MARBEMAR Marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cíl předmětu: Předmět Marketing je v tomto případě chápán jako "základy marketingu", tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vědní disciplíny a zároveň jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým předmětům, které jsou zařazeny do modulu bakalářských strukturovaných studijních programů a které na znalosti předmětu Marketing navazují. Cílem předmětu tedy je, aby se studenti po zvládnutí učební látky předmětu uměli orientovat v běžné podnikatelské činnosti firem a ostatních organizací očima marketingového pracovníka nebo manažera, aby získali základní znalosti a vědomosti z oblasti marketingu v podobě znalosti nejdůležitějších pojmů a definic, pochopení vztahů a souvislostí a aby byli schopni řešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním potřeb zákazníků a naplňováním podnikatelských cílů firmy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu
  2. Řízení (management) marketingové činnosti
  3. Analýza marketingového prostředí
  4. Marketingový informační systém a marketingový výzkum
  5. Spotřebitelské trhy a kupní chování spotřebitele
  6. Analýza trhů obchodních organizací. Analýza odvětví a konkurence
  7. Identifikace tržních segmentů, volba cílových trhů
  8. Produkt a produktová politika
  9. Výběr a řízení marketingových distribučních cest a logistika trhu
  10. Cena, tvorba cenových strategií a programů
  11. Komunikační mix
  12. Mezinárodní marketing a marketing služeb
  13. Marketing malých a středních firem
  1. Definice marketingu. Obsah a význam. Historie a fáze vývoje. Základní úkoly, funkce, marketingové nástroje - marketingový mix. Podnikatelské koncepce. Současné výzvy pro další rozvoj marketingu.
  2. Trh, jeho pojetí a funkce z hlediska marketingu. Analýza prostředí - situační analýza. Strategické marketingové plánování. Analýza podnikatelského portfolia. Implementace a realizace marketingových rozhodnutí. Kontrolní mechanizmy a procesy.
  3. Marketingové prostředí jako výchozí faktor marketingových rozhodnutí. Analýza trendů současného prostředí. Makroprostředí a jeho faktory. Mikroprostředí - základní prvky. SWOT analýza jako základní nástroj hodnocení prvků marketingového prostředí. Analýza spotřebitelů a konkurence.
  4. Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem, základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu.
  5. Pojem spotřebitelský trh. Model chování spotřebitele. Rozbor faktorů ovlivňujících chování spotřebitele. Proces rozhodování při nákupu. Druhy chování spotřebitelů. Typy kupních rozhodovacích procesů. Přijímaní nových výrobků.
  6. Pojem obchodní, institucionální a vládní trh. Typy kupních situací. Účastníci obchodního kupního procesu. Vlivy působící na odběratele. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. Analýza odvětví a konkurence.
  7. Segmentace trhů - pojem, hledání cílových skupin. Hlavní kritéria segmentace spotřebitelských a obchodních trhů. Hodnocení tržních segmentů. Odlišování tržní nabídky a její umisťování. Tvorba marketingových strategií firem na trzích.
  8. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu.
  9. Marketingové distribuční cesty, úrovně a funkce. Distribuce spotřebních předmětů a výrobních prostředků. Organizace, cíle a výběr marketingových distribučních cest. Maloobchod a velkoobchod. Logistika trhu. Fyzická distribuce.
  10. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění.
  11. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej - úkoly, řízení prodejních sil. Přímý marketing - pojem, druhy, hlavní distribuční cesty.
  12. Základní specifika a způsoby realizace mezinárodního marketingu. Mezinárodní marketingové prostředí. Vytváření a uplatňování mezinárodních marketingových strategií. Podstata a charakteristika služeb. Členění a vlastnos
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2012, Winter 2013.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2014/MARBEMAR