UBKKDBK002 Theater in the Context of West Culture

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
-
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními etapami vývoje světového divadla, resp. divadelního umění, od jeho známých počátků do konce 19. století: tj. s proměnami divadelního jazyka od prvotního utváření divadelnosti po vznik moderního divadla v období realismu a jeho překlenutí do období modernismu, a to ruku v ruce s proměnami funkcí divadla v jednotlivých historických epochách. Nezbytnou součást pochopení vývojového procesu a jeho široké problematiky představuje prohlubování vnímavosti k dramatickým textům jednotlivých epoch, k jejich motivické stavbě, tématům, kompozici, jazyku – stejně jako jejich vnímání ve vztahu k podobám divadla (tj. divadelních realizací) v průběhu historie a jeho vlastních vývojových etap.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Původ a podstata divadla. Zdroje divadla (hra, rituál, mýtus, tanec, masky, vyprávění, svátek, obyčeje); divadelnost a divadlo, divadlo a kultura; divadlo každodennosti.
 • 2. Dramatičnost, klasické drama; tragické a komické, dionýské a apollinské. Zpěv a vyprávění, orální tradice - mýtus a epos, Homér, nejstarší divadelní (??) texty, mystéria, drama.
 • 3. Antické divadlo; proměny divadla, jeho typy a funkce, zdroj pozdější inspirace. Divadelní slavnosti: organizace, diváci, prostor, herci, hudba a tanec, kostýmy, masky; helénistické a římské divadlo; dnešní inscenace antiky.
 • 4. Středověké divadlo a drama; karneval, lidová kultura a divadlo.
 • 5. Typy italského divadla a dramatu od renesance; divadelní prostor, scénografie. Intermezza, divadlo dvorské, učené, lidové, taneční, zpívané, výtvarné, komedie dell´arte.
 • 6. Anglické divadlo a drama; divadelní profesionálové; Shakespeare. Typy souborů, financování a vládní regulace divadla.
 • 7. Španělské divadlo a drama; náboženské a výchovné divadlo; baroko. Autos sacramentale, jezuitské divadlo, Komenský, Evropané: Don Quijote, Don Juan, Faust.
 • 8. Francouzské divadlo a drama 1500-1800; vznik, trvání a proměny stylu. Co působí na formování divadla? Normativní estetika, politika, filozofie, konkurence (oficiální vs. neoficiální divadla), monopoly, organizace hereckých společností, reformy herectví, spisy o divadle.
 • 9. Německé divadlo a drama a jeho reformy; fenomén národních divadel (funkce dramaturga).
 • 10. Evropské divadlo a drama od r. 1800 k počátkům moderního divadla; divadlo umělecké x populární (od romantismu k realismu). Typy, žánry: drama, melodrama, vaudeville, burleska, fraška. Divadelní provoz: hvězdný systém, technické novinky a divadlo.
 • 11. Podoby realistického dramatu; iluzivní divadlo.
 • 12. Velká divadelní reforma (od Wagnera k modernismu); nové drama a inscenační divadlo. Nové výrazové prostředky, divadelní umělec - režisér; iluzívní a antiiluzivní divadlo.
 • 13. Akcentace vývojových linií v průběhu epoch (proměny podob textu, režie, scénografie, divadelní architektury, herectví).
 • Povinná literatura: BRAUN, K. Druhá divadelní reforma? Praha: Divadelní ústav, 1993. BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. Praha: NAMU, 2006, 2009. CÍSAŘ, J. Vývoj divadelního jazyka. České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice, 1990. ČERNÝ, F. (ed.) Dějiny českého divadla I, II, III, IV. Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983. STEHLÍKOVÁ, E. Antické divadlo. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum, 2005. Doporučená literatura: BROOK, P. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. BROOK, P. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988. HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. LEHMANN, H. T. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. PAVIS, P. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Praha: Divadelní ústav, 2003. SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní a podnětná účast při diskusích a analýzách. Orientace v doporučené literatuře. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Obecná znalost české a světové literatury, dramatické literatury zvlášť. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Seminární práce (cca 5–10 normostran textu).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8p+4s/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKDBK002