FIUBKNDA Indirect Taxes in the Czech Republic

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Geneze zdanění spotřeby
  Teorie a vývoj zdanění spotřeby. Postavení nepřímých daní v rámci daňové soustavy a jejich význam. Principy výběru daní ze spotřeby a harmonizace v rámci Evropské unie.
  2. Daň z přidané hodnoty, legislativa a základní pojmy
  Zákonná úprava DPH v ČR a v EU. Determinace základních pojmů. Vymezení daňových subjektů. Registrace k dani z přidané hodnoty a zrušení registrace. Registrace jako strategické rozhodnutí daňového subjektu.
  3. Konstrukční prvky DPH
  Předmět daně. Zdanitelná plnění, místo plnění, uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby Základ daně. Výpočet daně. Sazby daně a jejich uplatnění.
  4. Osvobozená plnění, zvláštní režimy a režim přenesení daňové povinnosti, dovoz a vývoz
  Osvobozená plnění s nárokem a bez nároku na odpočet daně. Dodání zboží do EU a pořízení zboží z EU. Stanovení komodit a využití režimu přenesení daňové povinnosti. Zvláštní režimy a jejich použití. Místo plnění, uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu a vývozu zboží.
  5. Nárok na odpočet daně a daňové doklady
  Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, jeho oprava, úprava a vyrovnání. Nárok na odpočet daně při změně režimu. Vystavování a uchovávání daňových dokladů.
  6. Správa daně z přidané hodnoty a daňová tvrzení
  Místní příslušnost. Zdaňovací období a jeho změna. Evidence pro daňové účely a daňová tvrzení. Splatnost daně. Praktická aplikace DPH včetně vyplnění přiznání k dani.
  7. Spotřební daně
  Mechanismus výběru. Vybrané výrobky a jejich specifika. Konstrukční prvky daně. Registrace ke spotřebním daním a správa daně.
  8. Energetické daně
  Mechanismus výběru energetických daní. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daň z pevných paliv. Daň z elektřiny. Konstrukční prvky daně.
Literature
  required literature
 • Daňové zákony a související předpisy ? v aktuálním znění. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Nepřímé daně v ČR. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  recommended literature
 • Webový portál Finanční a Celní správy ČR. info
 • KUNEŠ, Z. Daň z přidané hodnoty 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-56-4. info
 • EU. Taxation Trends in the European Union. Edition 2017. Luxembourg: Publications Office of, 2017. ISBN 978-92-79-65721-4. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • JAMES, S. and Ch. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice. 12th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2012. ISBN 978-1906201-19-7. info
 • SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: ASPI, 2005. ISBN 978-80-7357-443-7. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/FIUBKNDA