FIUBKFUA Financial Accounting I

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
12/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Sat 9. 3. 9:45–11:20 MS, Sat 6. 4. 9:45–11:20 MS, Sat 27. 4. 9:45–11:20 MS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && (! FIUBKUC1 Accounting I ) && (! FIUBPUC1 Accounting I )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 84/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a funkcemi účetnictví podnikatelských subjektů, vymezit právní rámec a uplatnit tzv. účetní myšlení při analýze vlivu konkrétních hospodářských transakcí na strukturu aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, zisku a finanční situaci subjektů ekonomické aktivity. Dále je záměrem předmětu představit a objasnit základní metodologické prvky účetnictví, včetně technických postupů zachycení jednotlivých složek majetku a zdrojů jeho krytí v účetnictví podnikatele.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úprava
  Význam účetnictví v praxi podnikatelů, právní rámec účetnictví, Směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, vymezení účetní jednotky a účetního období, základní principy a zásady, rozsah a sankce při vedení účetnictví. Povinnosti, principy a zásady vedení účetnictví, rozsah, sankce, účetní záznamy.
  2. Metodologické prvky účetnictví
  Bilanční princip, podvojnost účetních zápisů a souvztažnost účtů, oceňování majetku, inventarizace. Účetní dokumentace – účetní doklady, účetní knihy; účet a soustava účtů.
  3. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu
  Otevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, náklady, výnosy, operace výsledkového typu, zjištění výsledku hospodaření, uzavření rozvahových účtů, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze.
  4. Dlouhodobý majetek
  Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování v průběhu účetního období a k rozvahovému dni, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku.
  Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (morální a fyzické), odpisy a oprávky, účetní a daňové odpisy. Vyřazení dlouhodobého majetku.
  5. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictví
  Charakteristika a klasifikace zásob, oceňování zásob při jejich pořízení a vyskladnění, způsoby účtování zásob, zálohy na pořízení zásob, inventarizace zásob a zúčtování inventarizačních rozdílů.
  6. Finanční účty
  Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (hotovost v pokladně, bezhotovostní převody na běžných účtech, ceniny), rozdíly zjištěné v rámci inventarizace, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, krátkodobé cenné papíry a jejich zachycení v účetnictví.
  7. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictví
  Charakteristika zúčtovacích vztahů, pohledávky a závazky z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace. Charakteristika směnky jako platebního prostředku, základní druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek.
  8. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  Hrubá mzda, pojistné hrazené na zdravotní a sociální pojištění, nemocenské dávky, zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy a čistá mzda, závazky zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazené z nákladů, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci.
Literature
  recommended literature
 • RYNEŠ, P., 2021. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2021. 21. vyd. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7554-303-5.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
continuous test (40% of evaluation), credit (60% of evaluation)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 45
Přednáška 6
Zápočet 30
Summary 87
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/FIUBKFUA