EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Karin Gajdová, Ph.D. (cvičící)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
St 8:05–9:40 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPVEP/01: St 9:45–11:20 A111, K. Gajdová
EVSBPVEP/03: Čt 8:55–10:30 A111, K. Gajdová
EVSBPVEP/04: Čt 11:25–13:00 A501, E. Kotlánová
EVSBPVEP/05: Čt 10:35–12:10 A111, K. Gajdová
EVSBPVEP/06: Út 9:45–11:20 A111, K. Gajdová
EVSBPVEP/07: Po 14:45–16:20 A206, I. Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 430 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 100/430, pouze zareg.: 0/430
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaobírá základními poznatky z oblasti makroekonomie, seznamuje studenta se základními makroekonomickými kategoriemi, subjekty a vzájemnými vztahy mezi nimi. Důraz je kladen i na internacionální rozměr, tj. popis souvislostí v mezinárodním kontextu. Předmět se rovněž zaměřuje na teorii tvorby a rozdělování národního produktu dále objasňuje pojmy jako jsou peníze, peněžní agregáty, inflace, nezaměstnanost, ekonomický růst, hospodářský cyklus. Charakterizuje jednotlivé makroekonomické politiky, zejména fiskální politiku, monetární politiku a vnější obchodní politiku, kde specifikuje jejich cíle nástroje a účinky jak v krátkém, tak i v dlouhém období. V neposlední řadě je, vzhledem k členství ČR v Evropské unii, věnován prostor problematice Evropské unie a její hospodářské politice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat ekonomii jako společenskovědní disciplínu
- rozlišit klasický a keynesiánský přístup k ekonomice
- vysvětlit ekonomický koloběh z pohledu makroekonomie
- popsat základní makroekonomické veličiny
- objasnit důvody zásahu státu do ekonomiky za účelem její stabilizace
- použít vybrané metody výpočtu hrubého domácího produktu
- objasnit rozdíl mezi nominálním a reálným hrubým domácím produktem
- objasnit rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým pojetím ekonomického růstu
- charakterizovat základní peněžní agregáty a možnosti jejich využítí
- popsat bankovní systém a roli centrální banky a komerčních bank
- aplikovat způsoby měření inflace a vypočítat míru inflace
- definovat strukturu trhu práce a jeho hlavní elementy
- rozlišit typy nezaměstnanosti
- aplikovat dopady hospodářského cyklu na trh práce
- objasnit důvody zásahu státu na trhu práce
- definovat agregátní poptávku a agregátní nabídku
- graficky aplikovat změny faktorů působící na posun agregátní nabídky nebo agregátní poptávky a jejich dopady na změnu makroekonomické rovnováhy jak v krátkém, tak i v dlouhém období
- objasnit důvody zasahování či nezasahování státu do ekonomiky v případě inflační mezery či recesní mezery za účelem její stabilizace
- charakterizovat státní rozpočet, jeho příjmy, výdaje a saldo
- graficky interpretovat použití nástrojů fiskální politiky a stanovit, zda se jedná o expanzivní nebo restriktivní politiku
- vysvětlit pojetí monetární politiky a užití jejich nástrojů
- definovat mezinárodní obchod a jeho příčiny a důsledky
- vysvětlit mezinárodní pohyb kapitálu
- definovat měnový kurz a jeho režimy řízení
- objasnit důvody zásahu státu do mezinárodního obchodu či vývoje měnového kurzu
- definovat ekonomickou integraci a její stupně
- vymezit Evropskou unii
- popsat hospodářskou politiku Evropské unie a její dopad na členské státy
- specifikovat výhody a nevýhodu členství České republiky v Evropské unii
Osnova
 • 1. Měřítko hospodářské úspěšnosti země - hrubý domácí produkt
  Hospodářský výkon země a jeho měření pomocí HDP. Ekonomická síla a vyspělost země. Ekonomický růst a jeho dopad na životní úroveň obyvatel.
  2. Hospodářské výpočty, makroekonomické indexy
  Indexy, časové a prostorové srovnání. Reálné a nominální veličiny. Výpočet a význam temp růstu, průměrné veličiny. Interpretace makroekonomických ukazatelů v podmínkách české a evropské ekonomiky.
  3. Peníze, ceny a cenová hladina, inflace
  Peníze a jejich role v ekonomice. Ceny v ekonomice a cenová hladina. Inflace, její měření, vznik a její vliv na jednotlivé ekonomické subjekty a na ekonomiku jako celek. Bankovní soustava a tvorba peněz.
  4. Trh práce a nezaměstnanost
  Skupiny obyvatel dle ekonomické aktivity. Nezaměstnanost, její příčiny, typy a vliv na ekonomiku. Přístup státu k řešení problému nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a její dopad na pracovní sílu a firmy.
  5. Makroekonomický model (model AS-AD)
  Vliv agregátní poptávky a jejích složek na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Vliv agregátní nabídky a externích efektů na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Hospodářský cyklus a souvislosti s chováním ekonomických subjektů.
  6. Úloha vlády a centrální banky v ekonomice
  Úloha vlády a její možnosti vlivu na ekonomiku. Fiskální politika. Centrální banka a její role v ekonomice a dopad monetární politiky na ekonomické subjekty.
  7. Vzájemné ekonomické vztahy zemí
  Mezinárodní obchod a další ekonomické vztahy mezi zeměmi. Měnový kurz, cla, kvóty a další možnosti, jak ovlivnit zahraniční obchod. Mezinárodní pohyb kapitálu, domácí a zahraniční kapitál a jeho vliv na ekonomiku.
  8. Ekonomická integrace
  Vzájemná ekonomická propojenost a závislost zemí. Globálnost ekonomiky. Ekonomická integrace a její dopad na ekonomiku. Evropská unie, náklady a přínosy členství České republiky v Evropské unii.
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
  doporučená literatura
 • TVRDOŇ, M. Evropská unie. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-080-1. info
 • LINDAUER, J. Macroekonomics. Bloomington: Claremont-Howard, 2012. ISBN 978-1475962406. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Informace učitele
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.