MTNPPV003 Rhetoric

Institute of physics in Opava
winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Timetable of Seminar Groups
MTNPPV003/A: Tue 8:55–10:30 209, J. Siostrzonek
Prerequisites (in Czech)
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( N ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní teoretické poznatky a praktické zkušenosti z dané problematiky. Přednášky i semináře se budou opírat o další disciplíny (etiku, psychologii osobnosti, sociální psychologii atd.). V rámci přednášek a praktických cvičení se budou využívat animační metody (projekce, hraní rolí, inscenování, fotografování, natáčení, rétorická cvičení, dokumentace verbálních a nonverbálních projevů atd.), tak aby byli studenti motivováni k účasti na dialogu. Základní terminologie bude vysvětlena a následně aplikována v ucelených tematických blocích. Obsah přednášek i praktických seminářů se bude opírat také o individuální osobní zkušenosti a názory studentů. Cílem cvičení bude motivovat posluchače k hlubšímu aktivnímu zájmu o nastíněné problémy a k zaujímání osobních postojů a názorů k dané problematice.
Syllabus (in Czech)
 • Orientační přehled probírané látky:
  1. Rétorika a historie, o smyslu rétoriky, jazykový projev a jeho psychologické účinky.
  2. Druhy řečového projevu a jejich specifika (přednáška průvodce, zahajovací proslov, uvítací proslov, děkovná
  řeč, uvítací řeč, motivační proslov atd.), přípravy a realizace projevu.
  3. Komunikace a stres, mediace, rozum a emoce, asertivita, agresivita, submisivita.
  4. Vystupování v médiích, řízené diskuze, úloha moderátora, monolog, argumentace.
  5. Struktury různých prezentací (prezentace zprávy, služby, plánu postupu, špatné zprávy atd.).
  6. Vyjednávání techniky, umění dialogu.
  7. Metody a význam sebepoznání, jak být přesvědčivý a přirozený.
  8. Galerie sociálních typů, pozorování a psychologické postižení lidských typů, širší životní a sociální prostředí, vliv na utváření životního stylu.
Literature
  recommended literature
 • Voříšek, K. - Vysekalová, J. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada, 2015.
 • Thiele, A. Jak na špinavé triky a útoky v komunikaci. Praha: Grada, 2010.
 • Černý, V. Rétorika. Brno: CPress, 2011.
 • Šmajsová, B. Rétorika - vážnost mluveného slova. Praha: Grada, 2010.
 • Šačková, A. Umění dialogu. Praha: Grada, 2011.
 • Bilinski, W. Velká kniho rétoriky. Praha: Grada, 2011.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na seminářích, povinné absolvování 75 % výuky, plnění zadaných úkolů (ústní, písemné). Prokázaná schopnost zpracování a prezentace vybraného tématu (PowerPoint), práce s odbornou literaturou a informačními zdroji. Důraz je kladen na praktickou rovinu předmětu. Studenti vypracují a prezentují před skupinou stanovené úkoly.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/winter2022/MTNPPV003