INMNPHER Game Theory and Economic Decisions

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Timetable
Wed 9:45–11:20 B308
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPHER/01: Wed 11:25–12:10 B308, D. Bartl
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/40, only registered: 1/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Podat přehled základů teorie nekooperativních her (pojem Nashovy rovnováhy, maticové a dvojmaticové hry, smíšené rozšíření). Zmínit kooperativní hry s přenosnou výhrou. Představit Nashovu úlohu o vyjednávání (Nash Bargaining Problem) a její řešení. V rámci teorie společenské volby se zabývat funkcemi společenského výběru (social choice functions) – volební procedury – vícekriteriální rozhodování.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- najít sedlový bod maticové hry a bod Nashovy rovnováhy dvojmaticové hry v čistých strategiích;
- najít sedlový bod ve smíšeném rozšíření maticové hry řešením úloh lineárního programování;
- najít bod Nashovy rovnováhy ve smíšeném rozšíření dvojmaticové hry typu 2×2;
- určit množinu imputací kooperativní hry s přenosnou výhrou;
- určit vítěze (vítěznou alternativu) při použití různých volebních systémů (funkcí společenského výběru);
- využít znalosti různých funkcí společenského výběru ve skupinovém rozhodování a při řešení úloh vícekriteriálního rozhodování.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do teorie her
  Předmět teorie her, historie vzniku teorie her, dělení her z hlediska teorie her. Základní formy zápisů her: zápis hry N hráčů v normální formě, zápis hry ve tvaru charakteristické funkce, zápis hry v explicitním tvaru. Základní pojmy teorie her - dominance strategií, dominance situací, dolní a horní hodnota hry, smíšené a čisté strategie, rovnovážnost podle Nashe, antagonistická hra.
 • 2. Antagonistické hry
  Antagonistické hry - hra s nulovým součtem, maticová hra, metody pro hledání rovnovážných strategií (hledání sedlového bodu, grafická metoda, převod na úlohu lineárního programování). Řešení maticových her pomocí převodu na úlohu lineárního programování a následné řešení úloh lineárního programování pomocí nástroje Řešitel programu Excel.
 • 3. Neantagonistické nekooperativní hry dvou hráčů
  Neantagonistické nekooperativní hry dvou hráčů - čisté a smíšené strategie u bimaticových her, hry s více rovnovážnými body, některé typické bimaticové hry (hra typu vězňova dilema, koordinační hry, antikoordinační hry). Rovnovážné strategie nekooperativních neantagonistických her dvou hráčů- postupná eliminace dominovaných strategií, hledání vzájemných nejlepších odpovědí, hledání smíšených strategií pro bimatice typu 2×2, převod na úlohu kvadratického programování.
 • 4. Úlohy o dohodě - kooperativní hry dvou hráčů
  Úlohy o dohodě - kooperativní hry dvou hráčů - kooperativní hry dvou hráčů s přenosnou výhrou, kooperativní hry dvou hráčů s nepřenosnou výhrou, kooperativní výplatní oblast, Nashovy vyjednávací axiomy.
 • 5. Kooperativní hry n hráčů s přenosnou výhrou
  Kooperativní hry n hráčů s přenosnou výhrou - hra ve tvaru charakteristické funkce, aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě (preferenční profil hráče, funkce sociálního výběru, demokratické volební procedury, Condorcetova volební procedura), Arrowova věta.
 • 6. Aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě
  Aplikace kooperativních her N hráčů ve veřejné volbě - volební procedury, které nejsou efektivním rozšířením většinového pravidla. Efektivní volební procedury a měření vlivu koalic - volební procedury, které jsou efektivním rozšířením většinového pravidla, měření vlivu koalic u hlasování.
 • 7. Sekvenční hry
  Sekvenční hry - převod na hru v normálním tvaru, rovnovážný bod. Ekonomické aplikace sekvenčních her, model duopolu.
Literature
  required literature
 • MIELCOVÁ, Elena. Teorie her pro ekonomy: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2017. info
  recommended literature
 • VON STENGEL, Bernhard. Game Theory Basics. Cambridge University Press, 2022. ISBN 978-1-108-84330-0. info
 • MASCHLER, Michael, Shmuel ZAMIR and Eilon SOLAN. Game Theory. 2nd Edition. Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49345-1. info
 • MAŇAS, M. Teorie her a konflikty zájmů. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0450-2. info
 • MYERSON, R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Harvard University Press, 1997. ISBN 9780674341166. info
 • FIALA, P. Skupinové rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky a semináře (cvičení, příklady a případové studie), samostatné vypracování seminární práce (řešení vybraných příkladů vztahujících se k probírané látce)
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: průběžné studium, docházka na semináře min. 70 %, seminární práce, závěrečný test.
Hodnocení: docházka na semináře, seminární práce (30 % hodnocení), písemný test (70 % hodnocení).
Hodnotící metody: samostatné vypracování seminární práce (řešení vybraných příkladů vztahujících se k probírané látce), závěrečný písemný test (příklady z probíraných okruhů).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMNPHER