FIUBKFUB Finanční účetnictví II.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Iris Šimíková (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
FIUBKFUA Finanční účetnictví I. || FIUBPFUA Finanční účetnictví I. || UCBKFUA Finanční účetnictví I. || UCBPFUA Finanční účetnictví I.
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětu Finanční účetnictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti finančního účetnictví podnikatelských subjektů. Předmět je zaměřen na zvládnutí účtování přímých i nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových rozdílů, časového rozlišení a dohadných položek. Studenti se dále seznámí s leasingem a jeho účetním pojetí, bude objasněna problematika změn základního kapitálu a účetního zachycení dalších složek vlastních a cizích zdrojů. Snahou je rovněž naučit studenty rozumět obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky a zveřejňovaných informací finančního účetnictví. V dané souvislosti není opomíjena problematika konsolidace účetních výkazů, jakož i auditu a auditorské činnosti a v neposlední řadě i mezinárodní harmonizaci účetnictví.
Osnova
 • 1. Daně v účetnictví - 1. část
  2. Daně v účetnictví - 2. část
  3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví
  4. Přechodné účty aktiv a pasiv
  5. Leasing v účetnictví
  6. Základní kapitál a jeho změny
  7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví
  8. Účetní uzávěrkové operace
  9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu
  10. Základy auditu a výroční zpráva
  11. Mezinárodní harmonizace účetnictví
  12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky
  13. Případová studie
  1. Daně v účetnictví - 1. část
  Charakteristika přímých daní, zachycení daní z příjmů fyzických a právnických osob v účetnictví podnikatele, členění majetkových daní a jejich účtování.
  2. Daně v účetnictví - 2. část
  Charakteristika daně z přidané hodnoty, osoby, jež mají povinnost registrovat se jako plátci této daně, daňový závazek či nadměrný odpočet u DPH, charakteristika a účtování spotřebních daní, zúčtování nepřímých daní při tuzemských obchodních operacích a při dovozu.
  3. Poplatky, dotace a kurzové rozdíly v účetnictví
  Základní charakteristika poplatků, jejich členění a zobrazení v účetnictví, definování dotací a jejich rozdělení do skupin podle příslušných hledisek, podstata kurzových rozdílů, kurzové zisky a ztráty, způsob jejich účtování.
  4. Přechodné účty aktiv a pasiv
  Význam a podstata časového rozlišení, druhy účtů, způsob účtování. Dohadné účty aktivní a pasivní, význam a způsob používání.
  5. Leasing v účetnictví
  Charakteristika leasingu a vymezení základních pojmů (akontace, leasingová cena a splátka), operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele.
  6. Základní kapitál a jeho změny
  Základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků.
  7. Ostatní vlastní a cizí kapitál a jeho zobrazení v účetnictví
  Fondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, přijaté zálohy, směnky k úhradě a ostatní dlouhodobé závazky, rezervy), účet individuálního podnikatele.
  8. Účetní uzávěrkové operace
  Vymezení základních uzávěrkových operací, povinnosti k rozvahovému dni, předpoklady současného účetnictví, výpočet a zúčtování daně z příjmů, uzavření účetních knih, zajištění bilanční kontinuity.
  9. Účetní závěrka podnikatelského subjektu
  Charakteristika účetní závěrky a její druhy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  10. Základy auditu a výroční zpráva
  Podstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění.
  11. Mezinárodní harmonizace účetnictví
  Význam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví (Direktivy Rady Evropského společenství, Všeobecně uznávané účetní zásady, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví).
  12. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky
  Podstata, obsah a cíle konsolidace, jejich vyjádření v účetních výkazech, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace.
  13. Případová studie
  Případová studie týkající se přímých a nepřímých daní, poplatků, dotací a kurzových r
Literatura
  povinná literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VAL. Účetnictví v příkladech. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-606-9. info
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4. info
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-904256-2-0. info
 • SLÁDKOVÁ, E., ŠRÁMKOVÁ, A., MRKVIČKA, J., VAŠEK, L. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-434-5. info
 • BARTECZKOVÁ, I. Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele. Karviná: SU OPF, 2003. ISBN 80-7248-191-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Průběžný test (min. 70% úspěšnost), ústní zkouška
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž35
Přednáška6
Zkouška40
Celkem87
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.