PEMNPMNM Strategic Management

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Wed 13:05–14:40 AULA
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMNPMNM/01: Wed 8:55–9:40 A216, Š. Zapletalová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 10/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou strategického managementu definovaného jako řada rozhodnutí a aktivit, jejichž výsledkem je tvorba a aplikace strategických plánů podnikatelských společností, které umožní dosažení cílů těchto společností. Dále pak s funkcemi a chováním vrcholových řídících orgánů top managementu podnikatelských společností, kteří jsou ve sféře managementu tvorby a realizace strategických rozhodnutí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Postavení a význam strategického řízení. Strategické řízení a jeho vývoj v kontextu vývoje společnosti. Podstata a význam strategického řízení. Specifika strategického řízení. Vlastnosti strategického řízení. Současné přístupy ke strategickému řízení. Postavení strategického řízení v systému řízení podnikatelského subjektu.
  2. Strategické rozhodování a strategické myšlení. Podstata a význam strategického rozhodování. Prvky strategického rozhodování. Rozdíly mezi strategickým rozhodováním a rozhodováním. Metody a techniky podporující tvořivost a strategické rozhodování. Strategické myšlení a jeho význam ve strategickém řízení podniku. Principy strategického myšlení.
  3. Strategie podniku. Vymezení strategie podniku. Pojetí strategie podniku. Aktivity spojené se strategií podniku. Sekvenční model tvorby strategie podniku. Zájmové skupiny ve vztahu ke strategii podniku. Příčiny změn podnikové strategie. Podnikové strategie v procesu globalizace a internacionalizace.
  4. Strategické představy a cíle podniku. Postavení prognózy ve tvorbě strategie podniku. Funkce prognózy při tvorbě strategie podniku. Strategické poslání podniku. Vize podniku. Strategické hodnoty podniku. Strategické cíle podniku s ohledem na externí a interní vlivy podniku.
  5. Strategická analýza a postupy použitelné při tvorbě strategie. Strategická analýza externího prostředí. Vybrané metody analýzy makroprostředí, trhu a odvětví. Strategická analýza interního prostředí podniku. Vybrané metody analýzy interního prostředí podniku. Metody současně hodnotící externí i interní prostředí podniku. Další metody používané ve strategickém řízení a strategické analýze.
  6. Typologie podnikových strategií. Komplexní, celopodnikové strategie: strategie intenzivní, strategie integrační, strategie diverzifikační, strategie obranné. Business strategie: generické strategie M. E. Portera, konkurenční strategie P. Kotlera. Funkční strategie podniku. Speciální strategie: inovační strategie, krizové strategie.
  7. Výběr a implementace strategie. Výběr strategie. Proces výběru vhodné strategie podniku. Návrh strategických alternativ. Faktory ovlivňující výběr strategické alternativy. Implementace strategie podniku. Přístupy k implementaci strategie podniku. Postup implementace strategie podniku.
  8. Strategická kontrola. Podstata a význam strategické kontroly. Vlastnosti a charakteristiky kontrolního procesu. Typy kontrolních procesů. Nástroje a metody strategické kontroly. Postup realizace strategické kontroly.
Literature
  required literature
 • FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M. a I. SOUČEK. 2017. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0434-5.
 • FOTR, J. a I. SOUČEK. 2020. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2020-8.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. a V. LEDNICKÝ. Strategický management. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-988-6. info
  recommended literature
 • DĚDINA, J., ŠIKÝŘ, M. a J. M. ŠAFRÁNKOVÁ, 2018. Management a organizace: současné přístupy k řízení lidí a vytváření organizací. Ostrava: Key Publishing, 2018. ISBN 978-80-7418-290-7.
 • GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. info
 • HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. 2017. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-637-1.
 • KIM CHAN W. a R. MAUBORGNEOVÁ. 2018. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-547-6.
 • ROTHAERMEL, F. T. 2016. Strategic Management, New York: McGraw-Hill, ISBN 978-1-2559-42047-4.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
seminář
individuální konzultace
demonstrace dovedností
Assessment methods (in Czech)
docházka na semináře (min. 50 % účast – 5 % hodnocení),
průběžný test (20 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (5 % hodnocení),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/PEMNPMNM