UPPVBD012 Dějiny pedagogiky

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2017
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti budou seznámeni s vývojem pedagogického myšlení od antiky až po 1. polovinu 20. století a větší pozornost je věnována dějinám pedagogiky v českých zemích od 9. století n. l. do 1. poloviny 20. století. Studenti získají znalosti z vývoje pedagogických teorií a názorů jednotlivých osobností reprezentující dané pedagogické směry nebo tvořící svůj vlastní pedagogický směr. V rámci výuky bude kladen důraz na hledání historických a současných souvislostí s oblastmi sociálně patologických jevů, které se vyskytovaly a prolínaly dějinným vývojem. Důraz bude kladen na souvislosti s dnešní dobou, a to nejen z pohledu školství, ale i výchovy obecně. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí popsat a charakterizovat jednotlivé vývojová období z pohledu dějiny výchovy a pedagogiky. Zná významné představitele pedagogiky Odborné dovednosti: Student umí kriticky hodnotit jednotlivé pedagogické názory a koncepce. Vyvozovat vlastní závěry a soudy. Obecná způsobilost: Student dovede v praxi analogicky využít příklady dobré praxe z historie dějin výchovy a pedagogiky.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Dějiny pedagogiky jako vědní obor.
  2. Antická výchova a její hlavní představitelé - spartský a athénský výchovný systém, sokratovský rozhovor - možnosti aplikace v současnosti, sociální a etický relativismus v oblasti sociálních věd v současnosti, Platónovy a Aristotelovy názory na výchovu a společnost, římský utilitarismus vs. filozofické pojetí utilitarismu.
  3. Výchova ve středověku. Církevní školy. Rytířská výchova. Scholastika.
  4. Renesanční pedagogika - přínos myšlenek da Feltreho v oblasti výchovy ve volném čase, rozbor díla F. Rabelais a možnosti využití jeho myšlenek o výchově v praxi, rozbor díla E. Rotterdamského a platnost jeho názorů na výchovu a vzdělávání, postavení žen ve vzdělávacím systému J. L. Vivesa, propojení teorie a praxe v názorech renesančních pedagogů.
  5. Pedagogika reformační a protireformační - přínos J. Husa v oblasti výchovy a vzdělávání, M. Luther a jeho přínos výchově a vzdělávání, jezuitské školství - klady a zápory, nebezpečí plynoucí z jezuitského kosmopolismu v analogii se současnou globalizací.
  6. Jan Ámos Komenský - odkaz J. A. Komenského dnešku, charakteristika hry jako prostředku výchovy dle Komenského, možnosti aplikace Komenského myšlenek v současnosti, srovnání Komenského školního řádu s vybraným školním řádem ze současnosti.
  7. Pedagogické myšlení 17. a 18. století - John Locke - tabula rasa, výhody a nevýhody individuální výchovy, využití atypických hraček v práci s dětmi dle J. Locka a možnosti aplikace využití atypických hraček v práci s dětmi v současnosti, mravní výchova dle J. Locka. Jean Jacques Rousseau - rozbor díla Emil čili o výchově, klady a zápory Rousseauových myšlenek, analogie s dnešním poznáním.
  8. Filantropismus a humanistická pedagogika - J. B. Basedow a aplikace jeho myšlenek v současném výchovně vzdělávacím systému, J. H. Pestalozzi - jeho odkaz v podobě humanistické pedagogiky, pedagogické myšlenky.
  9. Německá a ruská pedagogika 19. století - Diesterwegovo pojetí výchovy, jeho didaktické zásady použitelné v současnosti, Diestewegův odkaz sociální pedagogice. J. F. Herbart - výchovné vyučování, 4 formální stupně, klady a zápory Herbartových názorů, znaky herbartismu v současném výchovně vzdělávacím systému. Fröbel a jeho přínos předškolní výchově. L. N. Tolstoj - volná škola, aplikace zážitku v současném výchovně vzdělávacím systému, klady a zápory Tolstého konceptu volné školy. K. D. Ušinskij a jeho novátorské názory na výchovu a vzdělávání, význam fyziologie pro pedagogiku, význam mateřského jazyka jako základ pro učení se jiným předmětům.
  10. Školská soustava v českých zemích - klášterní, katedrální, farní, cechovní, kupecké a městské školy, sociální postavení učitele (vychovatele), školský systém Jednoty bratrské, školské reformy M. Terezie a Josefa II., formování institucí zajišťující zájmové činnosti pro děti a mládež, informace o sociálně patologických jevech ve školním řádu z 19. století a porovnání se současným školními řády, vývoj české školské soustavy v letech 1774 - 1938.
  11. Vývoj českého pedagogického myšlení od vlasteneckých učitelů po současnost - J. L. Ziegler a jeho nadčasové myšlenky ve vztahu k českému mluvenému jazyku (haplologie), pedagogický odkaz J. N. J. Filcíka, význam G. A. Lindnera pro sociální pedagogiku a vychovatelskou činnost, význam mezipředmětových vazeb s odkazem na O. Chlupa, platnost myšlenek o výchově O. Kádnera, A. B. Svojsík a jeho význam pro mimoškolní výchovu, V. Příhoda přednosti jeho reformních myšlenek.
  12. Pedagogické směry 20. stol. u nás a v zahraničí - uplatnění projektového vyučování dle J. Deweye p
Literature
  required literature
 • JANIŠ, K. ml. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-512-3. info
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429. info
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-584-9. info
 • ŠTVERÁK, V. Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN, 1988. info
 • CIPRO, M. Průvodce dějinami výchovy. Praha: Panorama, 1984. ISBN 80-238-6334-7. info
  recommended literature
 • VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. Vybrané pedagogické osobnosti východních Čech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-525-2. info
 • CIPRO, M. Slovník pedagogů. Praha: Miroslav Cipro, 2001. ISBN 80-238-6334-7. info
 • ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-797-6. info
 • VESELÁ, Z. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: MU, 1992. ISBN 80-210-0458-4. info
 • KOVÁŘÍČEK, V., KOVÁŘÍČKOVÁ, I. Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc: UP, 1989. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2017/UPPVBD012