UNZSRD012 Developmental Psychology

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Podává základní informace o ontogenezi vývoje psychiky a vývoji psychosociálních potřeb jedince od narození až do smrti, které směřuje ke kvalitnějšímu pochopení chování nemocného dítěte, k pochopení jeho potřeb i problémů, které nemoc přináší jemu i jeho rodině. Řeší problematiku psychologie nemocných dětí všech věkových skupin. Cílem předmětu je studentům poskytnout poznatky ze základní psychologické disciplíny-vývojové psychologie a ukotvit ji v systému psychologických věd. Studenti získají informace o somatickém a psychickém vývoji člověka ve všech jeho vývojových etapách s důrazem na vývoj v období prenatálním, novorozeneckém, kojeneckém, batolecím, předškolním, školním a v období adolescence. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá a prokáže znalost základních teorií vývoje, umí charakterizovat podstatné znaky jednotlivých fází ontogenetického vývoje člověka, pochopí jeho zákonitosti a podmíněnost. Student se dokáže orientovat v normálním průběhu vývoje jedince (v jednotlivých obdobích ontogeneze člověka) a použít osvojené poznatky při práci s dětmi a dospívajícími. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Je schopen propojit získané poznatky s potřebami praxe oboru. Dále je student schopen vnímat souvislost vývojových charakteristik, úkolů a změn v různých etapách vývoje. Absolvováním předmětu bude student způsobilý nejen využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní práci s dětmi a dospívajícími. Bude lépe reagovat na potřeby klientů (pacientů), ale také členů odborných týmů. Současně se metodami výuky předmětu podpoří rozvoj kritického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí v rámci své budoucí praxe dětské sestry.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení disciplíny, předmět a cíle vývojové psychologie, postavení v systému věd a vztah k jiným vědním disciplíny. 2. Pojem duševní vývoj - faktory, základní mechanismy, zákonitosti vývoje, teorie determinace a periodizace vývoje. 3. Metody vývojově psychologického zkoumání, longitudinální, příčný výzkumný přístup. 4. Prenatální a novorozenecké období. 5. Kojenecký a batolecí věk - vývoj hrubé a jemné motoriky, vnímání a vývoj předřečových projevů; kognitivní vývoj; socializace. 6. Předškolní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, rozvoj dětské identity, emoční vývoj a socializace. Školní zralost. Školní připravenost. 7. Mladší a střední školní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, emoční vývoj a socializace. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 8. Období dospívání - tělesná proměna, hlavní psychologické charakteristiky období dospívání, vývoj základních schopností dovedností a zájmů, kognitivní vývoj, rozvoj identity, emoční vývoj a socializace. 9. Adolescence - vývoj identity adolescenta, socializace - vztahy k dospělým, k vrstevníkům, nástup do zaměstnání. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 10. Období mladé dospělosti - kognitivní vývoj, socializace, identita mladé dospělosti; profesní role, partnerství, manželství, rodičovství, období 1. bilancování. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 11. Období střední dospělosti - tělesné změny, proměna profesní role, proměna partnerského vztahu, proměna rodičovské role, proměna vztahu k vlastním rodičům, identita člověka středního věku. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 12. Období starší dospělosti - tělesné změny spojené s počátkem stárnutí, poznávací procesy, vývoj osobnosti a změny rolí, profesní role, manželství stárnoucích lidí, role prarodiče. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 13. Období stáří - tělesné změny, psychické změny, odchod do důchodu, změna způsobu života, problematika umírání a smrti. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období.
Literature
  required literature
 • BLATNÝ, M. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3462-3. info
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  recommended literature
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Vyd. 4. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6. info
 • ZACHAROVÁ, E., ČÍŽKOVÁ-ŠIMÍČKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4062-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s aktivizací, přednáška s diskusí, metody kritického myšlení.
Assessment methods (in Czech)
Účast na přednáškách doporučená, zápočtový test min. 60% úspěšnost
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+14sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD012