UBKKDBK023 Acting for Animation Practice

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřený na osvojení praktických poznatků a dovedností, které studentům kulturní dramaturgie slouží k hlubšímu poznání nejen problematiky herecké tvorby, ale především ke zvládnutí jejich použití v různých typech kulturních projektů. Obsahem předmětu je poznání základů teorie a praxe herecké tvorby, její specifičnosti, prvků psychologických, antropologických a sociálních. Důležitou součástí jsou praktická cvičení: studenti vytvářejí etudy a interpretují dramatické situace. Každé cvičení pak společně reflektují a spojují poznatky praktické s vývody teoretickými.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Vyjadřovací prostředky herce. Autenticita a improvizace. 2. Herecká průprava založená na vnější technice. Vědomé dýchání. 3. Precizní výslovnost. Hlasové rejstříky a zpěv. 4. Herecké pojetí pohybu. 5. Herecká průprava založena na vnitřní technice. 6. Herecké objevování a vyjadřování vlastního já. 7. Principy strukturovaného budování herecké postavy. 8. Vytváření jevištní postavy (práce s textem, uložení textu do paměti, dialogičnost a partnerská souhra – tzv. partneření) 9. Vytváření jevištní postavy (temporytmus hereckého projevu, chůze). 10. Vnímání dramatického prostoru a řešení mizanscény. 11. Tvořivé rozehrání dramatické situace. 12. Stylizace v různých typech žánrů a poetik. 13. Proměna chápaní hereckých technik. Povinná literatura: ČECHOV, A. M. Hercova cesta / O herecké technice. Praha: KANT, 2017. HYVNAR, J. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. stol. Praha: Pražská scéna, 2000. LUKAVSKÝ, R. Stanislavského metoda herecké práce. Praha: SPN, 1978. MARTINEC, V. Herecké techniky a zdroje herecké tvorby. Praha: Pražská scéna, 2003. VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví. Praha: KANT, 2014. Doporučená literatura: BOLESLAVSKÝ, R. Herectví: Šest prvních lekcí. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. BRECHT, B. O divadelnom umení. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959. DONNELLAN, D. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2008. GROTOWSKI, J. Divadlo a rituál (text Performer). Bratislava: Kalligram, 1999. JOUVET, L. Nepřevtělený herec. Praha, 1967. MUSILOVÁ, M. Fau efekt? Vlivy Brechtova epického a zcizujícího efektu v českém moderním herectví (Brechtovské epické divadlo). Praha: Brkola, 2011. RUTTE, M. O umění hereckém (Základní otázky herecké psychologie). Praha: Nakl. Jos. Vilímek, 1946. SÍLOVÁ, Z; Vostrý, J. Je dnes možné herecké umění?. Praha: KANT, 2009. STANISLAVSKIJ, K. S. Dotvoření herce. Praha: Athos, 1949. STANISLAVSKIJ, K. S. Moje výchova k herectví. Praha: Athos, 1946. ŠÍPEK, J. Psychologické souvislosti scénické tvorby. Praha: KANT, 2010. VOSTRÝ, J. O hercích a herectví (Studie o herectví). Praha: Achát, 1998.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4p+8s/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKDBK023