FIUBKFUB Finanční účetnictví II.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
So 14. 10. 8:05–9:40 AULA, So 11. 11. 8:05–9:40 AULA, So 9. 12. 8:05–9:40 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( FIUBKFUA Finanční účetnictví I. || FIUBPFUA Finanční účetnictví I. ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && (! FIUBKUC2 Účetnictví II ) && (! FIUBPUC2 Účetnictví II )
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětu Finanční účetnictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 54/55, pouze zareg.: 3/55
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti finančního účetnictví podnikatelských subjektů. Předmět je zaměřen na zvládnutí účtování přímých i nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových rozdílů, časového rozlišení a dohadných položek. Studenti se dále seznámí s leasingem a jeho účetním pojetí, bude objasněna problematika změn základního kapitálu a účetního zachycení dalších složek vlastních a cizích zdrojů. Snahou je rovněž naučit studenty rozumět obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky a zveřejňovaných informací finančního účetnictví. V dané souvislosti není opomíjena problematika konsolidace účetních výkazů, jakož i auditu a auditorské činnosti a v neposlední řadě i mezinárodní harmonizaci účetnictví.
Osnova
 • 1. Daně v účetnictví - 1. část
  2. Daně v účetnictví - 2. část
  3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví
  4. Přechodné účty aktiv a pasiv
  5. Leasing v účetnictví
  6. Základní kapitál a jeho změny
  7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví
  8. Účetní uzávěrkové operace
  9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu
  10. Základy auditu a výroční zpráva
  11. Mezinárodní harmonizace účetnictví
  12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky
  13. Případová studie
  1. Daně v účetnictví - 1. část
  Charakteristika přímých daní, zachycení daní z příjmů fyzických a právnických osob v účetnictví podnikatele, členění majetkových daní a jejich účtování.
  2. Daně v účetnictví - 2. část
  Charakteristika daně z přidané hodnoty, osoby, jež mají povinnost registrovat se jako plátci této daně, daňový závazek či nadměrný odpočet u DPH, charakteristika a účtování spotřebních daní, zúčtování nepřímých daní při tuzemských obchodních operacích a při dovozu.
  3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví
  Základní charakteristika poplatků, jejich členění a zobrazení v účetnictví, definování dotací a jejich rozdělení do skupin podle příslušných hledisek, podstata kurzových rozdílů, kurzové zisky a ztráty, způsob jejich účtování.
  4. Přechodné účty aktiv a pasiv
  Význam a podstata časového rozlišení, druhy účtů, způsob účtování. Dohadné účty aktivní a pasivní, význam a způsob používání.
  5. Leasing v účetnictví
  Charakteristika leasingu a vymezení základních pojmů (akontace, leasingová cena a splátka), operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele.
  6. Základní kapitál a jeho změny
  Základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků.
  7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví
  Fondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, přijaté zálohy, směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky, rezervy), účet individuálního podnikatele.
  8. Účetní uzávěrkové operace
  Vymezení základních uzávěrkových operací, povinnosti k rozvahovému dni, předpoklady současného účetnictví, výpočet a zúčtování daně z příjmů, uzavření účetních knih, zajištění bilanční kontinuity.
  9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu
  Charakteristika účetní závěrky a její druhy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  10. Základy auditu a výroční zpráva
  Podstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění.
  11. Mezinárodní harmonizace účetnictví
  Význam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví (Direktivy Rady Evropského společenství, Všeobecně uznávané účetní zásady, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví).
  12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky
  Podstata, obsah a cíle konsolidace, jejich vyjádření v účetních výkazech, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace.
  13. Případová studie
  Případová studie týkající se přímý
Literatura
  povinná literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Finanční účetnictví II.: Distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VAL. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7263-994-6. info
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2. info
 • SLÁDKOVÁ, E., STROUHAL, J. Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Institut Certifikace Účetních, a.s. PRAHA, 2016. ISBN 978-80-8798-508-3. info
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581. info
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3. info
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5. info
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta:
průběžný test, samostatně zpracovaný úkol
Hodnotící metody:
Samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Zkouška kombinovanou formou

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž35
Přednáška6
Zkouška40
Celkem87
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKFUB