures in the field in contact with the material, discussions on selected problems in the terrain, analysis of practical examples.
Assessment methods
Oral exam, collective defense of assigned teamwork.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
* Completion of the series of lectures, self-study basic and recommended literature, the development of structural historical survey of selected object.
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UHVHPPBP25