EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Karin Gajdová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 430 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/430, pouze zareg.: 0/430
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaobírá základními poznatky z oblasti makroekonomie, seznamuje studenta se základními makroekonomickými kategoriemi, subjekty a vzájemnými vztahy mezi nimi. Důraz je kladen i na internacionální rozměr, tj. popis souvislostí v mezinárodním kontextu. Předmět se rovněž zaměřuje na teorii tvorby a rozdělování národního produktu dále objasňuje pojmy jako jsou peníze, peněžní agregáty, inflace, nezaměstnanost, ekonomický růst, hospodářský cyklus. Charakterizuje jednotlivé makroekonomické politiky, zejména fiskální politiku, monetární politiku a vnější obchodní politiku, kde specifikuje jejich cíle nástroje a účinky jak v krátkém, tak i v dlouhém období. V neposlední řadě je, vzhledem k členství ČR v Evropské unii, věnován prostor problematice Evropské unie a její hospodářské politice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat ekonomii jako společenskovědní disciplínu
- rozlišit klasický a keynesiánský přístup k ekonomice
- vysvětlit ekonomický koloběh z pohledu makroekonomie
- popsat základní makroekonomické veličiny
- objasnit důvody zásahu státu do ekonomiky za účelem její stabilizace
- použít vybrané metody výpočtu hrubého domácího produktu
- objasnit rozdíl mezi nominálním a reálným hrubým domácím produktem
- objasnit rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým pojetím ekonomického růstu
- charakterizovat základní peněžní agregáty a možnosti jejich využítí
- popsat bankovní systém a roli centrální banky a komerčních bank
- aplikovat způsoby měření inflace a vypočítat míru inflace
- definovat strukturu trhu práce a jeho hlavní elementy
- rozlišit typy nezaměstnanosti
- aplikovat dopady hospodářského cyklu na trh práce
- objasnit důvody zásahu státu na trhu práce
- definovat agregátní poptávku a agregátní nabídku
- graficky aplikovat změny faktorů působící na posun agregátní nabídky nebo agregátní poptávky a jejich dopady na změnu makroekonomické rovnováhy jak v krátkém, tak i v dlouhém období
- objasnit důvody zasahování či nezasahování státu do ekonomiky v případě inflační mezery či recesní mezery za účelem její stabilizace
- charakterizovat státní rozpočet, jeho příjmy, výdaje a saldo
- graficky interpretovat použití nástrojů fiskální politiky a stanovit, zda se jedná o expanzivní nebo restriktivní politiku
- vysvětlit pojetí monetární politiky a užití jejich nástrojů
- definovat mezinárodní obchod a jeho příčiny a důsledky
- vysvětlit mezinárodní pohyb kapitálu
- definovat měnový kurz a jeho režimy řízení
- objasnit důvody zásahu státu do mezinárodního obchodu či vývoje měnového kurzu
- definovat ekonomickou integraci a její stupně
- vymezit Evropskou unii
- popsat hospodářskou politiku Evropské unie a její dopad na členské státy
- specifikovat výhody a nevýhodu členství České republiky v Evropské unii
Osnova
 • 1. Měřítko hospodářské úspěšnosti země - hrubý domácí produkt
  Hospodářský výkon země a jeho měření pomocí HDP. Ekonomická síla a vyspělost země. Ekonomický růst a jeho dopad na životní úroveň obyvatel.
  2. Hospodářské výpočty, makroekonomické indexy
  Indexy, časové a prostorové srovnání. Reálné a nominální veličiny. Výpočet a význam temp růstu, průměrné veličiny. Interpretace makroekonomických ukazatelů v podmínkách české a evropské ekonomiky.
  3. Peníze, ceny a cenová hladina, inflace
  Peníze a jejich role v ekonomice. Ceny v ekonomice a cenová hladina. Inflace, její měření, vznik a její vliv na jednotlivé ekonomické subjekty a na ekonomiku jako celek. Bankovní soustava a tvorba peněz.
  4. Trh práce a nezaměstnanost
  Skupiny obyvatel dle ekonomické aktivity. Nezaměstnanost, její příčiny, typy a vliv na ekonomiku. Přístup státu k řešení problému nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a její dopad na pracovní sílu a firmy.
  5. Makroekonomický model (model AS-AD)
  Vliv agregátní poptávky a jejích složek na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Vliv agregátní nabídky a externích efektů na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Hospodářský cyklus a souvislosti s chováním ekonomických subjektů.
  6. Úloha vlády a centrální banky v ekonomice
  Úloha vlády a její možnosti vlivu na ekonomiku. Fiskální politika. Centrální banka a její role v ekonomice a dopad monetární politiky na ekonomické subjekty.
  7. Vzájemné ekonomické vztahy zemí
  Mezinárodní obchod a další ekonomické vztahy mezi zeměmi. Měnový kurz, cla, kvóty a další možnosti, jak ovlivnit zahraniční obchod. Mezinárodní pohyb kapitálu, domácí a zahraniční kapitál a jeho vliv na ekonomiku.
  8. Ekonomická integrace
  Vzájemná ekonomická propojenost a závislost zemí. Globálnost ekonomiky. Ekonomická integrace a její dopad na ekonomiku. Evropská unie, náklady a přínosy členství České republiky v Evropské unii.
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
  doporučená literatura
 • TVRDOŇ, M. Evropská unie. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-080-1. info
 • LINDAUER, J. Macroekonomics. Bloomington: Claremont-Howard, 2012. ISBN 978-1475962406. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Informace učitele
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.