FIUBPUC2 Účetnictví II

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
St 10:35–11:20 A206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPUC2/01: St 11:25–13:00 A206, B. Blechová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( FIUBKUC1 Účetnictví I || FIUBPUC1 Účetnictví I ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && (! FIUBPFUB Finanční účetnictví II. ) && (! FIUBKFUB Finanční účetnictví II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/34, pouze zareg.: 0/34
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Přímé a nepřímé daně v účetnictví podnikatelského subjektu
  Zúčtovací vztahy s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní. Daň a její základní prvky, účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Charakteristika přímých daní, výpočet a účtování daně z příjmů právnických osob, klasifikace, specifika a účtování majetkových daní. Obecné principy nepřímých daní, vymezení daně z přidané hodnoty, plátci DPH, daňový závazek, nadměrný odpočet DPH, DPH u transakcí s místem plnění v tuzemsku, u tzv. intrakomunitárních plnění a s místem plnění ve třetích zemích. Charakteristika a účtování spotřebních daní.
  2. Účetní zachycení poplatků, dotací a kurzových rozdílů
  Členění, charakteristika, legislativní úprava a zobrazení poplatků v účetnictví, význam a charakteristika dotací a jejich vliv na výsledek hospodaření účetní jednotky. Rozdělení dotací podle příslušných hledisek a jejich účtování. Podstata kurzových rozdílů ? ocenění majetku v cizích měnách a jejich účtování.
  3. Přechodné účty aktiv a pasiv v účetnictví podnikatelského subjektu
  Charakteristika přechodných účtů aktiv a pasiv, časového rozlišení nákladů a výnosů, význam časového rozlišení v souvislosti s výsledkem hospodaření, podmínky definující využití účtů časové rozlišení, účtování účetních operací na přechodných účtech. Podmínky definující využití účtů dohadných účtů aktivních a pasivních. Účtování dohadné položky aktivní a pasivní.
  4. Leasing
  Vymezení leasingu v účetní a daňové legislativě. Klasifikace leasingu, charakteristika operativního a finančního leasingu. Vymezení základních pojmů, pronajímatel ? vlastník, nájemce ? uživatel, akontace, rozdíl mezi cenou pořizovací a leasingovou, účtování finančního leasingu z pohledu nájemce i pronajímatele v případě pravidelných splátek, nepravidelných splátek, akontace. Význam časového rozlišení v souvislosti s finančním leasingem. Účtování operativního leasingu. Účtování leasingu z pohledu plátce DPH.
  5. Vlastní a cizí kapitál
  Základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků. Fondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje, účet individuálního podnikatele.
  6. Účetní uzávěrkové operace a účetní závěrka
  Procesy předcházející účetní závěrce, vymezení základních uzávěrkových operací, postupy při uzavírání účetních knih, harmonogram účetních prací, povinnosti k rozvahovému dni, inventarizace, výpočet výsledku hospodaření, zúčtování daně z příjmů právnických osob. Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek, rozvahový den. Obsah a rozsah účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Podstata, obsah a cíle konsolidace, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace.
  7. Zveřejňování a ověřování účetní závěrky
  Podstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění. Cíle a charakteristiky účetního výkaznictví ve světových harmonizačních procesech. Význam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví, směrnice EU, US GAAP-Všeobecně uznávané účetní zásady, IAS/IFRS- Mezinárodní standardy finanč
Literatura
  povinná literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • BLECHOVÁ, B. Účetnictví II. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-116-1. info
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2. info
 • Meritum Účetnictví podnikatelů 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2016, 2016. ISBN 978-80-7552-050-0. info
 • STROUHAL, J., R. ŽIDLICKÁ a Z. CARDOVÁ. Účetnictví -Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1. info
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, samostatně zpracovaný úkol.
Hodnotící metody: samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), zkouška kombinovanou formou (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBPUC2