FIUBKUC2 Accounting II

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Thu 12. 10. 13:55–15:30 MS, Thu 9. 11. 13:55–15:30 MS, Thu 7. 12. 13:55–15:30 MS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( FIUBKUC1 Accounting I || FIUBPUC1 Accounting I ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && (! FIUBKFUB Financial Accounting II ) && (! FIUBPFUB Financial Accounting II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 28/30, only registered: 2/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Přímé a nepřímé daně v účetnictví podnikatelského subjektu
  Zúčtovací vztahy s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní. Daň a její základní prvky, účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Charakteristika přímých daní, výpočet a účtování daně z příjmů právnických osob, klasifikace, specifika a účtování majetkových daní. Obecné principy nepřímých daní, vymezení daně z přidané hodnoty, plátci DPH, daňový závazek, nadměrný odpočet DPH, DPH u transakcí s místem plnění v tuzemsku, u tzv. intrakomunitárních plnění a s místem plnění ve třetích zemích. Charakteristika a účtování spotřebních daní.
  2. Účetní zachycení poplatků, dotací a kurzových rozdílů
  Členění, charakteristika, legislativní úprava a zobrazení poplatků v účetnictví, význam a charakteristika dotací a jejich vliv na výsledek hospodaření účetní jednotky. Rozdělení dotací podle příslušných hledisek a jejich účtování. Podstata kurzových rozdílů ? ocenění majetku v cizích měnách a jejich účtování.
  3. Přechodné účty aktiv a pasiv v účetnictví podnikatelského subjektu
  Charakteristika přechodných účtů aktiv a pasiv, časového rozlišení nákladů a výnosů, význam časového rozlišení v souvislosti s výsledkem hospodaření, podmínky definující využití účtů časové rozlišení, účtování účetních operací na přechodných účtech. Podmínky definující využití účtů dohadných účtů aktivních a pasivních. Účtování dohadné položky aktivní a pasivní.
  4. Leasing
  Vymezení leasingu v účetní a daňové legislativě. Klasifikace leasingu, charakteristika operativního a finančního leasingu. Vymezení základních pojmů, pronajímatel ? vlastník, nájemce ? uživatel, akontace, rozdíl mezi cenou pořizovací a leasingovou, účtování finančního leasingu z pohledu nájemce i pronajímatele v případě pravidelných splátek, nepravidelných splátek, akontace. Význam časového rozlišení v souvislosti s finančním leasingem. Účtování operativního leasingu. Účtování leasingu z pohledu plátce DPH.
  5. Vlastní a cizí kapitál
  Základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, změny základního kapitálu, účtování u kapitálové společnosti a společníků. Fondy tvořené ze zisku, převedené výsledky hospodaření, pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty a závazky při rozdělování zisku, dlouhodobé cizí zdroje, účet individuálního podnikatele.
  6. Účetní uzávěrkové operace a účetní závěrka
  Procesy předcházející účetní závěrce, vymezení základních uzávěrkových operací, postupy při uzavírání účetních knih, harmonogram účetních prací, povinnosti k rozvahovému dni, inventarizace, výpočet výsledku hospodaření, zúčtování daně z příjmů právnických osob. Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek, rozvahový den. Obsah a rozsah účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Podstata, obsah a cíle konsolidace, konsolidovaná a konsolidující účetní jednotka, konsolidační celek a základní konsolidační pravidla, metody konsolidace.
  7. Zveřejňování a ověřování účetní závěrky
  Podstata auditu a auditorské činnosti, základní auditorské postupy, osoba auditora, zpráva a výrok auditora a jejich informační funkce, výroční zpráva, její obsah a forma, vyhotovení, schválení a zveřejnění. Cíle a charakteristiky účetního výkaznictví ve světových harmonizačních procesech. Význam a podstata mezinárodní harmonizace účetnictví, formy mezinárodní harmonizace účetnictví, směrnice EU, US GAAP-Všeobecně uznávané účetní zásady, IAS/IFRS- Mezinárodní standardy finanč
Literature
  required literature
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • BLECHOVÁ, B. Účetnictví II. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
  recommended literature
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-116-1. info
 • JINDRÁK, J. Sbírka souvztažností 2017. ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2. info
 • Meritum Účetnictví podnikatelů 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2016, 2016. ISBN 978-80-7552-050-0. info
 • STROUHAL, J., R. ŽIDLICKÁ a Z. CARDOVÁ. Účetnictví -Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1. info
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/FIUBKUC2