FIUBKFUA Finanční účetnictví I.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a funkcemi účetnictví podnikatelských subjektů, vymezit právní rámec a uplatnit tzv. účetní myšlení při analýze vlivu konkrétních hospodářských transakcí na strukturu aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, zisku a finanční situaci subjektů ekonomické aktivity. Dále je záměrem předmětu představit a objasnit základní metodologické prvky účetnictví, včetně technických postupů zachycení jednotlivých složek majetku a zdrojů jeho krytí v účetnictví podnikatele.
Osnova
 • 1. Podstata účetnictví a jeho legislativní úprava
  Význam účetnictví v praxi podnikatelů, právní rámec účetnictví, Směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, vymezení účetní jednotky a účetního období, základní principy a zásady, rozsah a sankce při vedení účetnictví. Povinnosti, principy a zásady vedení účetnictví, rozsah, sankce, účetní záznamy.
  2. Metodologické prvky účetnictví
  Bilanční princip, podvojnost účetních zápisů a souvztažnost účtů, oceňování majetku, inventarizace. Účetní dokumentace – účetní doklady, účetní knihy; účet a soustava účtů.
  3. Hospodářské operace rozvahového a výsledkového typu
  Otevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, náklady, výnosy, operace výsledkového typu, zjištění výsledku hospodaření, uzavření rozvahových účtů, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze.
  4. Dlouhodobý majetek
  Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování v průběhu účetního období a k rozvahovému dni, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku.
  Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (morální a fyzické), odpisy a oprávky, účetní a daňové odpisy. Vyřazení dlouhodobého majetku.
  5. Zásoby a jejich zobrazení v účetnictví
  Charakteristika a klasifikace zásob, oceňování zásob při jejich pořízení a vyskladnění, způsoby účtování zásob, zálohy na pořízení zásob, inventarizace zásob a zúčtování inventarizačních rozdílů.
  6. Finanční účty
  Charakteristika finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (hotovost v pokladně, bezhotovostní převody na běžných účtech, ceniny), rozdíly zjištěné v rámci inventarizace, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, krátkodobé cenné papíry a jejich zachycení v účetnictví.
  7. Základní zúčtovací vztahy z obchodního styku v účetnictví
  Charakteristika zúčtovacích vztahů, pohledávky a závazky z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace. Charakteristika směnky jako platebního prostředku, základní druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek.
  8. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  Hrubá mzda, pojistné hrazené na zdravotní a sociální pojištění, nemocenské dávky, zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy a čistá mzda, závazky zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazené z nákladů, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci.
Literatura
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, P., 2021. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2021. 21. vyd. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7554-303-5.
 • WEETMAN, P. Financial accounting: an introduction. Harlow: Pearson Education, 2013. ISBN 9780273789581.
 • DAVIES, T. Financial accounting. Harlow, England New York: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-72307-3.
 • ELLIOTT, B. Financial accounting and reporting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0-273-76079-5.
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
průběžný test (40 % hodnocení), zápočet (60 % hodnocení)
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, zápočtový test
Hodnotící metody: průběžný test (40 % hodnocení), zápočtový test (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 45
Přednáška 6
Zápočet 30
Celkem 87
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.