INMNPOMM Object-oriented Modelling Methods

School of Business Administration in Karvina
Winter 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (lecturer)
Ing. Tomáš Barčák, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
None.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do objektového modelování
  Shrnutí základních pojmů objektově orientované analýzy a návrhu software. Pojem objekt. Základní koncepty: abstrakce, zapouzdření, skrývání informací, třídy, dědičnost, interface.
  2. Popis jazyka UML
  Co je UML, objekty a jazyk UML, struktura jazyka, stavební bloky, vyjádření tříd, atributů a operací. Obecný přehled diagramů UML.
  3. Diagramy jazyka UML.
  Use case, diagramy tříd, diagram stavů, diagramy sekvencí, diagramy spolupráce, diagramy činností, diagramy architektury.
  4. Zadání seminární práce - specifikace témat.
  zadání prací, příklady. Praktické příklady užití UML diagramů. Případová studie návrhu software s využitím UML. Případová studie návrhu informačního systému s využitím UML a metodiky RUP.
  5. Software produkty pro práci v UML
  Přehled softwarových nástrojů pro objektové modelování. Představení a zpřístupnění software Architekt Enterprise firmy SPARX a VISIO - část pro kreslení UML diagramů. Případy užití.
  6. Metodika Rational Unified Process (RUP)
  Hlavní principy moderního iterativního vývoje softwaru metodikou RUP. Jednotlivé fáze životního cyklu projektu, jejich účel, možnosti, rizika vývoje.
Literature
  required literature
 • KANISOVÁ, H. a M. MULLER. UML srozumitelně. 2. vydání. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1083-4. 2006. info
 • FOWLER, M., & SCOTT, K. UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. Reading, Mass: Addison Wesley. ISBN 02-016-5783-X. 2000. info
  recommended literature
 • http://www.sparxsystems.eu/start/home/. URL info
 • ARLOW, J. a I. NEUSTADT, 2011. UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1503-9. 2011. info
 • FOWLER, M. Destilované UML. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2062-3. 2009. info
 • CURTIS H., K. TSANG, S. CLARENCE, W. LAU YING and K. LEUNG. Object-Oriented Technology: From Diagram to Code with Visual Paradigm for UML. Singapore: McGraw-Hill Science. ISBN 9780073214504. 2005. info
 • ARLOW, J. and I. NEUSTADT. UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design. NJ: Addison-Wesley. ISBN 0321321278. 2005. info
Teaching methods
Lecturing
Lecture with a video analysis
Seminar classes
Assessment methods (in Czech)
Kombinovaná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž75
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Summary144
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2024/INMNPOMM